Matewo 2

1Be wo Yesu Betelem ditele gâtâ dî sa Yudeya gâtûnkwaa gaanæ, ôkûna gâtâ Erode è di egyu fô. Yesu gewo gææ gama fô, bâsâyælâ bâkæ gâtâ bâ kasæ aåorobi yaade fô be ye ofila wûû gâtakûn bâ ba Yerusalem digyu-tele. 2Bâsâyælâ fô be bè lila alan, “Nde ebi-fon gâtâ be wo ãã bã mâ Yuda bete Boogyu fô? Ti we diåorobi-fon gâtâ di ye gatala ofila wûû gâtakûn gâtâ dii wùlà alâ, be wo egyu-fon âkæ. Okoro gâ tæ ba taà bè kura tæ sûma wô.” 3Gâtâ egyu Erode â nûn ade nyayæ fô, âwô ma Yerusalem bete powu baawe i kpila bâ. 4Dûkô gâ egyu Erode e kpèlè gedi gææ bâtâlâ bôô bândærâ ma Ise yii bewùlàlâ fô powu e tuma. Gâ e lila bâ ôkûn gâtâ wù di gâtâ bàà wo egyu gâtâ Wurubwarâ â dõ â sæ alâ âã bã ba fô. 5Bâ dõ wô alâ, Betelem ditele gâtâ dî sa Yudeya gâtûnkwaa fô daanæ gâ baà wo egyu-fon fô, yema Wurubwarâ wôtabûrûlâ âkæ â åwara ade â dama Betelem ditele dii koro alan, 6“Awô Betelem ditele gâtâ à sa Yuda gâtûnkwaa gaanæ, bânæ bã nyî alâ, aanyalâ n di gâ Yuda wô gæfææ gææ bânyalâ fô baanæ âpææ, mô fô, à ba bændærâ, yema awô aanæ gâ egyu-dærâ eè bè ye. Âwô nan bã nya mææn bânæ Isareli bete fô boo koro.” 7Dûkô gâ egyu Erode e kpèlè bâsâyælâ fô e ye gælan, gâ e lila bâ e titi ôkûna gâtâ bâ dàà we diåorobi fô. 8Gâtâ be tiri wuunyun bâ tâ wô be were fô, â sa bâ Betelem, gâ â dõ bâ alan, “Æ ma bugiti ebi-fon fô gepepe! Gengyi ì we wô fô, i biri æ bã dõ mæ, fô nmæ mô, nan ma kura n sûma wô.” 9Gâtâ bâ nûn egyu wade fô be were fô, bâsâyælâ fô bâ tô bâ kya osele. Bâ bô bââ fôrô fô, be biri be we diåorobi gâtâ bâ dàà we ofila wûû gâtakûn fô. Di gyegeye bôô bûnûn gâlââ, gâ di bè yela ôkûn gâtâ ebi fô ã dô fô waayu yaanæ. 10Gâtâ be we diåorobi fô gâlâ fô, ôsâ-dærâ wûkæ wû ba baanæ gepepe. 11Be gyu dækpara fô daanæ, gâ be we ebi fô ma wôna Mariya, gâ be kura baakpin yii koro bâ sûma ebi fô. Âwû gâ be tirima baatola yaanæ, gâ be tiri sæka-sæya ma pâpârâ ma ditike be tâ wô. 12Nyayæ powu yææ gama fô, Wurubwarâ â dõ â sû bâ okute waanæ, gâtâ bâ kara biri bâ san egyu Erode wakûn. Okoro be biri gâ ma osele-fon bâ da boo geyekûn. 13Bâsâyælâ fô bôô gâda wûû gama fô, Efonte Wurubwarâ wôsalâ e ye gatala e bè tiri koro e wùlà Yosefu okute waanæ, gâ â dõ wô alan, “Tô ka ebi fô ma wôna, fô yàà serenti æ san Egyipiti gâtûnkwaa gaanæ! Æ sara dûkô æ ma sere ôkûna gâtâ nan dõ yæ alâ æ tô. Yema Erode eè bè bugiti ebi fô èè wolo.” 14Okoro, Yosefu â tô â ka ebi fô ma wôna, gâ odente be serenti bâ da Egyipiti. 15Bâ sara dûkô kûtûmaa egyu Erode e ku. Nyawû wû yâ Egyipiti ade gâtâ Efonte Wurubwarâ â dama wôtabûrûlâ wo koro â dõ â sæ fô æ ba waanæ. Ade fô n di alan, “Egyipiti gâ na kpèlè miinbi na ye.” 16Gâtâ egyu Erode e we gâtâ bâsâyælâ fô bâ gban wô, gâ ben biri bâ ba wakûn fô, woturu wû tô gepepe. Okoro â tâ ose alâ, bætà bûû bâtalâ bã maà wolo bebi gâtâ bã sa Betelem ma atele gâtâ î gbâma dûkô powu fô yaanæ. Â dõ bâ alâ, be wolo betenibi ye bâkyûkyûû ma sere âbâ gâtâ be di bækyan bûnyôô. Yema bâsâyælâ fô be wùlà wô ôkûna gâtâ be we diåorobi fô. 17Nyayæ æ yâ diku daade gâtâ Wurubwarâ wôtabûrûlâ Yeremiya â dõ â sæ fô æ ba waanæ. Ade fô n di alan, 18“Bâ nûn owula-nûn ma dæyæyâ Rama gâtûnkwaa gaanæ. Tiinu Rakeli wô bânana n te wula boo bebi boo koro. Bee wula gâtâ bân taa yâ bàà dõ bâ sa bâ gba, yema boo bebi powu be ku be were.” 19Egyu Erode diku dææ gama fô, Wurubwarâ wôsalâ e ye gatala e bè tiri koro e wùlà Yosefu okute waanæ, ôkûna gâtâ ã sa Egyipiti fô. Â dõ wô alan, 20“Tô ka ebi fô ma wôna yàà biri æ san Isareli gâtûnkwaa gaanæ, yema âbâ gâtâ be len bàà wolo ebi fô be ku.” 21Okoro Yosefu â tô â ka ebi fô ma wôna, gâ be biri bâ ba Isareli gâtûnkwaa gaanæ. 22Mô gâtâ Yosefu â nûn alâ, egyu Erode wobi Akelayo n te di bugyu Yudeya fô, gæsaa gi ton wô, gâtâ bàà san dûkô. Gâ gâtâ Wurubwarâ â næ sû wô dûkô wûû-æsan okute waanæ okoro fô, be fi bâ da Galilee gælan. 23Gâtâ be gyu dûkô fô bâ ma sara ditele gâtâ bee kpèlè alâ Nasareti fô daanæ. Nyawû na yâ ebi fô wade gâtâ Wurubwarâ bâtabûrûlâ fô bâ dõ bâ sæ fô wû ba waanæ. Ade fô n di alan, “Baà kpèlè wô Nasareti-te.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\