MATHE 23

1Hauh thang lhyi Yesu gas moqjens yahge nyah changlo jens lyis taiq zis gas, 2Maussauh lhaih bang yahge Pharishe moq gas, Moshe dah tank mas tsung toh. 3Housoeh yvmvyah nyamoq taiq yvlyis gyo las chank kuot geh. Nghuot laus eq nyamoq kuot teh vchank kuot goh: Khasoeh ge lyis, nyamoq gas nyamoq nyang taiq toh las nyamoq ma chank kuot. 4Khasoeh ge lyis nyamoq gas svsoh lyei dah yvwons zwis toh las, gohyuk dah kvtoq mas tsain kih dyei. Nghuot laus eq nyamoq gas hauh yvlyis loqnyhauh yah eq ma mes thungh tanh. 5Nyamoq kuot dah muhzoh dvnganh yvlyis svbih nyvng bas jungh ge lyi kwilo yahge dyithang bandyoms xing xing tsain kuot. 6Pwe mha gis thank joqyos, lyi jungs mas gis thank tsunggus lyis tsain o. 7Kaih mas svbih yah Svra eh, ge lui las phauh nyang jeshuh das yvlyis tsain o. 8Nghuot laus eq namoq gas Svra oen vlui nhang goh: namoq dah choshe soeu ka Khristu ge soeu dvyuk kyingh nghuot las, namoq dvnganhmoq gas vmang vnoeuh dvnghuot. 9Nyeisjvng thoq mas namoq hank lyis eq uwus oen vlui goh. Khasoeh ge lyis maukhung mha nyeis soeu dvyuk kyingh namoq dah Uwus dvnghuot. 10Uhjyung jens ge lui das zis v-o goh: Khasoeh ge lyis namoq dah choshe soeu ka Khristu ge soeu dvyuk kyingh dvnghuot. 11Namoq mas zes kuh soeu ka namoq dah changlo duot bas jungh. 12Hank laus eq vsainnyang gungs lyis chunghtoq soeu ka, o mha khyoq zis xauh das. Vsainnyang gungs lyis o mha gyoh soeu ka chunghtoq zis xauh das. 13Nghuot laus eq namoq gis guons kuot dah Pharishe moq yahge maussauh lhaih bang gas mvtanhzoe nghuot! Khasoeh ge lyis, namoq gas dius jens maukhung munghdan mas wvng loh das khomh lyis nyheih toh las, namoq nyang eq ma wvng loh, wvng loh mes bang lyis eq kyamp gos toh. 14Gis guons kuot dah maussauh lhaih bang yahge Pharishe moq eh, namoq gas mvtanhzoe nghuot! Khasoeh ge lyis, namoq gas shvmanh xing xing dung guons kuot las, chauhmuh jens dah yhen lhyi kuot zo kuot shuk. Housoeh yvmvyah namoq zes kuh dah soetuon zis xauh das. 15Gis guons kuot dah maussauh lhaih bang yahge Pharishe moq eh, namoq gas mvtanhzoe nghuot! Yuda lomsjingh cho lhyi chank das dius dvyuk yoh shoq namoq gas thomh cho tung yos cho khyop xo lha nyang lyis yoh lying yoeus goeus ya, namoq thoq lyis aiq huon zes shoq munyi thomh lo duot nhang. 16Nyoqjet dah choshe bang eh, namoq mvtanhzoe nghuot! Hank laus eq yhenmuh dah xing yah maukhi lhyi tyink dyei chah, nghuot laus eq yhenmuh yah maukhi lhyi ka cha ma kuot noh, tsain ge. 17Nyoq eq jet, koh eq koh bang eh, hauh xing lhyi tsingh-kan nhang dah yhenmuh yahge xing ka khah zis zes kuh lah? 18Hank laus eq phon thoq mas dah jyungshuk yah maukhi lhyi tyink dyei chah, nghuot laus eq phon yah maukhi lhyi cha ma chah, tsain ge. 19Nyoq jet bang namoq eh, hauh jyungshuk lyis tsingh-kan nhang dah phon yahge jyungshuk gas khah zis zes kuh lah? 20Housoeh yvmvyah hauh phon yah maukhi soeu ka hauh zis yahge hauh thoq mas joq zis dvnganh yah maukhi goeus. 21Hau yhenmuh yah maukhi soeu eq hauh zis yahge houmha nyeis soeu dah nyings yah maukhi goeus. 22Maukhung yah maukhi soeu eq Mangso dah hwankti tank yahge houmha tsung toh soeu dah nyings yah maukhi goeus. 23Gis guons kuot dah maussauh lhaih bang yahge Pharishe moq eh, namoq gas mvtanhzoe nghuot! Khasoeh ge lyis namoq gas shomnhamh, hoeuhxangh, lyenhswi jeih mas dah ciboms dvboms kat goeus laus eq, hauh lyi mas bos thoq lyis zes yhaugyen dah lyi jyoeng cho, nhaiqnyen zis yahge lomsjingh cho lhyi namoq tsain toh khoq. Zes yhaugyen zis lyis ma gis lhyweq toh khoq. 24Nyoqjet dah choshe bang eh, namoq tyop lyis kan tyamp las gola-u lyis doms tsain nyhau kat nyvng. 25Gis guons kuot dah maussauh lhaih bang yahge Pharishe moq eh, namoq mvtanhzoe nghuot! Khasoeh ge lyis namoq gas kom yahge bvn dah vthoq pheh tsain cheih, vkhau mha ka lhuot zo lhuot shuk zis yahge nyoqnoq zis yah yoh dah zisyos yah dyingh joq. 26Nyoqjet dah Pharishe jens eh, nghe pheh eq lhyang los das xiklyis hau kom yahge bvn lywas dah vkhau mha cangxeih cheih aq. 27Gis guons kuot dah maussauh lhaih bang yahge Pharishe moq eh, namoq gas mvtanhzoe nghuot. Khasoeh ge lyis namoq gas thoq mas thyoeu zis yah juot toh laus eq vkhau mha ka mvng dah shohyau yahge vchoqh vjyot zis dvnganh yah dyingh joq dah lop yah doeusgoh. 28Houyah dvyhangteh, namoq gas nghe mha dius jens xik mas dan teh kuot. Nghuot laus eq vkhau mha ka gis guons kuot zis yahge yaunos yobos yah dyingh joq. 29Gis guons kuot dah maussauh lhaih bang yahge Pharishe moq eh, namoq gas mvtanhzoe nghuot! Namoq gas lvpe jens dah lop lyis ci lha, dan bang dah lop lyis soh das xiklyis tsain shunk. 30Yang gas phauh thyeih moq caiq mas nyeis ya, lvpe jens dah suih huot yvmas bos das zis ma nghuot, ge namoq taiq. 31Housoeh lvpe jens lyis sat dah lo jens nghuot yvlyis namoq nyang kanghjyoeng kat nyeis. 32Housoeh namoq phauh thyeih moq dah yaunos dyingh shoq tsain kuot tyink geh. 33Lhangnyis eh, Ywimuhtsanh vnyau eh, munyi thomh mas dang thang thyet kat das masyah khasoeh yoh luiq das lah? 34Housoeh las yoeuh aq, lvpe jens joeui bos bang yahge maussauh lhaih bang lyis ngos namoq jyank mas nhang kat las, nyamoq mas dvyhamh lyis, namoq sat, dvyhamh lyis tapzains mas taplhangh, dvyhamh lyis namoq dah lyi jungs mas bat zis yahge dvwus thang lhyi dvwus tsain shoeuhshih das. 35Housoeh dan soeu Abel suih masyah hau yhenmuh yahge phon jo mas namoq sat dah Barakhia dah lo Zekharia suih jweh shoq nyeisjvng thoq mas huot tyamp, dan bang dah suih dvnganh zis gas namoq thoq mas kih toh das. 36Ngos namoq lyis jyoengh taiq bah, haih zis dvnganh yah haq caiq mas bang jyank mas jweh los das. 37Yerusalem eh, Yerusalem eh, nvng lvpe jens lyis sat las, nah jyank mas nhang kat bang lyis lukzains yah doeuh sat dah wus eh, gyoqzains gas gyoqlo jens lyis nyah dungs khau mha xwih tsainh teh, nah lo jens lyis ngos khanyhoq lhain xwih tsainh toh mes laus eq, nvng ma gyo. 38Yoeuh aq, nah yhenmuh gas jyamhjyuklhyuk nyet joq khoq goeus. 39Khasoeh ge lyis ngos namoq lyis taiq bah: Yhensain dah nyings mas jweh los soeu ka ngelhoq, ge namoq nyang ma taiq dvchank, gvshih masyah nvng ngos lyis ma nyvng das, ge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\