2 Corintonam 1:11

11Atumsha Yusnum yainkau asakrumin, timiá shamrumtinnum pujakrisha: Jakatnuapitji, tu nintimsar pujarning, Yus iincha: Jakairam tusa uwemtikramramiaji. Tura asa iincha tuke uwemtikramji. Tura asamtai Yus iincha nekas uwemtikramratatjiapi, tu nintimsar pujaji. Tura asar aints untsuri iin pachitmasar Yusen seatramiaru asaramtai, Yus iincha pengker awajtamsamji. Tura asamtai aints untsuri iincha pachitmasar Yusen maaketai tiartatui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More