NYOQNYVNG 2

1Ephesu wus phung mha dah loeuswons soeu lhyi heisoeh lhaih kat aq. Haih zis gas loqyos loq mas kyi nyhet lom chi toh las, xing nyituonh gus nyhet koeuq dah vgungs mas suh loh soeu dah dang nghuot. 2Nvng kuot goeus dah muhzoh lyis ngos seq. Nvng kha iq yau las zwi khank zis yahge jhen cho lhyi eq ngos seq. Nvng gas ma shop bang lyis ma yoh yoeuh toh zis eq, lvgyo ma nghuot, lvgyo yeis khuk bang lyis yen las nyamoq gas hwah bang nghuot yvlyis yoh chixoeuq goeus zis ngos seq. 3Nvng ehnyet xing, ngah nyings gvng mas shanghsenh kham lha nvng vsomh eq ma dyei. 4Nghuot laus eq gvshih nvng ngos lyis xikpheh teh ma jyetdap lo las nvng mas yobos huon das zis ngos nyvng. 5Housoeh yvmvyah nvng kha iq nyhang shoq dyet gyoh loh goeus cho nghamh yoeuh aq. Nah yaunos masyah lhain los las xikpheh teh doms chank kuot aq. Nvng nah yaunos masyah ma lhain los lyis gas ngos nah jyank mas jweh las nah nyituonh gus lyis hauh joqyos masyah xwih tyamp dyei das. 6Nghuot laus eq Nikola dah changlo jens kuot dah wotwu lyis ngos hoeng teh nvng eq hoeng nyeis gvng mas nvng lyis chungh dais dvkoeuq bos. 7Dyos gas phung jens lyis khasoeh taiq zis gas no dap soeu ka xauhgyo bas jungh. Ung cho yoh soeu lhyi Mangso dah Eden khyam gungs mas yuk dah kang saiqzains mas dah vshih zo das toeuh ngos dyei das. 8Samirna phung mha dah loeuswons soeu lhyi heisoeh lhaih kat aq. Haih zis gas cangxeih soeu yahge thang thank soeu, shei goeus laus eq doms dwis nyeis soeu dah dang nghuot. 9Nvng xauh dah yaukyenh cho yahge shohjyen cho lhyi ngos seq, nghuot laus eq nvng jyoengh dis nyeis. Yuda dius nghuot ge laus eq Yuda dius ma nghuot bang nvng lyis nyoqnho ngelang gyoh nhang, ma gis dah loeusmus soqzo dang taiq nyeis zis ngos seq. Jyoengh taiq lyis, nyamoq gas Satan dah phung dius jens nghuot. 10Nvng jweh los nyeis dah shanghsenh cho lhyi vgyuk; yoeuh aq namoq lyis shiwu das satan ka namoq mas dvyhamh lyis thung mha lhunk toh las namoq buisnyeis dvci nyeih shoeuhshih zis xauh das. Shei shoq ngos lyis lomluk nyeis geh, housoeh lyis ngos nvng lyis kang buismuk dyei das. Houka nah ung cho dah phauh nghuot. 11Dyos gas phung jens lyis khasoeh taiq zis gas, no dap soeu ka xauhgyo bas jungh. Aiq vlhain shei cho ka ung soeu lhyi yoh zangh das zis ma nghuot. 12Pergamu phung mha dah loeuswons soeu lhyi heisoeh lhaih kat aq. Heika aiq shot zuk tyingh sham chi soeu dah dang nghuot. 13Nvng khah joqyos mas nyeis zis ngos seq, Satan dah tank joq yvmas nvng khau nyeis. Ngos mas jyoeng zis yah kanghjyoeng kat dah Antipa ka Satan nyeis dah joqyos nghuot dah nah vgungs mas sat tyamp zis xauh dah shishenh lyis yangh, nvng gas ngos mas wontang lha ngos lyis lomsjingh dah nah lomsjingh cho lhyi ma ngoek tyamp. 14Nghuot laus eq silho lhyi kyangh dah zonoms zo das zis yahge yauxi dah cho ge dah lainszo gus muh mas Israel jens chank las yaunos kuot shoq Balak lyis joeui dyei Balam dah jyauh cho mha chank loh bang dvyhamh namoq mas bos yvmvyah nvng lyis yobos huon dais dvtsiq ngos nyvng. 15Houyah dvyhangteh namoq mas Nikola thang chank bang dah jyauh cho mha chank loh bang bos. 16Housoeh yvmvyah gvshih nyang nah yaunos masyah lhain los aq. Housoeh ma nghuot lyis ngos nah jyank mas lvnyap jweh los las ngah nhuot masyah thuq dah tyingh sham yah hauh bang lyis zan das. 17Dyos gas phung jens lyis khasoeh taiq zis gas no dap soeu xauhgyo bas jungh. Ung cho yoh bang lyis shung toh dah mana dvkhamh lyis eq, nyamoq yuk khanghmuh lyis thyoeu dah luk eq ngos dyei das. Hauh luk thoq mas lhaih toh dah nyings saiq lyis gas luk yoh soeu mha lai las gohyuk hank eq ma yoh bos seq. 18Thiatira phung mha dah loeuswons soeu lhyi heisoeh lhaih kat aq. Haih zis gas nyilhyam teh duk bvng dah nyoqjeih yahge buot cheih toh dah thunk gyingh teh dah khyei dap soeu, Mangso dah Lo dang nghuot. 19Nvng cha kuot yvlyis ngos seq. Nah jyetdap cho yahge lomsjingh cho mha wontang zis eq, muh wons wuq zis yah ehnyet kuhxing dah jhen cho lhyi eq ngos seq. Hauh thoq magoh, nvng thang thank kuot dah muhzoh gas cangxeih kuot dah muhzoh thoq lyis zes gis cho ngos seq. 20Nghuot laus eq ngos nvng lyis yobos huon chank dvkoeuq bos. Khasoeh ge lyis nvng gas nyang gungs nyang Mangso jyank masyah lyih dah lvgyo nghuot ge dah vmesbih Yezebel lyis yobos yoeuh lhaiq toh zis yah shwih toh. Nyang gas ngah jyeidwis jens lyis yauxi muh kuot das zis yahge silho lhyi kyangh dah zonoms zo das cho jyauh las nyamoq lyis chowhang whang nhang. 21Ngos nyang lyis yaunos masyah nhaiqlom thaiq das shishenh dyei toh laus eq nyah yauxi muh masyah nhaiqlom ma yoh thaiq los. 22Housoeh las ngos nyang lyis nyah yhetyos mas doeuh tyamp toh das. Houmha nyang yah nyi shuot lvng shuot muh kuot bang yah dvgeh shanghsenh zainsmuh xauh das. Nyamoq gas hauh vmesbih yah kuot dah yauxi muh masyah nhaiqlom ma yoh thaiq los lyis gas ngos nyamoq lyis gvshih nyang hauh shanghsenh zis xauh nhang das. 23Nyah thang chank bang lyis eq ngos sat das. Hauh uhlyis ngos gas dius yuk khanghmuh dah nghamh cho yahge bweh nhang mes cho dvnganh yvlyis seq dyei dah Yhensain nghuot yvlyis phung jens seq los das. Ngos namoq dvyuk yah dvyuk lyis vsainnyang kuot goeus dah muhzoh yah dvyhangteh tauh dyei das. 24Nghuot laus eq Thiatira wus mas nyet joq shih dah phung dius jens dvyhamh gas hau yauxi dah jyauh cho lhyi ma chank thoq lyis magoh, dius jens taiq, Satan dah noq thank nghop shung toh cho lhyi eq ma xuq. Ngos namoq lyis taiq bah, namoq lyis gohtoeu yvwons s ma kyah dyei lo das. 25Nghuot laus eq namoq yoh goeu lyis ngos jweh lyih shoq goeng goeng tsop zains toh geh. 26Ung cho yoh las thang thank jweh shoq ngos nhaiqdoeus dah wotwu chi bang lyis ngos ngah Uwus jyank masyah yoh dah toeuh lyis dyei das. 27Hauh toeuh gas svbih mau thoq mas thyeq lhamloq yah guon las yam shonh soeu dah yam lyis teh vdyis vmons bat khyop tyamp das toeuh nghuot. 28Hau buhnyhiq ngos nyamoq lyis dyei das. 29Dyos gas phung jens lyis khasoeh ge taiq zis gas, no dap soeu xauhgyo bas jungh, ge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\