1 YOHAN 5

1Yesu gas Meshia nghuot ge lomsjingh soeu hank laus eq, Mangso dah lo jens nghuot las hauh Uwus lyis jyetdap soeu hank laus eq, lo lyis eq jyetdap. 2Yang gas Mangso lhyi jyetdap las nyah tyingtoh dang lyis chank kuot nyeis nghuot lyis gas, Mangso dah lo jens lyis eq jyetdap nyeis cho yang tsain seq. 3Khasoeh ge lyis Mangso tyingtoh dang lyis chank kuot zis gas nyang lyis jyetdap cho nghuot. Nyah tyingtoh dang gas yah xiklyis nyoshoq ma yau. 4Khasoeh ge lyis Mangso dah lo khanghmuh gas hauh mungkvn lyis yoh ung. Mungkvn lyis yang yoh ung cho ka yah lomsjingh cho gvng masyah nghuot. 5Yesu gas Mangso dah lo nghuot ge lomsjingh soeu kyingh ma nghuot lyis gas mungkvn lyis hank yoh ung tyamp das lah? 6Yesu Khristu gas jeisnyhop kham cho dah jeis yahge shei cho dah suih yah jweh los soeu nghuot. Nyang gas jeis yah kyingh ma nghuot. Jeis yahge suih yah jweh los, dyos gas jyoeng yvmvyah hauh cho jyoeng yvlyis dyos nyang kanghjyoeng kat dyei. 7Kanghjyoeng somh koeuq bos. 8Hauh zis gas Dyos, jeis yahge suih nghuot las, hau somh koeuq gonh gas dvyhangteh doeusgoh dah kanghjyoeng tsain kat. 9Yang gas dius dah kanghjyoeng kat cho lhyi daq jingh, nghuot laus eq Mangso dah kanghjyoeng kat cho ka zes goengtoenk las nyang gas nyah Lo dah cho kanghjyoeng kat dyei goeus. 10Housoeh las Mangso dah lo lyis lomsjingh soeu hank laus eq, haih kanghjyoeng dang lyis nyah ehnyet nhaiqlom mas comh toh. Nghuot laus eq Mangso lhyi ma lomsjingh soeu hank laus eq, lo dah cho Mangso kanghjyoeng kat dyei dang lyis ma lomsjingh yvmvyah Mangso lhyi hwah soeu nghuot ge tsain nghamh. 11Hauh kanghjyoeng dang gas haih zis nghuot. Mangso ka yang lyis mathank magons kang dyei goeus las hauh kang dah jeisthuq dwang gas Lo nyang nghuot. 12Lo lyis yoh soeu hank laus eq, kang eq yoh. Lo lyis ma yoh soeu hank laus eq, hauh kang eq ma yoh. 13Namoq gas vcaiq vto kang yoh goeus cho vlhomuh seq nyeis bas jungh, Mangso dah lo lyis lomsjingh nyeis bang namoq jyank mas ngos haih maussauh lhaih kat. 14Mangso lhyi nyah ehnyet o khyvlyis yang cha lhyi laus eq dung lyis gas gyo dyei nyeis cho yoh loms gvng mas yang nyah xikkhonh mas womh womh yoh wvng. 15Yang nyang lyis dung khanghmuh nyang gyo dyei. Haih cho jyoeng zis yang seq. Yang nyah jyank dung cho eq yoh goeus zis yang seq. 16Nah boek dvyuk yuk shei das iq ma nghuot dah yaunos dvkoeuq koeuq kuot nyeis zis nvng nyvng lyis, nyah xiklyis Mangso lhyi vkyuh bos dung dyei gis. Mangso ka nyang lyis kang dyei das. Hauh zis gas shei vvng dah yaunos ma kuot bang xiklyis kyingh dung dyei das cho nghuot. Nghuot laus eq shei vvng dah yaunos ge zis bos las hauh xiklyis Mangso lhyi nvng bos dung dyei gis cho ngos ma taiq. 17Ma jus dah muhzoh dvnganh gas yaunos nghuot. Nghuot laus eq ma shei vvng dah yaunos eq bos. 18Mangso lo nghuot soeu ka yaunos tsoq las ma kuot zis yang tsain seq. Khasoeh ge lyis nyang lyis Mangso dah lo gomh toh las ma gis soeu ka nyang lyis yoh nos nhang das zis ma nghuot. 19Mungkvn gonh gas ma gis soeu guon dah vkhau mha nghuot. Nghuot laus eq yang gas Mangso shot pheh bang nghuot yvlyis, yang seq. 20Mangso dah lo gas jweh los goeus zis nghuot las, jyoeng dah Mangso lhyi yoh seq dah ehnyet, yang lyis dyei toh goeus zis yang seq. Yang gas lo Yesu Khristu yah dvdain dvlom kang dwis nyeis yvmvyah jyoeng dah Mangso yah eq dvdain dvlom kang tsain dwis nyeis. Hauh soeu ka jyoeng dah Mangso yahge vcaiq vto dah kang eq nghuot. 21Ngah lo jens eh, ma jyoeng dah mangso jens lyis jhank nyeis geh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\