YOHAN 15

1Ngos gas jyoeng dah zvbiq nwis nghuot. Ngah Uwus gas khyam sain nghuot. 2Ngos mas vshih ma shih dah vko khanghmuh lyis gas, nyang choeu tyamp. Vshih shih dah vko lhyi ka zes shih bas jungh, ge shang kat. 3Namoq gas, ngos namoq lyis taiq kyoh dah dang gvng mas gvshih yangh shang goeus. 4Ngos mas dap joq geh, ngos eq namoq mas dap joq das. Zvbiq ko ka zvbiq nwis mas ma dap lyis gas nyang kyingh vshih ma yoh shih zis yah dvyhangteh, namoq eq ngos mas ma dap lyis gas vshih ma yoh shih das. 5Ngos gas zvbiq nwis nghuot, namoq gas vko tsain nghuot. Ngos mas dap joq las ngos eq hauh soeu mha dap nghuot lyis gas, hauh soeu ka vshih nyoshoq yoh shih los das: khasoeh ge lyis ngos yah gang lyis namoq cha eq ma yoh kuot das. 6Ngos mas ma dap soeu ka nyhauh loh dah vko lhyi teh doeuh tyamp zis xauh das. Hauh yvlyis dius yah nyi mas khyom kat las ngeh jom tyamp das. 7Namoq ngos mas dap joq las ngah dang eq namoq mas bos joq lyis gas, namoq dung mes zis dung geh, yoh das. 8Namoq vshih nyoshoq shih los yvmvyah, ngah Uwus phunk lyis chungh zis xauh las namoq eq ngah changlo duot los das. 9Uwus gas ngos lyis jyetdap yhangteh ngos eq namoq lyis jyetdap. Ngah jyetdap yvmas nyeis geh. 10Ngos gas ngah Uwus dah tyingtoh dang chank kuot las, nyah jyetdap yvmas nyeis zis yah dvyhangteh, namoq eq ngah tyingtoh dang chank kuot lyis gas, ngah jyetdap yvmas nyeis das. 11Ngah dah gaus ehnyet namoq mas bos joq das zis yahge namoq dah gausyis zis dyingh los das xiklyis, haih dang ngos namoq lyis taiq toh. 12Ngos namoq lyis jyetdap zis yah dvyhangteh namoq nyang changh nyang jyetdap goh nyeis geh. Hauh zis gas ngah tyingtoh dang nghuot. 13Buisnoms xiklyis nyah kang dyei tyamp shoq jyetdap thoq lyis zes kuh dah jyetdap ehnyet gas hank jyank mas eq ma bos. 14Namoq ngah tyingtoh dang chank kuot lyis gas, namoq ngah dah buisnoms jens tsain nghuot. 15Gvshih masyah ngos namoq lyis jyeidwis oen lha ma lui lo das. Khasoeh ge lyis, jyeidwis gas nyah yhensain cha kuot yvlyis ma seq. Nghuot laus eq ngos namoq lyis buisnoms oen lui das: khasoeh ge lyis ngah Uwus jyank masyah ngos xauhgyo zis dvnganh ngos namoq lyis seq nhang goeus. 16Namoq ngos lyis khyen yoeus zis ma nghuot, namoq lyis ngos dvkhyen yoeus. Housoeh namoq lyis toeuq toh zis gas, namoq thuq loh las vshih shih das xiklyis nghuot las, houka namoq dah vshih joq das nyhenshang nghuot. Hank laus eq namoq ngah nyings masyah Uwus jyank mas dung lyis nyang namoq lyis dyei bas jungh. 17Namoq dvyuk yah dvyuk jyetdap goh nyeis bas jungh oen ngos namoq lyis haih dang tying toh. 18Mungkvn namoq lyis hoeng nghuot lyis gas, ngos lyis shih hoeng zis gas seq geh. 19Namoq mungkvn yah sen bang nghuot lyis gas, mungkvn gas vsainnyang yah sen bang lyis jyetdap. Namoq gas mungkvn yah sen bang ma nghuot, haih mungkvn masyah ngos namoq lyis khyen yoeus yvmvyah, mungkvn gas namoq lyis hoeng. 20Jyeidwis gas yhensain thoq lyis zes zis ma nghuot oen, ngos namoq lyis taiq dah dang soh nyeis geh. nyamoq ngos lyis shoeuhshih nghuot lyis gas namoq lyis eq shoeuhshih das. Nyamoq ngah dang lyis chank nghuot lyis gas namoq dah dang lyis eq chank das. 21Nghuot laus eq nyamoq gas ngah nyings gvng mas hauh cho dvnganh namoq lyis kuot das; khasoeh ge lyis ngos lyis nhang kat soeu lhyi nyamoq ma seq. 22Ngos nyamoq lyis ma lyih taiq kyoh ya, nyamoq yobos ma bos das. Nghuot laus eq gvshih gas nyamoq dah yobos lyis jyamp gus ma bos lo. 23Ngos lyis hoeng soeu ka ngah Uwus lyis eq hoeng. 24Gohyuk ma yoh kuot dah muh ngos nyamoq lyis ma kuot nghuot lyis gas nyamoq mas yobos ma bos das. Nghuot laus eq gvshih gas hai kuot dah muh lyis nyamoq nyvng laus eq, nyamoq gas ngos yahge ngah Uwus lyis tsain hoeng. 25Nghuot laus eq houka soe ma bos yvmas nyamoq ngos lyis hoeng, ge nyamoq Lyi mas lhaihtoh dang nyuk los das xiklyis nghuot. 26Ngah Uwus jyank masyah ngos nhang kat das, Nhaiqtaink soeu ge dah jyoeng Dyos gas, Uwus jyank masyah thuq los las namoq jyank mas jweh lyis, nyang gas ngah cho kanghjyoeng kat das. 27Namoq eq cangxeih lyis yah ngos yah dvgeh nyeis goeus yvmvyah, kanghjyoeng yoh kat das.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\