HEBRE 4

1Gvshih Mangso ka yang lyis no yoeus das cho kham yoeus nhang das ge dangthoengh dyei toh goeus. Hau dangthoengh dyei toh goeus dah noyos lyis namoq mas ma xauh yoeus zis dvyuk eq ma bos bas jungh, zaih nyeis geh. 2Khasoeh ge lyis ngamoq gas gohlhain dah dius jens yhangteh hau gausyis dang lyis xauhgyo goeus. Nghuot laus eq nyamoq xauhgyo dah gausyis dang gas nyamoq xiklyis vkyuh ma bos. Chamus ge lyis nyamoq xauhgyo uhlyis nyamoq hauh yvlyis lomsjingh zis yah ma lhom yoeus. 3Yang lomsjingh bang gas Mangso dangthoengh toh dah noyos lyis xauh lhom yoeus goeus. Houka: Ngos nyamoq lyis nhaiqyo zis yah, Ngos nyamoq lyis no nhang das oen dyei dah mau mas khanhamp eq ma xauh wvng das oen dangthoengh yah maukhi toh, ge nyang taiq dah dang yah dvyhangteh nghuot. Nyang nyeisjvng lyis cangxeih gvnkhanh toh masyah nyang muh lyis dye kuot toh goeus. Nghuot laus eq nyang haih yvlyis taiq shih. 4Khasoeh ge lyis lhaihtoh dang dvdeh mas, nyhet vnyeih yah sen lha, Mangso ka nyhet vnyeih lyis nyah muh dvnganh masyah no, ge. 5Haih cho yah sen lha doms puk taiq toh zis gas, Ngos nyamoq lyis noyos dyei das oen dah mau mas nyamoq khanhamp eq ma xauh wvng das, ge. 6Hau Gausyis Dang cangxeih xauhgyo bang gas hauh dang lyis ma lomsjingh yvmvyah hauh noyos mas ma xauh wvng. Housoeh las hauh noyos lyis gohtoeu dius jens kham yoeus das toeuh dyei tyamp. 7Housoeh lhom yoeus cho lhyi Khvnyhik ge dah buisnyeis gohtoeu dvnyeih Mangso doms toeuq toh dyei ge dah cho dvkoeuq yah kanghjyoeng chixoeuq nyeis. Yhensain ka lhaihtoh dang mas taiq toh zis yah dvyhangteh zvn nyoshoq nyangh thang lhyi Dawi nhuot masyah Khvnyhik namoq nyah thwe xauhgyo nghuot lyis namoq ehnyet vthan goh, ge. 8Mangso dangthoengh dyei toh dah no cho lhyi Yoshua gas hauh dius jens lyis dyei goeus nghuot lyis gas, thang lhyi buisnyeis gohtoeu dvkoeuq dah cho doms taiq lo das zis ma nghuot. 9Housoeh las no nyeih lyis Mangso ka no nyeis teh Mangso dah dius jens xiklyis no das shishenh dvnyeih bos shih. 10Khasoeh ge lyis Mangso dangthoengh dyei toh dah no cho lhyi kham yoeus goeus bang hank eq Mangso no nyeis teh nyah muh masyah no das. 11Housoeh yvmvyah nyamoq ma lomsjingh gvng mas noyos mas ma xauh wvng teh yang hank mas eq ma bweh bas jungh, hau noyos mas yoh wvng das xiklyis yomkat ohhont nyeis goh. 12Khasoeh ge lyis Mangso dang gas dwis nyeis zis yahge tsangh siq nghuot las, aiq shot zuk tyingh sham thoq lyis zes zuk. Houka ehnyet yahge dyos xauhgoh yvmas eq, yaunyoq yahge shohkhyang xauhgoh yvmas jweh shoq yoh jyweq gvn las, dius dah ungkhau mha nghamh cho yahge nghamh toh cho lhyi soetuon dyei nyeis. 13Mangso mhayah cha eq ma yoh gos shung toh; dvnganh gas nyah xikkhonh mas dede nghuot las yang kuot cho dvnganh nyang lyis suon xoeuq chah das. 14Housoeh las yang rhen lha lomsjingh cho lhyi goeng goeng zwi zains toh goh: khasoeh ge lyis Mangso jyank mas bangh wvng loh goeus Mangso dah Lo Yesu ge dah Phudyei Zainsmuh gas yang yoh toh. 15Khasoeh ge lyis yah Phudyei Zainsmuh gas, yah yomnhuk cho lhyi nhaiq ma seq nyen soeu ma nghuot. Yang teh cho khat khanghmuh mas shiwu zis xauh ku laus eq yaunos ma kuot dah Phudyei Zainsmuh yang dvyoh toh. 16Housoeh las yang womh dah ehnyet yah Mangso dah jyehjuh hwankti tank xikkhonh mas tsain wvng loh goh. Housoeh lyis yang gas nhaiqnyen zis xauh kham yoeus das zis yahge chah nyeis uhlyis yang lyis pangh dah jyehjuh xauh yoeus das.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\