1 Tesalónicanam 1:3

3Atumka Ii Apuri Jesucristo nekasampita tusaram, pengker aa nuka takakmakrum pujarme. Tura Cristo aneau asaram, chikich ainausha tuke inaitsuk yayakrumsha yaweatsrume. Tura asaram Cristo tati tusaram kajinmatsuk naka pujarme. Tura asakrumin iikia nu nintimsar maaketai tusar, atum pachisar Yus tuke seakur pujaji.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More