LUKA 14

1Hauh thang lhyi, Yuda No Buisnyeis lyis nyang gas Pharishe uhjyung dvyuk dah yhen mha wom zo das zis wvng loh lyis, nyamoq gas nyang lyis zungh yoeuh nyeis. 2Yoeuh aq, khyei loq yam nos dah vbusbih dvyuk Yesu jyank mas jweh los. 3Housoeh las Yesu gas lyi svra moq yahge Pharishe moq lyis taiq zis gas, Yuda No Buisnyeis lyis gis los nhang das zis lyi vbos lah, ge. 4Nyamoq gas samlo nyeis. Hauh soeu lhyi nyang shwih yoeus las gis los nhang lho lha nhang kat. 5Hauh thang lhyi nyang nyamoq lyis taiq zis gas, Namoq dvyuk yuk dah lo, nghuot ya noeu Yuda No Buisnyeis lyis jeisdwang mas dyet gyoh loh lyis, namoq houjang ma siq yoeus das lhyeh, ge. 6Nyamoq gas nyang lyis haih cho ma yoh phuk taiq lo. 7Khi toh boenghwus gas zes phauh joqyos lyis tsain khyen zis nyvng las, nyang nyamoq lyis dangtoeuq yah taiq zis gas, 8Dius dvyuk yuk nvng lyis nyihwank pwe mha khi lhyi, zes gis joqyos mas vloh tsung; nah thoq lyis nyoqnho ngelang bos soeu lhyi eq nyang khi toh mvbeh. 9Nah aiq yuk lyis khi toh soeu lyih las, Haih soeu lhyi joqyos xwiq dyei aq, ge nvng lyis taiq lyis, nvng gas xoq zis yah nyhen thank joqyos mas cheh tsung chah das. 10Nghuot laus eq nvng lyis khi lhyi, nyhen thank yvmas loh tsung aq. Hauh uhlyis nvng lyis khi toh soeu los las, Dyenschangh phoq eh, nyhang mha doq tsung aq, ge nvng lyis taiq lyis, nvng yah tsung toh bang dvnganh dah xikkhonh mas nvng nyoqnho ngelang yoh das. 11Khasoeh ge lyis, nyah gungs lyis chungh zo soeu hank laus eq o mha khyoq zis xauh das: nghuot laus eq nyah gungs lyis o mha gyoh soeu ka chungh zis xauh das, ge. 12Nyang lyis boengh khi soeu lhyi eq nyang taiq zis gas, Nvng nyeihzvng, nghuot ya, nyenhcon khi tsoh lyis, nah dyenschangh jens, nah vmang vnoeuh, buisnoms sainhchangh jens, dis dah yhenkyoh hank lyis eq vkhi. Nyamoq eq nvng lyis doms khi tsoh lyis gas, nvng lyis zo jyen doms yoh cap das. 13Nghuot laus eq nvng pwe kuot lyis, nyungs bang, khyei gis loq ma yoh bang khyei gyau bang, nyoqjet bang lyis khi aq. 14Housoeh lyis nvng ngelhoq das: khasoeh ge lyis nyamoq nvng lyis jyehjuh ma yoh tauh. Nghuot laus eq dan bang dwis toq yvmas nvng jyehjuh xauh kham das, ge. 15Nyang yah dvgeh zo tsung toh soeu dvyuk hauh zis xauhgyo lyis, Mangso munghdan mas wom xauh zo das soeu ka ngelhoq, ge nyang lyis taiq. 16Yesu nyang lyis phuk taiq zis gas, Dius dvyuk nyenhcon tsoh pwe zainsmuh dvkoeuq kuot las, dius nyoshoq lyis khi toh. 17Nyenhcon tsoh yoq jweh lyis, Tsain los geh, zo shuk das zis dvnganh cicont nghuot goeus, ge khi toh bang lyis khi das xiklyis nyah jyeidwis lyis nhang kat. 18Nghuot laus eq nyamoq dvnganhmoq xamxonh las tsain jyamp taiq. Cangxeih vyuk gas, Ngos maunyeis dvchuq wis toh, hauh zis lyis loh yoeuh chah, ngos lyis jenh nhang kat aq, ge. 19Gohtoeu dvyuk gas, Ngos gas noeu oeng kya wis toh, hauh zis lyis shi yoeuh chah, ngos lyis jenh nhang kat aq, ge. 20Gohtoeu dvyuk eq, Ngos eq phoengh hwank toh, housoeh las ma yoh los, ge. 21Hauh jyeidwis gas nyah yhensain lhyi hauh cho los taiq kyoh. Hauh yhensain ka nhaiq gis yo las nyah jyeidwis lyis taiq zis gas, Wus talhoeu yahge khyam gyung mas lvnyap e lha, nyungs bang khyei gis loq ma yoh bang, khyei gyau bang, nyoqjet bang lyis e shwih hwank aq, ge. 22Hauh thang lhyi jyeidwis taiq zis gas, Yhensain eh, nvng taiq vgus khi goeus, nghuot laus eq joqyos bos shih, ge. 23Hauh yhensain ka nyah jyeidwis lyis, talhoeu mha, vthunk vyoq mas e lha, ngah yhen khau dyingh bas jungh, nyamoq lyis ma gyo ma thoq khi hwank aq, ge. 24Khasoeh ge lyis ngos namoq lyis taiq bah, khi toh bang dvyuk eq ngah nyenhcon lhyi xauh zo shi yoeuh das zis ma nghuot, ge. 25Moqjens nyang yah dvgeh loh nyeis las, nyang lhain yoeuh lho lha nyamoq lyis taiq zis gas, 26Ngah jyank mas los soeu hank laus eq, vsainnyang dah ungwes uwus, yhensain nyhiq yahge lo jens, vmang vnoeuh yahge nhamhmuh moq; hauh thoq lyis vsainnyang kang lhyi jyet thoq lyis ngos lyis ma zes jyet lyis gas ngah changlo ma yoh bweh. 27Hank laus eq vsainnyang tapzains wuq las ngah thang mha ma chank soeu ka ngah changlo ma yoh bweh. 28Khasoeh ge lyis namoq jyank mas dvyuk yuk tyoeuqzvm tsuk das lyis, hauh zis dye tsuk shoq nyah ngwis luk das, ma luk das zis lyis tsung lha cangxeih ma suon yoeuh soeu bos lah? 29Housoeh vpom xi lho lha dye shoq ma tyeh tsuk nyhuk lyis gas, nyvng bang dvnganhmoq gas jwangh las, 30Haih soeu ka, kuot xi lho lha dye shoq ma yoh tsuk lo, tsain ge das. 31Dvcho ka: hwankti dvyuk gas gohtoeu hwankti dvyuk yah moeng zan goh das cvvq lyis, dius aiq mons yah lyih dah bang lyis dvmons yah yoh thoenk zan das, ma yoh thoenk zan das zis, tsung lha cangxeih ma nghamh yoeuh zis bos das lah? 32Ma duot lyis gas, gohtoeu hwankti we yvmas nghuot shih lyis lvgyo nhang lha nyenstap das xiklyis kuot nhang chah. 33Housoeh las namoq mas vsainnyang yoh ya yoh zis lyis ma tyamp khoq soeu hank laus eq ngah changlo ma yoh bweh. 34Coh gas gis, nghuot laus eq, ngvm zis bi tyamp goeus ya khasoeh doms yoh ngvm nhang das lah? 35Hauh zis gas nyeisjvng xiklyis ma gis, jenh eq ma gis las nghe pheh gyangh doeuh tyamp. Gyo yoeus das no dap soeu ka xauhgyo bas jungh, ge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\