MATHE 26

1Yesu haih dang dvnganh dye taiq lho lhyi nyah changlo jens lyis taiq zis gas, 2Aiq nyeih thang lhyi hau Lhuiq Kat Pwe nghuot zis namoq seq nyeis las, Cangsoeu Lo gas tapzains mas taplhangh tyamp das xiklyis phanhlyen zis xauh das, ge. 3Hauh uhlyis phudyei uhjyung jens yahge maussauh lhaih bang, dius jens dah logis jens gas, Kayapa ge Phudyei Zainsmuh dah yhen ganthoq mas tsain zop huom toh. 4Yesu lyis tsoek yah nyhik yoeus las sat das cho xamgoh nyeis. 5Nghuot laus eq nyamoq taiq zis gas, Pwe gyo lyis ma nghuot goeus jungh, dius hoeu toq mvbeh, ge. 6Gvshih Yesu gas Bethani mas mvnggvng dap soeu Simon dah yhen mha nyeis, 7Nyang womjus mas tsung toh lyis, vmesbih dvyuk, luk thyoeu jywanglo mhayah svsoh phauh dah xangh coeu nyah jyank mas chi lyih las nyah uhloms mas huot kat dyei. 8Nghuot laus eq nyah changlo jens hauh zis lyis nyvng lyis, nyamoq nhaiq yoeuh yo las taiq zis gas, Chamus haih coeu lhyi vyu vgeh kuot? 9Khasoeh ge lyis hauh yvlyis phauh nyo nyo yah ungh las nyungs bang lyis yoh gvm dyei das zis, ge. 10Yesu hauh zis lyis seq las nyang nyamoq lyis taiq zis gas, Chamus hauh vmesbih lyis yau nhang goh lah? Nyang ngos lyis gis khyvlyis kuot goeus. 11Hau nyungs bang gas vjangh namoq yah dvgeh nyeis, nghuot laus eq ngos gas namoq yah vjangh ma nyeis. 12Khasoeh ge lyis, haih coeu lhyi ngah gungs mas huot kat zis gas, nyang ngos lyis ba nyhop das xiklyis sont zis nghuot. 13Ngos namoq lyis jyoengh taiq bah, mungkvn gonh mas haih gausyis dang taiq hoeuh loh dah joqyos khanghmuh mas nyang lyis soh das nyhenshang hai nyang kuot khoq cho lhyi taiq kyoh das, ge. 14Changlo dvci aiq yuk mas bos, Yudas Iskarot ge soeu ka, phudyei uhjyung jens jyank mas e lha, 15Nyang lyis ngos namoq dah loq mas dyei lyis, ngos lyis cha dyei das lah, ge nyamoq lyis nyei. Nyamoq gas, nyang lyis ngwis kyvp somhci suon dyei. 16Hou mhayah nyang lyis yoh phanhlyen dyei das toeuh xo nyeis. 17Gvshih bicheih ma kat ohlhyoq zo pwe, cangxeih vnyeih lyis changlo jens Yesu jyank mas los nyei zis gas, Lhuiq Kat Pwe zo das xiklyis nvng ngamoq lyis khamha sont toh dyei nhang mes lah, ge. 18Nyang taiq zis gas, Hauh wugungs mas soeu dvyuk jyank mas loh las, Ngah shishenh ni los goeus, nah yhen mha ngos ngah changlo jens yah hau Lhuiq Kat Pwe zo das ge Svra taiq kat, oen nyang lyis taiq geh, ge. 19Changlo jens eq Yesu taiq kat vgus kuot las, hau Lhuiq Kat Pwe nyenhcon lhyi tsain ba sont toh. 20Gvshih nyenhthang lhyi nyang gas dvci aiq yuk moq yah dvgeh joqyos yoeus. 21Nyamoq wom zo nyeis uhlyis nyang taiq zis gas, Ngos namoq lyis jyoengh taiq bah, namoq mas dvyuk ngos lyis phanhlyen das, ge. 22Hauh uhlyis nyamoq nhaiq svsoh tsain kuk las dvyuk thang lhyi dvyuk nyang lyis, Yhensain eh, ngos nghuot lah, ge. 23Nyang phuk taiq zis gas, Bvn mas ngos yah dvgeh loq lap soeu ka ngos lyis kyauh tyamp das soeu nghuot. 24Lhaih toh zis yah dvyhangteh, Cangsoeu Lo gas kuot tyink loh chah, nghuot laus eq Cangsoeu Lo lyis phanhlyen soeu ka mvtanhzoe nghuot! Nyang ma khoeu los ya nyah xiklyis zes gis das, ge. 25Hauh uhlyis kyauh tyamp soeu Yudas eq nyang lyis, Svra eh, ngos nghuot lah, ge lyis, nyang gas, Nvng taiq goeus, ge phuk taiq. 26Nyamoq wom zo nyeis uhlyis Yesu gas ohlhyoq yoeus las shvmanh thang lhyi khyiq las, changlo jens lyis dyei uhlyis yah taiq zis gas, Namoq tsain yoeus zo geh, haih zis gas ngah gungs nghuot, ge. 27Nyang kom lhyi yoeus las jyehjuh lyis chungh thang lhyi dyei uhlyis yah taiq zis gas, Namoq dvnganhmoq haih zis shuk geh: 28Haih zis gas nyoshoq moq dah yaunos lyis khyuot tyamp das xiklyis huot tyamp dah ngah suih yah kuot toh thanghchvp nghuot. 29Ngos namoq lyis taiq bah, Ngah Uwus dah munghdan mas namoq yah dvgeh zvbiq saiq lyis xauh shuk buisnyeis jweh shoq, zvbiq shih mas zis lyis ngos ma shuk lo, ge nyamoq lyis gvm dyei. 30Nyamoq chunghthwe dvkoeuq chungh lho lha, Tsanlun boms pheh thuq loh. 31Yesu nyamoq lyis taiq zis gas, khvnyens namoq dvnganh gas ngos lyis tyamp khoq das: khasoeh ge lyis, Hauh yvng yoeuh soeu lhyi ngos bat sat las, Yvng phung mha dah yvng gas dyos loh das, ge lhaih toh, ge. 32Nghuot laus eq ngos gas dwis toq los nhang thang lhyi, Galile mau mas ngos namoq dah xikpheh loh langh das, ge. 33Petru nyang lyis phuk taiq zis gas, Dvnganhmoq nah gvng mas nvng lyis tyamp khoq laus eq ngos gas khanhamp eq ma tyamp das, ge. 34Yesu nyang lyis taiq zis gas, Ngos nvng lyis jyoengh taiq bah; khvnyens nyang gyoq ma tuon shih lyis nvng ngos lyis somh lhain he tyamp das, ge. 35Petru nyang lyis phuk taiq zis gas, Ngos nvng yah dvgeh shei chah laus eq nvng lyis gas ma he tyamp das, ge. Changlo jens dvnganh eq vgus housoeh taiq. 36Hauh thang lhyi Yesu gas nyamoq yah dvgeh, Gesemani ge dah joqyos mas jweh las changlo jens lyis taiq zis gas, Ngos thyimha shvmanh loh dung uhlyis namoq heimha tsung langh geh, ge. 37Hauh uhlyis nyang gas Petru yahge Zebedi dah lotang lyis eq shwih las, kuk zis yah ehnyet nyo nyeis. 38Housoeh las nyang nyamoq lyis taiq zis gas, Ngah nhaiqlom shei bah ge shoq nhaiqkuk nhaiqngis nyeis. Ngos yah dvgeh namoq heimha phuksohlhaiq mus nyeis langh geh, ge. 39Housoeh nyang hou mhayah dvthungh loh shih las, nyah nyoqnho gop las shvmanh dung uhlyis yah taiq zis gas, Ngah Uwus eh, gis bweh nghuot lyis gas, haih kom ngah jyank masyah lai loh nhang aq: nghuot laus eq ngos o khyvlyis ma nghuot, nvng o khyvlyis dvnghuot bas jungh, ge. 40Nyang nyah changlo jens jyank mas tauh los lyis, nyamoq yhet joq yvlyis los nyvng las Petru lyis, Khasoeh gah, namoq ngos yah dvshishenh eq ma yoh zungh nyeis goh lhyeh? 41Shiwu yvmas namoq ma wvng loh bas jungh zungh nyeis uhjyangh shvmanh dung geh. Dyos gas mes laus eq gungsshoh gas yomnhuk joq, ge. 42Nyang aiq vlhain doms loh las shvmanh dung zis gas, Oh ngah Uwus eh, haih kom lhyi ngos ma shuk shuk ngah jyank masyah ma yoh lai loh nghuot lyis gas, nah ehnyet nghuot bas jungh, ge. 43Dvlhain doms tauh los lyis eq, nyamoq nyoqkuk lyei las doms yhet muih joq yvlyis los nyvng. 44Housoeh nyang nyamoq lyis toh khoq las somh vlhain doms loh las vkhang dah dang khonh doms dung nyeis. 45Hauh thang lhyi nyang nyah changlo jens jyank mas los las taiq zis gas, Gvshih lvlaihsoe yhet joq lhyeh? Yoeuh aq, Cangsoeu Lo lyis yaunos wons bang loq mas kyauh tyamp das shishenh gas jweh los goeus. 46Toq geh, yang tsain loh goh: yoeuh aq, ngos lyis kyauh tyamp das soeu los goeus, ge. 47Nyang taiq nyeis shih lyis, yoeuh aq, dvci aiq yuk mas bos dah Yudas gas los las, phudyei uhjyung jens yahge dius jens dah logis jens mas dah dius dvjens dvlvng moengsa yahge dunghkuq chi lha nyah thang mha chank los. 48Gvshih nyang lyis phanhlyen soeu ka, Ngos bvlot tanh soeu ka hauh soeu nyang nghuot goeus; nyang lyis nyhik yoeus geh, ge nyamoq lyis wuhsoh dyei toh. 49Nyang gas Yesu jyank mas chot e lha, Svra eh, dvyangh lah, ge bvlot tanh. 50Yesu nyang lyis phuk taiq zis gas, Buisnoms phoq eh, nvng kuot chah zis lvnyap dvkuot aq, ge. Housoeh las nyamoq Yesu lyis kvp tsain dap nyhik. 51Yesu yah dvgeh nyeis bang mas dvyuk gas, nyah moengsa she lha Phudyei Zainsmuh dah jyeidwis dvyuk lyis zan khyoq kat lho lhyi, nyah no dyet tyamp. 52Yesu nyang lyis taiq zis gas, Nah moengsa lhyi dyvng mas cank toh aq: khasoeh ge lyis moengsa she bang dvnganh gas moengsa yah shei das, ge. 53Ngos ngah Uwus lyis shvmanh dung lyis, nyang gvshih nyang loeuswons bang nyoshoq, dvci aiq dvp thoq lyis zes shoq ngah jyank mas yoh nhang kat das zis lyis nvng ma nghamh yoeuh lhyeh? 54Housoeh kuot lyis, Haih cho yoh bweh das, ge lhaihtoh dang gas khasoeh yoh nyuk los das lah, ge. 55Hauh shishenh lyis nyang, Yesu moqjens lyis taiq zis gas, Namoq ngos lyis khyanktau nyhik teh nyhik das zis moengsa, dunghkuq yah tsain los lhyeh? Ngos nyeih khanghmuh yhenmuh mas jyauh uhjyangh tsung toh lyis eq namoq ngos lyis ma nyhik. 56Nghuot laus eq heisoeh bweh los zis dvnganh, lvpe jens dah maussauh nyuk los das xiklyis nghuot, ge. Hauh uhlyis changlo jens dvnganh yah nyang lyis tyamp khoq las cangh loh. 57Yesu lyis nyhik bang gas, maussauh lhaih bang yahge logis jens huom toh dah Phudyei Zainsmuh Kayapa jyank mas Yesu lyis tsain shwih loh. 58Petru gas nyah thang mha we we masyah chank loh las, Phudyei Zainsmuh gan thoq khau mha wvng las muh thang thyet yvlyis yoeuh das xiklyis zungh bang yah dvgeh tsung toh. 59Gvshih Phudyei uhjyung jens yah dvgeh nhaiqbos dvhuom gonh Yesu lyis yoh sat das dah kanghjyoeng tsain xo. 60Nghuot laus eq hank eq ma yoh. Ma ying kanghjyoeng nyoshoq los laus eq kanghjyoeng cha eq ma nyvng. Thang thank lyis ma ying kanghjyoeng aiq yuk los las taiq zis gas, 61Haih soeu ka, Ngos Mangso dah yhenmuh lyis thyoq tyamp las, somh nyeih gyo lyis hauh zis lyis yoh doms kuot, ge taiq goeus, ge. 62Hauh uhlyis Phudyei Zainsmuh toq las nyang lyis, Nvng lyis tyixo kanghjyoeng kat nyeis zis cha nghuot, nvng ma phuk taiq lhyeh, ge. 63Nghuot laus eq Yesu gas samlo dvnyeis. Tsai Phudyei Zainsmuh taiq zis gas, Mangso dah Lo ge, Khristu gas nvng nghuot lah? Ma nghuot lah, zis ngamoq lyis taiq kyoh bas jungh, oen dwis nyeis dah Mangso nyings yoeus las ngos nvng lyis maukhi, ge. 64Yesu nyang lyis taiq zis gas, Nvng taiq goeus, ngos namoq lyis taiq bah, hauh Cangsoeu Lo gas Yomsoq dah loqyos shot pheh tsung lha maukhung jyommauh yah jweh lyih yvlyis namoq nyvng das, ge. 65Hauh uhlyis Phudyei Zainsmuh gas nyah dyi lang chuiq las, Haih soeu ka Mangso lhyi loeusmus soqzo dang taiq. Yoeuh aq, namoq nyang hauh loeusmus soqzo dang lyis xauhgyo goeus. Chah kanghjyoeng chah shih lah? 66Namoq soe khasoeh tuon das, ge. Nyamoq phuk taiq zis gas, Nyang gas shei chah dah yobos bos soeu nghuot, ge. 67Nyamoq gas nyah nyoqnho mha svkanh dyeh gyuon las chwiq. Gohyhamh bang eq nyang lyis loqwu yah tsain tyuk las, 68Khristu eh, nvng lyis hank tyuk zis lyis pe zis yah ngamoq lyis taiq kyoh aq, tsain ge. 69Petru gas ganthoq mas tsung toh: nyelo dvyuk nyah jyank mas los las, nyang lyis taiq zis gas, Nvng eq Galile dius Yesu yah nyeis ku, ge. 70Nghuot laus eq nyang gas, Nvng cha taiq mes zis ngos ma seqgyo, ge nyamoq dvnganh dah xikkhonh mas he. 71Tsai, nyang gas wumuk pheh thuq loh lyis gohtoeu vmesbih dvyuk eq nyang lyis nyvng las, houmha nyeis bang lyis taiq zis gas, Haih soeu eq Nazaret mas Yesu yah dvgeh nyeis soeu nghuot, ge. 72Nyang gas, Hauh soeu lhyi ngos ma seq, ge maukhi nyeissoq las doms he. 73Khanyhank ma nyangh lyis houmha yap joq bang los las Petru lyis taiq zis gas, Nvng eq nyamoq mas zis dvyuk jyoengh nghuot: nvng kat dah nyingh ma dyeh zis gas nvng lyis tuonh shet nyeis, ge. 74Housoeh las nyang gas nhoengh nhoengh khan khan maukhi lha taiq zis gas, Ngos hauh soeu lhyi ma seq, ge. Houjang gyoq tuon los. 75Housoeh las Petru gas, Gyoq ma tuon shih lyis nvng ngos lyis somh lhain he tyamp das, ge Yesu nyang lyis taiq dang lyis soh los las nyang nghe pheh e lha svsoh ngaus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\