YOHAN 6

1Yesu gas Tiberia ge dah Galile thomh thyitvp pheh goeu e. 2Nos bang thoq mas kuot xoeuq dah yomsoq muh lyis nyvng yvmvyah, moqjens nyah thang mha tsain chank loh. 3Housoeh las Yesu gas hau boms thoq mas doq las nyah changlo jens yah dvgeh tsung toh. 4Lhuiq Kat Pwe ge Yuda jens dah pwe eq ni los nyeis. 5Housoeh Yesu nghank yoeuh kat lyis, nyah jyank mas moqjens los nyeis yvlyis nyvng las, Philip lyis taiq zis gas, Heinyhoq moq zo das ohlhyoq khalhye wis das au, ge. 6Housoeh ge nyei zis gas nyang lyis shi yoeuh zis dvnghuot. Khasoeh ge lyis nyang khasoeh kuot das zis gas nyang seq toh. 7Philip phuk taiq zis gas, Ngwis kyvp aiqxo yah ohlhyoq wis lyis eq, dvyuk dvmhauh tsoh das xiklyis yangh ma tham das, ge. 8Nyah changlo jens mas dvyuk nghuot dah Simon Petru dah vnoeuh Andre nyang lyis taiq zis gas, 9Yukgis lo dvyuk mas ohlhyoq oeng koeuq yahge oengdoq aiq doeu gas bos, nghuot laus eq heinyhoq dah moqphung xiklyis thoq tham das lah, ge. 10Yesu taiq zis gas, Dius jens lyis tsain tsung nhang geh, ge. Hauh yvmas mhanh eq thoeu joq. Housoeh yukgis oeng khyoengh ko tsung toh. 11Hauh thang lhyi Yesu gas, hauh ohlhyoq lyis yoeus las jyehjuh chungh thang lhyi changlo jens lyis gvm dyei las, changlo jens gas tsung toh bang lyis gvm dyei. Houyah dvyhangteh oengdoq lyis eq nyamoq chah nyhoq gvm dyei. 12Nyamoq zo jo thang lhyi nyang nyah changlo jens lyis taiq zis gas, Cha eq ma dyuk shoq, zo nyhet dah vpop dvnganh yah kui tsainh geh, ge. 13Housoeh ge zis yah dvyhangteh, nyamoq kui tsainh lyis hau ohlhyoq oeng koeuq masyah zo nyet goeu dvci aiq dang muis nghuot. 14Nyang chixoeuq dah vlho lhyi moqphung nyvng las, hauh bang taiq zis gas, Haih soeu ka mungkvn mas jweh lyih das dah lvpe jyoengh nghuot, ge. 15Hauh dius jens gas Yesu lyis nyamoq dah hwankti tsoengh kuot nhang das sont zis lyis nyang seq las, nyang kyingh boms pheh doq loh. 16Nyenhthang jweh lyis, nyah changlo jens gas thomh pheh gyoh e. 17Chont dvlom mas wvng tsung lha thomh thyitvp, Kaperna-um pheh goeu loh. Hauh uhlyis mau chuot goeus, Yesu eq nyamoq jyank mas ma jweh los shih. 18Lyeismuh jyang muot los yvmvyah jeisphauq toq los. 19Nyamoq somh main nyei main ko goeu loh lyis, Yesu gas jeis thoq mas suh las, nyamoq lhyik nvm mas ni los yvlyis nyamoq nyvng las gyuk. 20Nghuot laus eq nyang nyamoq lyis taiq zis gas, Vgyuk goh, ngos dvnghuot, ge. 21Nyamoq gas nyang lyis lhyik mas wvng tsung nhang mes nyeis lyis, houjang lhyik eq nyamoq jweh mes dah mau mas jweh loh. 22Hauh nungs nyeih thomh thyitvp pheh nyeis khoq dah dius jens gas, lhyik dvlom kyingh dvjoq yvlyis nyvng las, Yesu gas nyah changlo jens yah dvgeh ma loh loh, changlo jens kyingh dvloh zis lyis nyvng kat. 23(Tiberia mas dah lhyik dvkhamh gas Yhensain jyehjuh chungh thang lhyi moqjens hauh ohlhyoq zo dah joqyos goeukhanh mas dap loh nyeis.) 24Housoeh las houmha Yesu eq, nyah changlo jens eq ma nyeis lo zis seq lyis, nyamoq eq lhyik mas tsung lha Yesu lyis xo uhjyangh Kaperna-um mha chank jweh loh. 25Thomh thyitvp pheh Yesu lyis nyvng lyis, Svra eh, nvng heimha khanhamp jweh los lah, ge nyei. 26Yesu taiq zis gas, Ngos namoq lyis jyoengh taiq bah, namoq gas vlho lhyi nyvng las ngos lyis xo zis ma nghuot, ohlhyoq xauh zo las jo yvmvyah dvxo. 27Seq dyoq loh dah zonoms yoh das xiklyis yom vkat goh; cangsoeu Lo yoh dyei dah vcaiq vto kang xiklyis goeng joq dah zonoms yoh das zis yom dvkat geh: khasoeh ge lyis Uwus Mangso ka nyang lyis kyihau tap toh, ge. 28Housoeh las nyamoq nyang lyis taiq zis gas, Mangso dah muh zwi das xiklyis ngamoq cha kuot chah lah, ge. 29Yesu nyamoq lyis taiq zis gas, Mangso dah muhzoh ge zis gas, nyang nhang kat soeu lhyi lomsjingh cho nghuot, ge. 30Nyamoq, nyang lyis taiq zis gas, Ngamoq nyvng las nvng lyis lomsjingh das xiklyis nvng ngamoq lyis chah vlho chixoeuq lah? Cha kuot goeus lah? 31Nyamoq zo das xiklyis Nyang gas maukhung mhayah khyoq dyei, ge lhaih toh zis yah dvyhangteh, ngamoq dah phauh thyeih moq gas mhanhdyvp mas mana tsain xauh zo, ge. 32Yesu nyamoq lyis taiq zis gas, Ngos namoq lyis jyoengh taiq bah, namoq lyis maukhung mha yah ohlhyoq khyoq dyei zis gas Moshe ma nghuot; maukhung mhayah jyoeng dah ohlhyoq khyoq dyei soeu ka, ngah Uwus dvnghuot. 33Khasoeh ge lyis Mangso dah ohlhyoq oen zis gas, maukhung mhayah gyoh lyih las mungkvn lyis kang dyei zis lyis ge, ge. 34Housoeh las nyamoq gas, Yhensain eh, hauh ohlhyoq ngamoq lyis vjangh yah dyei nyeis aq, tsain ge. 35Yesu nyamoq lyis taiq zis gas, Ngos gas kang ohlhyoq nghuot. Ngah jyank mas los soeu ka yuot zis xauh das zis ma nghuot. Ngos lyis loms soeu ka khanhamp eq shet das zis ma nghuot. 36Nghuot laus eq ngos namoq lyis taiq bah, namoq ngos lyis nyvng nyeis laus eq ma lomsjingh. 37Uwus yah ngos lyis dyei ya dyei toh zis dvnganh gas, ngah jyank mas jweh los das nghuot las ngah jyank mas jweh los soeu hank lyis eq ngos khat tyamp das zis ma nghuot. 38Khasoeh ge lyis ngos maukhung mhayah gyoh lyih zis gas, ngah ehnyet chank das xiklyis ma nghuot; ngos lyis nhang kat soeu dah ehnyet chank das xiklyis dvnghuot. 39Ngos lyis dyei toh zis dvnganh yvmas dvkoeuq eq ma chi thyuk thyuk, thang thank buisnyeis lyis dwis toq nhang das zis gas ngos lyis nhang kat soeu ngah Uwus dah ehnyet nghuot. 40Nyah Lo lyis nyvng las nyang lyis lomsjingh dah dius, yuk khanghmuh gas vcaiq vto kang xauh yoeus bas jungh, ge zis gas ngos lyis nhang kat soeu ngah Uwus dah ehnyet nghuot las, thang thank buisnyeis lyis ngos hauh soeu lhyi dwis toq los nhang das, ge. 41Housoeh Yesu nyang nyang, ngos gas maukhung mhayah gyoh los dah ohlhyoq nghuot, ge yvmvyah Yuda jens lop zis nghuot. 42Nyamoq taiq zis gas, Nyang gas Yosep dah lo Yesu ma nghuot lhyeh? Nyah uwus ungwes lyis eq yang seq ma nghuot lhyeh? Khasoeh las ngos gas maukhung mhayah gyoh los soeu nghuot ge taiq au lhyeh, ge. 43Yesu nyamoq lyis phuk taiq zis gas, Namoq nyang changh nyang vtsain lop nyeis goh. 44Ngos lyis nhang kat dah Uwus, ngah jyank pheh ni los nhang soeu ma nghuot lyis gas, ngah jyank mas hank eq ma yoh los. Hauh soeu lhyi ka thang thank buisnyeis lyis ngos dwis toq los nhang das, ge. 45Lvpe maussauh mas lhaih toh zis gas, Cangsoeu dius dvnganh gas Mangso dah jyauh zis xauh das, ge. Ngah Uwus jyank masyah xauhgyo las xuq soeu khanghmuh ngah jyank mas los das. 46Cangsoeu dius dvyuk eq Uwus lyis nyvng ku zis ma nghuot, Mangso jyank masyah gyoh lyih soeu kyingh Uwus lyis dvnyvng ku. 47Namoq lyis ngos jyoengh taiq bah, ngos lyis lomsjingh soeu ka vcaiq vto kang yoh. 48Ngos gas kang ohlhyoq nghuot. 49Mhanhdyvp mas mana zo khoq bang, namoq dah phauh thyeih moq gas shei goeus. 50Hauh ohlhyoq gas maukhung mhayah gyoh los zis nghuot las hauh yvlyis zo soeu ka ma shei das. 51Ngos gas maukhung mhayah gyoh los, dwis dah ohlhyoq nghuot. Haih ohlhyoq lyis zo soeu ka, vjangh yah kang dwis nyeis das. Mungkvn mas kang dwis nyeis das xiklyis ngos dyei dah ohlhyoq gas ngah shoh nghuot, ge. 52Housoeh las Yuda jens nyamoq nyang changh taiq phyen-goh nyeis zis gas, Haih soeu ka nyah shoh yang lyis khasoeh yoh gvmtsoh das lah, ge. 53Yesu nyamoq lyis taiq zis gas, ngos namoq lyis jyoengh taiq bah, cangsoeu Lo dah shoh lyis zo zis yahge suih lyis shuk zis ma nghuot lyis gas, namoq mas kang ma bos. 54Ngah shoh lyis zo, ngah suih lyis shuk soeu ka vcaiq vto kang yoh las, thang thank dah buisnyeis lyis ngos nyang lyis dwis toq los nhang das. 55Khasoeh ge lyis ngah shoh gas gyingh dah zonoms nghuot; ngah suih eq gyingh dah shuk phoh nghuot. 56Ngah shoh zo las ngah suih shuk soeu ka, ngos mas nyeis; ngos eq nyang mas nyeis. 57Kang dwis nyeis, ngah Uwus gas ngos lyis nhang kat las, ngos ngah Uwus masyah kang dwis zis yah dvyhangteh, ngos lyis zo soeu eq ngos masyah kang dwis das. 58Haih zis gas maukhung mhayah gyoh los dah ohlhyoq nghuot. Shei goeus bang phauh thyeih moq zo khoq dah mana teh ma nghuot, haih ohlhyoq zo soeu ka vcaiq vto kang dwis das, ge. 59Haih zis gas Kaperna-um wukhau mha dah lyi jungs mha nyang jyauh uhlyis taiq dah dang nghuot. 60Nyah changlo jens nyoshoq hauh dang lyis xauhgyo lyis, Haih dang gas svsoh yau dah dang nghuot, hank yoh gyo yoeus das lah, ge. 61Nyah changlo jens housoeh lop goh nyeis yvlyis Yesu nyah nhaiqlom masyah seq las nyamoq lyis taiq zis gas, Haih dang yah namoq lyis ehnyet dyet nhang goeus lhyeh? 62Hauh cangsoeu Lo vkhang nyeis khoq dah joqyos mas doq loh zis lyis namoq nyvng lyis namoq khasoeh oen das lah? 63Kang lhyi yoh dwis nhang soeu ka Dyos nghuot. Gungsshoh gas cha yhung pvjus: ngos namoq lyis taiq dah dang gas Dyos nghuot, kang eq nghuot. 64Nghuot laus eq namoq mas dvyhamh gas ma lomsjingh, ge. Khasoeh ge lyis Yesu gas, ma jingh bang hank nghuot zis eq, nyang lyis phanhlyen das zis hank nghuot zis eq, cangxeih lyis yah seq toh. 65Housoeh las nyang taiq zis gas, Hauh cho gvng mas ngah Uwus ma nhang lhyi ngah jyank mas hank eq ma yoh jweh, oen ngos namoq lyis taiq goeus, ge. 66Hauh shishenh lyis nyah changlo nyoshoq nyah thang mha ma chank lo, tsain tauh loh. 67Housoeh las Yesu nyah changlo dvci aiq yuk lyis taiq zis gas, Namoq loh mes lhyeh, ge. 68Simon Petru nyang lyis phuk taiq zis gas, Yhensain eh, ngamoq hank jyank mas loh das lah? Nvng gas vcaiq vto kang yah sen dah dang yoh. 69Nvng gas dwis nyeis, Mangso dah Lo Khristu nghuot yvlyis ngamoq jingh las seq goeus, ge. 70Yesu nyamoq lyis phuk taiq zis gas, Namoq dvci aiq yuk lyis khyen yoeus goeus ma nghuot lhyeh? Nghuot laus eq namoq mas dvyuk gas Yius nghuot, ge. 71Housoeh ge zis gas, Simon dah lo Yudas Iskarot lyis toeuq las taiq zis nghuot: khasoeh ge lyis hauh soeu ka nyang lyis phanhlyen das soeu nghuot las, changlo dvci aiq yuk mas eq bos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\