2 KORINTHU 3

1Heisoeh taiq zis gas ngamoq dah cho ngamoq moengs teh ge lhyeh? Dius dvyhamh teh ngamoq cho taiq toenk maussauh namoq lyis dyei chah lah? Nghuot ya, namoq jyank masyah taiq toenk maussauh sang wons chah lhyeh? 2Namoq gungs nyang dius yuk khanghmuh nghap las yoh seq, ngamoq dah ungkhau ehnyet mas lhaih toh dah maussauh nyang tsain nghuot. 3Hauh maussauh lyis Khristu nyang lhaih las ngamoq lyis yah huon kat zis gas bvng bvng nghuot. Hauh maussauh lyis mvcheih yah ma lhaih, dwis nyeis Mangso dah Dyos yah, tsai luklhywaq mas ma nghuot dius dah nhaiqlom mas tsain lhaih toh. 4Ngamoq heisoeh womh taiq zis gas, Khristu gvng mas Mangso mha ngamoq nghamhnywe las nghuot. 5Ngamoq gas haih muh lyis yoh kuot oen yoh taiq das zis ngamoq chah yomsoq eq ma bos. Ngamoq yoh dah yomsoq gas Mangso mhayah nghuot. 6Yang gas Thanghchvp saiq xiklyis muh yoh wons bas jungh, ngamoq lyis yomdyei zis gas hauh Yhensain nyang nghuot. Hau Thanghchvp saiq gas lhaih toh dah Lyi mas bos zis ma nghuot. Dyos mas dvbos. Khasoeh ge lyis sauhchvp yah lhaihtoh Lyi gas kang thyet las Dyos gas kang dwis nhang. 7Luk lhywaq mas lhaih toh dah Lyi dyei uhlyis Mangso dah phunk bvng joq. Hau phunk bvng zis gas Moshe nyoqnho mhayah zoh zoh bi loh nyeis. Nghuot laus eq svsoh bvng nyeis shih las Israel dius jens nyah nyoqnho lhyi ma yoh yoeuh tsuk toh. Shei cho bweh nhang dah Lyi lyis housoeh teh phunk yah dyei lyis gas, 8Dyos dah muhzoh yah sen dah phunk gas kha iq zes bvng das ma nghuot lhyeh? 9Dang thang thyet cho yah sen dah muhzoh gas phunk bos nghuot lyis gas, khyuot yoeus cho dyei zis yah sen dah muhzoh gas phunk kha iq zes bos das lah! 10Gvshih svsoh bvng dah phunk gvng mas, xik lyis dvlhain bvng goeus dah phunk gas yop loh goeus oen yang yoh taiq. 11Dvsoq kyingh dvdoengs joq dah muh yangh phunk bos nghuot lyis gas, goeng joq dah muh mas phunk kha iq zes bos joq das lah? 12Ngamoq haih nghamhloms cho tsain bos yvmvyah, ngamoq svsoh womh nyeis. 13Ngamoq gas Moshe teh ma nghuot. Nyang gas nyah nyoqnho mhayah bvng dah phunk bi loh goeus zis Israel jens ma nyvng das xiklyis nyah nyoqnho lhyi nyoqnghop khuk toh. 14Israel jens dah ehnyet gas jyoengh nghop gos toh. Khvnyhik jweh shoq laus eq Thanghchvp cauh lyis nghap khanghmuh nyamoq dah ehnyet lyis nyoqnghop hauh zis yah tsain nghop toh shih. Dius dvyuk gas Khristu mas kang dwis los lyis hau nyoqnghop lyis dvyoh yop tyamp. 15Khvnyhik jweh shoq yangh nyamoq Moshe dah lyi nghap uhlyis hau nyoqnghop gas nyamoq dah nghamh cho lhyi tsain khuk toh shih. 16Nghuot laus eq nyang Yhensain jyank pheh lhain los lyis hau nyoqnghop lyis xik tyamp dyei zis xauh nyeis. 17Yhensain ge zis gas Dyos lyis ge, Yhensain dah Dyos lungh joqyos mas luiq dah toeuh yoh. 18Housoeh las yang dvnganh gas nyoqnghop xik tyamp goeus dah nyoqnho yah Yhensain dah phunk dah siyet lyis doms tauh chixoeuq nyeis. Hau phunk nyang Dyos ge dah Yhensain mhayah jweh los las Yhensain yah zes zes doeus dah phunk shot pheh yang lyis thaiq loh nhang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\