1 Corinto 1

1Yo si Pablo, tatang ginoyan ang magimong apostolis ni Cristo Jesus sigon ong kaliagan tang Dios, ig aromano si Sostenes ang logod ta. 2Pagpakomosta ami ong nindiong tarabidan, yamong mga pamagto ong Dios atan ong Corinto. Yamo linimpio ni Cristo Jesus ig ginoyan tang Dios ang magimong mga sagradong sinakepan na, aroman tang tanan ang taw ong tanan ang logar ang pamangilala ong ni Jesu-Cristo, ang yay ang Gino ong yaten ang tanan. 3Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang yaten ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo. 4Pirmiong pagpasalamat ong Dios tenged ong kaloy nang pinaita na ong nindio tenged ong ni Cristo Jesus. 5Tenged na-pen amo kaman ong nandia, inaloyan amo ra tang Dios ta mo-ya, ong tanan ang pagtoldok ig pangintindi mi. 6Ong maning atan gapamatodan mi ra mismo tang sinoldok amen ong nindio natetenged ong ni Cristo. 7Animan, anda enged ay kakorangan mi ong mga abilidad ang agto-dol tang Ispirito tang Dios, mintras agpakaboton mi tang kaldaw ang magbalik tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo ig itaen tang tanan. 8Tanandia tang magpabaked ong nindio asta ong kataposan, agod ong kaldaw ang tanandia magosgar, anda ray kasalanan ang itaen ong nindio. 9Tenged mataligan tang Dios, ang yay ang naggoy ong nindio agod mamagtarabid-tabid amo ong ana nang si Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 10Mga logod, ong aran ni Jesu-Cristo ang yaten ang Gino, pagigampango ong nindio ang mamagoroyonan among tanan ong bitala, isip asta ong nem agod indi amo ra mamagberelag-belag. 11Nasolato narin, mga logod, tenged may nagbalita ong yen nagalin ong pamalay-balay ni Cloe ang ganing may pamagsoroayan ono atan ong nindio. 12Ang maliagong yaning, ang doma atan ong nindio ganing ono ang tanira pamagosoy ong ni Pablo. Ig may atan ka ang ganing ono tanira ong ni Apolos. Ang doma pa enged ganing ono tanira ong ni Pedro. Ig ang doma pa ong ni Cristo ono. 13Ong paggropo-gropo ming asia, midio agtenga-tengaen mi si Cristo mismo! Si Pablo bato tang linansang ong kros para ong nindio? Obin itaben binoniagan amo agod ipaita ang nagpasakep amo ong ni Pablo? Belag ang enged. 14Salamat ong Dios, anday binoniagano ong nindio poira lamang ong da Crispo doroa ni Gayo. 15Animan anday mapaganing ang binoniagan amo agod magpasakep ong yen. 16Ong bagay, binoniagano ka pala si Estefanas ig ang pamalay-balay na. Piro poira lamang ong mga taw ang asia, anda ray domang gademdemano. 17Tenged indio sinobol ni Cristo para magboniag kondi para magpatako tang Mo-yang Balita. Piro indio pagpatako ong maosay ang pamitala sigon ong katako ta taw. Mga maning don itaben anday borak tang agtotoldoko natetenged ong kamatayen ni Cristo ong kros! 18Ang mga taw ang paningan nira impirno, agpabetang nira kalokoan lamang tang toldok natetenged ong kamatayen ni Cristo ong kros. Piro para ong yaten ang aglilibri tang Dios, gapasaran ta tang gaem na ong mismong toldok ang na. 19Pario tang inaning tang Dios ong Kasolatan, "Pirdieno tang kinata-wanan tang mga matatako, ig ipaitao ang anday kointa na tang pangintindi tang mga morosay." 20Animan monora mandian tang mga matako? Monora tang mga may inadalan nira, asta ang mga maosay ang magpilosopo tarin ong kalibotan ang na? Tenged pinaita ra tang Dios ang kalokoan lamang pala tang kinata-wanan ang pagalin ong kalibotan ang na! 21Sigon ong katako tang Dios, indi tanandia naliag ang mailala tang mga taw ong nandia mga ong sadiling kinata-wanan lamang nira. Kondi pinalabi na ang ilibri na tang mga taw tenged ong pagto nira ong Mo-yang Balita ang agpatako amen ong nira, maski ganing tang doma narin kalokoan lamang. 22Ang mga Judio pamama-dol ta mga makabebereng ang tanda ba-lo tanira mamagparet ong kamatodan. Ig ang mga Grigo gangaliliag ta mga adadalem ang toldok sigon ong kinata-wanan nira. 23Piro yami, ang agtotoldok amen ong mga taw anday doma kondi si Cristo ang linansang ong kros. Nang toldok ang na indi marisibi tang mga Judio, ig kalokoan lamang ong pabetang tang mga belag ta Judio. 24Piro para ong mga taw ang ginoyan tang Dios, Judio man obin belag, si Cristo tang pagpaita tang gaem ig kinata-wanan tang Dios. 25Tenged ang aggisipen nirang kalokoan ang bindoat tang Dios, ong matod kinata-wanan ang mas alawig pa ong tanan ang kinata-wanan tang mga taw. Ig ang aggisipen nirang kalobayan tang Dios, mas mapoirsa pa ong tanan ang kapopoirsaen tang mga taw. 26Mga logod, demdemen mi mga monopa tang pagkabetang mi asing indi amo pa gagoyan tang Dios. Mga ong pama-dek tang taw ong kalibotan ang na, pirapa enged lamang ong nindio tang matako obin may kaya na, obin nagalin ong ilaladong pamilia. 27Piro pinilik tang Dios tang mga agganingen nirang belag ta matako agod mapaeyak tang mga matatako. Ig pinilik na tang mga agganingen nirang malolobay agod mapaeyak tang mga mapopoirsa. 28Pinilik tang Dios tang mga dibabak ang enged tang pagkabetang nira ig ang mga agge-ley ge-leyen ig agganingen ang anday kointa nira, agod ipababak na tang mga aggilalaen ang alawig ang mga taw tarin ong kalibotan ang na. 29Animan, anday mapagpambog ong talongan tang Dios. 30Ong mismong tabang na na-pen amo ong ni Cristo Jesus, ang ya ray ang pagtorol ong yaten ta kinata-wanan. Tenged ong ni Cristo rinisibi ita tang Dios bilang mato-lid da, bindoat itang mga sagradong sinakepan na, ig linibri ita ong mga talak ta. 31Animan, pario tang na-tang ong Kasolatan, "Ang maski sinopay galiliag ang magpambog, dapat Dios da lamang tang ipambog na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\