1 YOHAN 3

1Yoeuh aq, Mangso ka yang lyis kha iq jyetdap? Nyah jyetdap ehnyet svsoh kuh joq las yang lyis Mangso dah lo jens ge nyhink goeus zis yah dvyhangteh yang eq jyoengh Mangso dah lo jens tsain nghuot. Nghuot laus eq mungkvn gas Mangso lhyi ma seq yvmvyah yang lyis eq ma tsain seq. 2Jyetdap bang eh, gvshih yang Mangso dah lo jens tsain nghuot. Nghuot laus eq thang pheh yang cha bweh das zis dede ma yoh seq shih: Nghuot laus eq Khristu thuq los uhlyis yang gas nyang yah doeus das, khasoeh ge lyis nyang nyang nghuot zis yah dvyhangteh nghuot yvlyis yang tsain nyvng das. 3Khristu mas hau nghamhloms cho yoh dah dius yuk khanghmuh gas Khristu nyang gyingshang joq zis yah dvyhangteh vsainnyang dah gungs lyis eq gyingshang nhang. 4Yaunos kuot soeu hank laus eq Mangso dah lyi lyis lhyweq goeus. Khasoeh ge lyis yaunos gas lyi lhyweq muh nghuot. 5Khristu gas cangsoeu dius jens dah yaunos lyis yoeus tyamp dyei das xiklyis thuq los zis namoq seq: nyang mas yaunos ma bos. 6Housoeh las Khristu mas nyeis soeu hank laus eq tsoq las yaunos ma kuot. Yaunos tsoq kuot nyeis soeu hank laus eq nyang lyis ma nyvng, ma seq. 7Ngah lo jens eh, hank eq namoq lyis chowhang ma shwih whang bas jungh; Khristu gas dan zis yah dvyhangteh dan dah muh kuot soeu hank laus eq dan. 8Yaunos tsoq kuot nyeis soeu hank laus eq, Satan yah sen soeu nghuot, khasoeh ge lyis Satan ka cangxeih lyis yah yaunos kuot goeus. Housoeh las yius dah muhzoh lyis thyoq tyamp das xiklyis Mangso dah Lo gas thuq los goeus. 9Mangso dah lo duot goeus soeu ka tsoq las yaunos ma kuot. Khasoeh ge lyis hauh soeu jyank mas Mangso dah seq cho yomsoq bos. Nyang gas Mangso dah lo nghuot yvmvyah yaunos ma yoh tsoq kuot. 10Houka Mangso lo jens yahge yius dah lo jens ma doeusgoh cho dede nghuot. Hank laus eq dan dah muhzoh ma kuot, nghuot ya vsainnyang dah vmang vnoeuh lyis ma jyetdap soeu ka Mangso dah lo ma nghuot. 11Cangxeih lyis yah namoq xauhgyo ku dah loeus gas, yang nyang changh jyetdap goh chah ge zis nghuot. 12Yang gas Ka-in teh ma gis nghuot. Nyang gas ma shop soeu shot pheh dah dius duot las nyah vnoeuh Abel lyis sat. Ka-in ka Abel lyis chamus sat? Nyang kuot dah muhzoh shuot joq. Nyah vnoeuh kuot dah cho jens gas jus joq las nghuot. 13Housoeh las boekyis eh, mungkvn dius jens namoq lyis hoeng laus eq vmauh goh. 14Yang boekyis lyis jyetdap yvmvyah yang shei masyah dwis yvpheh yoh lhyweq goeus zis yang tsain seq. Boekyis lyis ma jyetdap soeu ka hauh shei cho dah yomsoq vkhau mha dvnyeis shih. 15Nyah boekyis lyis hoeng soeu hank laus eq, dius sat soeu nghuot. Dius sat soeu ka nyang mas vcaiq vto kang ma bos yvlyis namoq seq. 16Khristu gas yah xiklyis nyah kang dyei tyamp yvmvyah jyoeng dah jyetdap ehnyet gas cha nghuot yvlyis yang tsai seq. Yang eq yah kang lhyi yah boekyis xiklyis dyei gis. 17Zisyos yoh soeu nghuot toh las nyah boekyis vshoh vjyen chah nyeis zis nyvng las nyah dah nhaiqnyen ehnyet khomh nyheih toh lyis gas nyang gas Mangso lhyi jyetdap soeu oen khasoeh yoh taiq das lah? 18Ngah lo jens eh, yah dah jyetdap cho ka taiq dang yah kyingh ma nghuot, Muhzoh yah Chixoeuq dah jyetdap cho jyoeng nghuot chah. 19Haih gungs gas jyoeng cho yah sen bang nghuot zis yoh seq. Mangso dah xikkhonh mas yang nghamhnywe zis yah nghuot das. 20Yah dah sohseq ehnyet gas yang lyis dang thang thyet lyis Mangso ka yah sohseq ehnyet thoq lyis zes cho yahge nyang dvnganh yvlyis seq cho lhyi yang seq. 21Housoeh las jyetdap bang eh, yah dah sohseq ehnyet yah yang lyis dang thang ma thyet lyis gas yang Mangso dah xikkhonh mas womh womh xauh wvng das. 22Yang gas Mangso tyingtoh dang lyis domsyos gyo las nyang nhaiqdoeus dah muhzoh lyis chank kuot gvng masyah yang dung dah cho khvt khanghmuh lyis yang tsain xauh lhom yoeus. 23Nyang yang lyis tyingtoh dang gas yang nyah lo Yesu Khristu lyis lomsjingh las Khristu yang lyis tyingtoh zis yah dvyhangteh nyang changh nyang jyetdap goh nyeis das cho nghuot. 24Mangso tyingtoh dang lyis chank kuot soeu hank laus eq, Mangso yah dvdain dvlom nghuot las Mangso eq hauh soeu yah dvdain dvlom nghuot. Housoeh bweh cho lhyi Mangso dyei toh dah dyos gvng masyah yoh seq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\