1 KORINTHU 5

1Gvshih Khristan ma nghuot bang yangh ma kuot, gyukphoh dah yauxi zis namoq mas bos cho ngos lyis taiq kyoh bang bos. Dius dvyuk gas nyah uwus dah nyinhungh lyis yoeus, ge dah yauxi cho ngos xauhgyo. 2Housoeh teh wotwu dyoq nyeis laus eq namoq khwank nyeis shih goh lhyeh? Namoq gas kuk zis yah housoeh yauxi bang lyis namoq phung masyah phe tyamp vvng. 3Ngos gas gungs namoq yah we joq laus eq, dyos gas namoq jyank mas jweh las namoq yah dvgeh nghuot. Ngos namoq jyank mas jweh nyeis teh, hau gyukphoh ma shop muh kuot soeu lhyi, yah Yhensain Yesu dah nyings yah dang thang thyet goeus. 4Namoq, yah Yhensain Yesu Khristu dah nyings mas huom nyeis geh. Hauh uhlyis ngah dyos eq namoq yah dvgeh nghuot. Yah Yhensain Yesu Khristu dah yomsoq eq namoq yah dvgeh nghuot. 5Yhensain dah buisnyeis lyis hauh soeu dah dyos khyuot yoeus zis xauh das xiklyis, hauh soeu dah gungs lyis mhont chah las, namoq hauh soeu lhyi Satan loq mas kyauh tyamp geh. 6Namoq khwank nyeis das zis gas ma gis. Bicheih dvmhauh gas ohlhyoq jop gonh lyis bi los nhang, ge dah sangkhyangh lyis namoq ma seq goh lhyeh? 7Namoq shang nyang lhoqshang los das xiklyis bicheih cauh ge dah yaunos lyis yoeus tyamp geh. Hauh uhlyis namoq gas bicheih ma kat dah ohlhyoq saiq teh bweh los das. Namoq housoeh jyoengh yoh kuot yvlyis ngos top seq. Khasoeh ge lyis Khristu ge, yah nyhenshang lhuiq kat dah lomhxangh gas sat zis xauh goeus las, yah dah Lhuiq Kat Pwe kuot das zis cicont nghuot goeus. 8Housoeh yvmvyah yaunos yahge lhung cho ge dah bicheih cauh bos dah ohlhyoq yah ma nghuot, lhoqshang dah ehnyet yahge jyoeng ge dah bicheih ma bos ohlhyoq yah Lhuiq Kat Pwe kuot goh. 9Ngos lhaih dah maussauh mas namoq gas wotwu dyoq bang yah ma zomhgoh das xiklyis taiq toh. 10Housoeh taiq toh yvmas, haih mungkvn mas dah yauxi bang, nyoqnoq obos bang, khauh bang, silho paiq bang yah ma zomhgoh das nyhenshang taiq mes zis ma nghuot. Nyamoq lyis yoh jhank das zis gas namoq haih mungkvn masyah thuq loh lo chah das. 11Ngos taiq mes zis gas, nyah gungs lyis nyang Khristan vmang vnoeuh nghuot ge toh las wotwu dyoq, nyoqnoq obos, silho paiq, loeusmus khyangh sang, yhei pauhzoe kuot, khauh, houteh soeu yah ma zomh thoq lyis magoh, dvgeh tsung lha ma zomh zo shuk noh oen zis nghuot. 12Khasoeh ge lyis Khristan ma nghuot dah nghe pheh bang lyis soetuon cho ka ngos yah cha ma sen. nyamoq lyis Mangso soetuon das. 13Nghuot laus eq namoq gas phung khau mha bang lyis soetuon gis ma nghuot lhyeh? Lhaihtoh dang mas, Namoq vkhau mha ma shop soeu lhyi namoq masyah khat tyamp geh, ge toh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\