HEBRE 2

1Housoeh yvmvyah yang chowhang ma whang loh bas jungh, yang xauhgyo goeus hau jyoeng cho lhyi goeng goeng zwi zains toh chah. 2Loeuswons bang dah nhuot yah, yah phauh thyeih moq lyis taiq toh dang gas jyoeng dah lyi nghuot las, hauh lyi lyis ma chank bang gas vsainnyang yah mon yih dah joeng cho kham yoeus das cho jyoeng nghuot lyis gas, 3hei iq kuhxing dah khyuot yoeus cho lhyi yang maphauh madanh kuot lyis gas yang joeng cho mhayah khasoeh yoh luiq das lah! Hauh khyuot yoeus cho lhyi cangxeih lyis Yhensain nyang taiq hoeuh las xauhgyo bang gas hauh lyi jyoeng cho kanghjyoeng chixoeuq goeus. 4Hauh thoq lyis Mangso ka nyah yomsoq muh, mauh loqmuh vja ja kuot xoeuq khyvlyis yah eq, Gyingshang Dyos yah sen dah jyehjuh jyungshuk lyis nyang bauh zis yah dvyhangteh gvm dyei khyvlyis eq, nyamoq dah kanghjyoeng mha lung las chixoeuq nyeis. 5Mangso ka gvshih yang taiq nyeis, jweh los das mungkvn vsaiq lyis loeuswons bang guon das khyvlyis toh zis ma nghuot. 6Lhaihtoh dang dvdeh mas taiq zis gas, Mangso eh, cangsoeu dius gas khasoeh teh soeu nghuot las, Nvng nyang lyis soh nyeis lah? Dius laiq gas khasoeh teh soeu nghuot las Nvng nyang lyis gomh yoeuh nyeis lah? 7Nvng nyang lyis dvsoq loeuswons bang o lhyi dvtsiq nyhen khyvlyis gvnkhanh toh las, nyang lyis phunk yahge nyoqnho ngelang tsungh dyei. Nyang lyis nvng kuot toh zis dvnganh thoq mas guon das toeuh dyei goeus. ge. 8Jyomp maussauh mas, Mangso ka cangsoeu dius lyis gvnkhanh toh las dvnganh thoq mas guon das toeuh dyei ge zis gas, dwis ya dwis zis dvnganh lyis guon nhang ge mes zis nghuot. Nghuot laus eq cangsoeu dius jens vyhang dvnganh yvlyis guon nyeis zis gas yang ma nyvng shih. 9Nghuot laus eq yang nyvng soeu ka Mangso dah jyehjuh gvng mas dvnganhmoq xiklyis yoh shei kham shoq shishenh dvtsiq gyo lyis loeuswons bang o mha nyhen nhang zis xauh dah Yesu Khristu nyang nghuot. Hauh Yhensain ka shei nos dah shanghsenh zis kham yoeus yvmvyah, gvshih phunk yahge nyoqnho ngelang buismuk tsungh dyei zis xauh nyeis yvlyis yang nyvng. 10Dvnganh yvlyis gvnkhanh toh las yoeuh gomh nyeis dah Mangso ka lo jens nyoshoq lyis phunk yoh bos nhang das xiklyis shanghsenh kham khyvlyis yah Yesu lyis dyinghjet nhang. Heisoeh Mangso kuot cho ka gis cho nghuot. Khasoeh ge lyis nyamoq khyuot yoeus zis xauh das nyhenshang shwih los soeu ka Yesu nyang nghuot. 11Nyang gas dius jens lyis nyamoq dah yaunos masyah cheihshang kat. Housoeh nyang yahge cheihshang kat zis xauh bang dvnganh gas Uwus dvyuk kyingh yoh las nyamoq lyis vmang vnoeuh oen lui das zis ma xoq. 12Nyang Mangso lhyi taiq zis gas, Nvng kuot dah muh cho ngos ngah boekyis lyis taiq kyoh das, ngos nyamoq huom xikkhonh mas ngos nvng lyis chungh das, ge. 13Tsai Yesu gas, Ngos Mangso lhyi loms das, ge las eq, ngos heimha Mangso ngos lyis dyei toh dah loshang jens yah nyeis, ge taiq. 14Lo jens ge las nyang nyamoq lyis lui zis yah dvyhangteh, gungsshoh shomp mas wvng bang nghuot. Yesu nyah gungs eq nyamoq teh gungsshoh shomp mas wvng dah cangsoeu dius dvgeh xonh kham yoeus. Housoeh kham yoeus cho ka, nyah dah shei kham cho gvng mas shei cho lhyi guon dah Satan yomsoq lyis mhont tyamp das xiklyis nghuot. 15Heisoeh khyvlyis yah shei cho lhyi gyuk yvmvyah dvcaiq gonh hauh jons duot nyeis bang lyis lhuiq kat. 16Khasoeh ge lyis nyang gas loeuswons bang lyis pangh das xiklyis lyih zis ma nghuot. Abraham dah vnyau vshih lyis pangh das xiklyis dvlyih. 17Housoeh yvmvyah nyang gas dius jens dah yaunos lyis yoh khyuot tyamp dyei das nyhenshang nhaiq seq nyen las wontang dah phudyei zainsmuh duot khyvlyis yah Mangso dah muh yoh wons bas jungh, cho khvt khanghmuh mas nyah vmang vnoeuh jens xauh kham zo cho lhyi nyamoq yah dvgeh xonh kham zo goeus. 18Gvshih nyang gas shiwu xauh zis yah nyah gungs nyang shanghsenh zis xauh ku yvmvyah shiwu zis xauh bang lyis yoh pangh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\