ROMA 4

1Housoeh lyis gas yah phauh thyeih Abraham dah thungh phuh cho cha nghuot? 2Abraham gas muhzoh yah dan zis xauh yoeus lyis gas, khwank chank bos; nghuot laus eq Mangso xikkhonh mas khwank chank ma bos. 3Hau lhaihtoh dang mas khasoeh ge lah? Abraham gas Mangso lhyi lomsjingh gvng mas nyang lyis dan soeu, ge dyei goeus, ge. 4Gvshih muh zwi soeu xauh yoeus dah uhkung phauh gas jyungshuk khyvlyis suon yoeus zis ma nghuot, nyang muh zwi phauh dvnghuot. 5Vsainnyang muh mas nges khyvlyis ma nghuot, yaunos yoh bang lyis yoh dan nhang soeu lhyi lomsjingh soeu lyis ka nyah lomsjingh zis lyis dan, ge suon dyei das. 6Houka muhzoh yah ma nghuot, Mangso yah dan soeu, ge suon dyei zis xauh soeu ka ngelhoq cho, Dawi eq taiq toh. 7Nyang taiq zis gas: Chah shuot zis lyis khyuot dyei las, nyah yaunos lyis nghop tyamp dyei zis xauh soeu ka ngelhoq. 8Yhensain yah yobos comh zis ma xauh soeu ka ngelhoq, ge. 9Housoeh haih ngelhoq cho ka vthyoh tyomh bang xiklyis kyingh nghuot lah, nghuot ya, vthyoh ma tyomh bang xiklyis eq nghuot lah? Abraham gas lomsjingh gvng mas dan soeu, ge dyei goeus oen yang taiq. 10Housoeh lyis gas khanhamp suon dyei zis xauh lah? Vthyoh ma tyomh shih lyis lah? Vthyoh tyomh thang lhyi lah? Vthyoh tyomh thang lhyi ma nghuot, vthyoh ma tyomh shih lyis nghuot goeus. 11Nyang vthyoh tyomh vlho lhyi xauh yoeus zis gas, nyang vthyoh ma tyomh shih lyis yah bos joq dah lomsjingh ehnyet gvng mas nyang lyis dan zis kuot dyei dah kyihau nghuot. Houka vthyoh ma tyomh, lomsjingh las hauh gvng mas dan ge suon dyei zis xauh bang dah phauh thyeih duot dyei das xiklyis nghuot. 12Nyang gas vthyoh tyomh kham bang dah phauh thyeih eq nghuot. Hauh bang gas vthyoh tyomh kham bang thoq lyis zes las yah phauh thyeih Abraham vthyoh tyomh ma kham shih lyis yoh dah lomsjingh zis yah kang dwis yhangteh kang dwis bang nghuot. 13Abraham, nghuot ya nyah vnyau vshih lyis mungkvn yhenzis khyvlyis dyei das ge dangthoengh toh uhlyis Abraham hau Lyi chank tyink gvng mas ma nghuot. Abraham gas lomsjingh gvng mas Mangso ka nyang lyis dan ge suon dyei zis xauh gvng mas dvnghuot. 14Khasoeh ge lyis, Lyi chank bang vso vlho kham yoeus bang tsain nghuot lyis gas, dius dah lomsjingh zis gas vkom nghuot loh zis yahge Mangso dangthoengh eq pyaih tyamp goeus. 15Lyi gas Mangso dah nhaiqlom dyis cho she los, nghuot laus eq lyi ma joq lyis gas, lyi lhyweq cho eq ma bos das. 16Housoeh hauh dangthoengh lyis Mangso dah jyehjuh yah Abraham dah vnyau vshih dvnganh xauh kham yoeus das nyhenshang yoh kham toh das xiklyis hauh dangthoengh lyis lomsjingh yvmas vpom xi toh. Abraham dah vshih ge zis gas, Lyi chank tyink bang kyingh ma nghuot, Abraham teh lomsjingh bang lyis eq ge zis nghuot. Khasoeh ge lyis Abraham gas yang dvnganh dah lomsjingh phauh thyeih nghuot. 17(Ngos nvng lyis dius nyau nyoshoq dah uwus duot nhang goeus ge lhaih toh) Abraham gas lomsjingh nyeis. Shei bang lyis dwis toq nhang zis yahge ma bweh shih dah vyhang lhyi yoh bweh los nhang dah Mangso xikkhonh mas hauh dangthoengh gas goeng joq. 18Nghamhloms joqyos ma bos laus eq Abraham gas lomsjingh zis yah nghamhloms nyeis las dius nyau nyoshoq dah uwus bweh loh. Jyomp maussauh mas taiq zis gas, Nah vnyau vshih jens gas maukhung mha kyi teh jebais los das, ge. 19Nyah lomsjingh ehnyet yah nyang dvxo zvn ko bos los goeus dah nyah gungsdom lyis eq, loshang ma yoh khoeu lo dah Sara ung lhyi eq yom ma shuon. 20Lomsjingh cho ma dyuk, Mangso dah dangthoengh lyis ma khamkhvv, nyah lomsjingh cho mha yombos los las Mangso lhyi chungh nyeis. 21Mangso ka nyang toh dah dangthoengh lyis yoh tyink dyei ge yom nghamh zuk nyeis. 22Housoeh las nyah lomsjingh cho lhyi dan cho nghuot ge suon dyei goeus. 23Nyang lyis housoeh suon dyei ge dah dang gas nyah xiklyis kyingh lhaih toh zis ma nghuot. 24Houka yah Yhensain Yesu Khristu lyis dwis toq nhang soeu lhyi lomsjingh bang, dan bang ge suon yoeus zis xauh dah, yah xiklyis eq lhaih toh. 25Yang cu dah yaunos gvng mas nyang gas shei das xiklyis kyauh tyamp zis xauh las, yang dan cho yoh das xiklyis dwis toqh kat zis xauh goeus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\