TITU 1

1Mangso dah jyeidwis yahge Yesu Khristu dah lvgyo ngos Paulo maussauh lhaih kat. Mangso ka nyang khyen yoeus toh bang dah lomsjingh cho lhyi pangh toqh kat das zis yahge yah loms noq cho jyauh dah jyoeng cho lhyi yoh nyvng yoh seq shoq cho shwih she das nyhenshang ngos lyis khyen lha nhang kat. 2Hauh lomsnoq cho ka vcaiq vto kang lhyi nghamhloms cho mha vpom kuot toh. Hwah cho ma bos dah Mangso ka gohlhain yah yang lyis vcaiq vto kang dyei das xiklyis dangthoengh dyei toh goeus. 3Housoeh hauh shishenh jweh lyis hau vcaiq vto kang lhyi nyah dang mas chixoeuq kat. Hauh dang ngos lyis kyauh goeus las, yah khyuot yoeus Yhensain taiq toh zis yah dvyhangteh hauh yvlyis ngos taiq kyoh. 4Yhensain Yesu lyis yang yah dvyhangteh lomsjingh cho mha dvgeh nghuot dah ngah lo gyingh Titu jyank mas ngos haih maussauh lhaih kat. Uwus Mangso yahge yah khyuot yoeus Yhensain Yesu Khristu gas nvng lyis jyehjuh yahge nyenstap cho dyei bas jungh. 5Kreti goeujo mas kuot chah shih cho dvnganh lyis top jus shoq chank yoeuh chank chomp das zis yahge wus khanghmuh mas phung lhyi yoeuh dah yvwons s yoeus das logis jens toeuq kat toh das xiklyis ngos nvng lyis nyhei khoq. Ngos nvng lyis taiq shet goeus dang lyis comh aq. 6Hauh phung logis gas yobos huon chank ma bos soeu, yhensain nyhiq dvyuk dvyoh soeu nghuot chah. Nyah lo jens gas lomsjingh bang nghuot chah. Ye dah wotwu yahge domsyos ma gyo cho nyings hoeuh dah lo jens yoh soeu ma gis nghuot. 7Khasoeh ge lyis phung uhshe soeu ka Mangso dah muh lyis yvwons yoeus las wons wuq soeu nghuot las, yobos huon chank ma bos soeu nghuot gis. Nyang gas lhoq lhoq teh kuot soeu, phyiqkhyi chung soeu, yhei pauhzoe, dius bat, ngwis nyoqnoq soeu ma gis nghuot. 8Nyang gas boengh mes daih, gis cho lhyi ngwis, vsainnyang gungs lyis seq joeu soeu, wot wons, dan, gyingshang, lyi chank soeu nghuot chah. 9Nyang gas phung dah jyauh cho yahge xamxonh las loms gis dah Dang lyis wontang zwi zains toh soeu nghuot chah. Housoeh lyis nyang gas hau jyoeng dah jyauh cho yah dius jens lyis yomdyei ehnyet lyis yoh lang yoeus das zis yahge Dang lyis tyixo tomp gos bang dah shuot cho lhyi yoh tuonh shet das. 10Khasoeh ge lyis nyamoq dah vjyuk ma bos dang yah phanh lo se kuot zis yah gohtoeu dah dius jens lyis mhuih jyomh bang nyoshoq bos, zes las Yuda lomsnoq cho mhayah thaiq wvng los bang mas bos. 11Nyamoq dang taiq dah nhuot cauq toh dyei chah goeus: khasoeh ge lyis nyamoq gas ma gis jyauh cho lhyi jyauh las yhen gonh gonh tsain lhoq pi tyamp. Hau dvnganh gas nyamoq dah ngwis yoh das cho yah sen, vxoq vcaiq nghamh toeuq cho xiklyis nghuot. 12Nyamoq mas nyamoq dah vnyau lvpe nghuot dah Kreti dius dvyuk taiq zis gas, Kreti dius jens vjangh hwah, Lhung dah yewus, lan dah womlvm bang nghuot, ge. 13Hauh kanghjyoeng dang gas jus yvmvyah nyamoq gas Mangso lhyi jyoengh lomsjingh las lhom yoeus das nyhenshang eq, 14Yuda jens dah mvnyei yahge jyoeng cho lhyi ngoek dah dius jens masyah thuq los dah tyingtoh dang lyis zwi zains toh bang ma nghuot lo das xiklyis eq nvng nyamoq lyis than than yoh nyho jyauh das. 15Vsainnyang shangkyei nyeis goeus bang xiklyis dvnganh zis shangkyei; nghuot laus eq vsainnyang ma shangkyei lha Yhensain Yesu lyis ma lomsjingh bang xiklyis gas cha eq ma shangkyei. Khasoeh ge lyis Nyamoq dah nghamh cho yahge sohseq ehnyet gas vwot v-oeu nghuot. 16Nyamoq Mangso lhyi seq, ge taiq laus eq nyamoq wotwu yah nyang lyis tsain ngoek tyamp. Nyamoq gas hoeng phoh bang, gis dah muh dvja ja kuot das zis yah ma huq bang yahge domsyos ma gyo bang nghuot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\