LUKA 16

1Yesu nyah changlo jens lyis eq taiq zis gas, Dis soeu dvyuk gas nyah ziszom dvyuk yoh. Hauh ziszom gas nyah yhensain dah zisyos lyis lhoeu mhont tyamp dyei, ge zau kauq bang bos. 2Dis soeu ka nyang lyis khi yoeus las taiq zis gas, Hai nah cho ngos xauhgyo zis khasoeh nghuot lah? Nvng kuot dah muhzoh jyen suon xoeuq aq, gvshih masyah nvng gas ziszom muh yoh kuot lo das zis ma nghuot, ge. 3Hauh uhlyis ziszom nyah nhaiq mas taiq zo zis gas, Ngos khasoeh kuot das lah? Ngah yhensain ngos lyis ziszom muh no tyamp dyei goeus. Ngos yos eq ma yoh khop, yon zo das zis eq xoq. 4Nghuot laus eq ziszom muh masyah gyoh thang lhyi svbih, nyamoq yhen mha ngos lyis lhom yoeus das xiklyis cha kuot das zis ngos seq goeus, ge. 5Yhensain lhyi jyen dap bang yuk khanghmuh lyis khi yoeus las, cangxeih dah soeu lhyi, Ngah yhensain lhyi nvng jyen khanyhoq dap lah, ge nyei. 6Hauh soeu taiq zis gas, Coeu dvxo joi dap, ge. Nyang gas, Nah jyen comh maussauh buk yoeus las, oengci oen lvnyap lhaih aq, ge. 7Tsai, gohtoeu dvyuk lyis eq, Nvng jyen kha nyhoq dap lah, ge. Nyang gas sunghso dvxo luh dap, ge lho lhyi nyang taiq zis gas, Nah jyen comh buk yoeus las xetci oen lhaih aq, ge. 8Ma dan dah ziszom joeui bos khyvlyis kuot yvmvyah hauh yhensain ka nyang lyis chungh: khasoeh ge lyis haq caiq mas dah lo jens gas nyamoq muh kuot yvmas, bvng dah lo jens thoq lyis zes yik. 9Housoeh las ngos namoq lyis taiq bah, nyeisjvng zisyos yah vsainnyang xiklyis buisnoms tsain kuot geh, hauh zis wui lho lhyi namoq gas, vcaiq vto joqyos mas lhom yoeus zis xauh das. 10Dvmhauh yvmas lomluk soeu ka nyoshoq yvmas eq lomluk das. Dvmhauh yvmas ma dan soeu ka nyoshoq yvmas eq dan das zis ma nghuot. 11Housoeh las nyeisjvng zisyos lyis yangh namoq lom ma yoh luk lyis gas, hau jyoeng dah zisyos namoq lyis loms las hank kyauh das lah? 12Namoq gas svbih dah vyhang lhyi lom ma yoh luk lyis gas, namoq yoh vvng dah zisyos namoq lyis hank dyei das lah? 13Jyeidwis dvyuk yhensain aiq yuk lyis ma yoh phuqsoe: khasoeh ge lyis dvyuk lyis hoeng lha dvyuk lyis gas jyetdap das. Dvyuk lyis domsyos gyo las dvyuk lyis gas ma phauh ma danh kuot das. Namoq gas Mangso yahge nyeisjvng zisyos lyis dvgeh ma yoh phuqsoe, ge. 14Hauh dang dvnganh zis lyis ngwis nyoqnoq dah Pharishe moq xauhgyo las, nyang lyis tsain jwangh. 15Nyang nyamoq lyis taiq zis gas, Svbih dah xikkhonh mas vsainnyang gungs lyis dan, ge bang namoq nghuot. Nghuot laus eq namoq nhaiqlom lyis Mangso seq: khasoeh ge lyis dius xikkhonh mas chunghtoq zis gas Mangso xikkhonh mas gas vchoqh vlhauq nghuot. 16Lyi yahge lvpe jens dah dang gas, jeisnyhop Yohan dah buisnyeis jweh shoq nghuot. Hou mhayah Mangso munghdan gausyis dang lyis taiq kyoh nyeis las, dius dvnganh gas houmha xauh wvng das xiklyis tsoengh nyhenh loh. 17Lyi maussauh mas dah sauhchvp dvzoq gyoh lwis thoq lyis, maukhung yahge nyeisjvng lai loh das zis svsoh lwis. 18Vsainnyang dah yhensain nyhiq she tyamp las gohtoeu dvyuk lyis phoengh hwank soeu hank laus eq nyi shuot zis nghuot. Yhensain phoq she tyamp dah vmesbih lyis phoengh hwank soeu eq nyi shuot zis nghuot. 19Dis soeu dvyuk gas nyeih khanghmuh nesnoq las yhwiq dah jeimuh dyi xing wuot las nghamh nghamh zo zis yah pyo nyeis. 20Gungs gonh dvmjot jot dah Lazaru ge, shohjyen soeu dvyuk lyis khomhdwang mas lyih tsain toh las, 21Dis soeu dah kihgus masyah gyoh dah zopop kui zo mes nyeis. Lvkhuih eq nyah dvm mas los lyoq dyei. 22Hauh thang lhyi hauh shohjyen soeu shei lai loh las, loeuswons bang gas nyang lyis Abraham sainhkhonh khau mha shwih kat toh. Dis soeu eq shei lha tsain ba nyhop. 23Munyi thomh mas shanghsenh zoh lyis yah, nyah nyoq nghank yoeuh kat lyis, svsoh we yvmas Abraham yahge nyah sainhkhonh khau mha dah Lazaru lyis nyvng kat. 24Hauh uhlyis nyang kaiq las taiq zis gas, Uwus Abraham eh, ngos lyis nhaiqnyen aq; ngos haih nyilhyam thyoh mas shanghsenh zis xauh nyeis yvmvyah, Lazaru gas nyah loqnyhauh thyoh jeis mas jen las ngah lhyo mha taiqh jyamh dyei das zis ngah jyank mas jenh nhang kat aq, ge. 25Nghuot laus eq Abraham taiq zis gas, Lo eh, nvng gas dwis nyeis yoq lyis gis dah zis lyis xauh yoeus. Lazaru gas houmha shanghsenh zis lyis soh aq. Nghuot laus eq gvshih nyang gas nhaiqtaink zis xauh las, nvng gas shanghsenh zis xauh nyeis. 26Hauh thoq lyis, hei mhayah namoq jyank pheh goeu e mes bang ma yoh goeu dap loh das xiklyis eq, hou mhayah ngamoq jyank pheh hank ma yoh goeu dap los das xiklyis eq, ngamoq yahge namoq dah jo mas langhkhau zainsmuh kyo joq, ge. 27Nyang taiq zis gas, Housoeh lyis gas, ngah uwus dah yhen mha nyang lyis nhang kat das xiklyis dung. 28Khasoeh ge lyis ngos vmang vnoeuh oeng yuk yoh shih yvmvyah, heisoeh shanghsenh dah joqyos mas nyamoq ma jweh das xiklyis, nyang nyamoq lyis loh zaih nhang aq, ge. 29Abraham nyang lyis phuk taiq zis gas, Nyamoq gas Moshe dah lyi yahge lvpe jens dah maussauh yoh: hauh bang nyamoq dah dang gyo yoeus bas jungh, ge. 30Dis soeu ka, Ma nghuot, uwus Abraham eh, shei goeus bang mas zis dvyuk nyamoq jyank mas doms loh lyis nyamoq nhaiqlom tsain thaiq das, ge. 31Abraham nyang lyis taiq zis gas, Nyamoq Moshe yahge lvpe jens dah dang yangh ma gyo yoeus lyis gas, shei goeus bang dvyuk doms toq loh laus eq gyo yoeus das zis ma nghuot, ge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\