1 Corinto 10

1Mga logod, dapat demdemen mi tang nainabo ong mga kamepet-mepetan ta ang namagtabid ong ni Moises asing tokaw. Tanirang tanan inantabayan tang onom ang pinatabid tang Dios ong nira, ig tanirang tanan namagpanaw ong ka-ngan tang talsing aggoyan ta "Masinggi" ig namansila-ted don. 2Ong onom ang asi ig ong talsi, midio nangaboniagan tanirang tanan bilang mga sinagpan ni Moises. 3Tanirang tanan namangan ta tata lamang pamangan ang nagalin ong Dios. 4Ig tanirang tanan namanginem ka tang wing nagalin ong bato ang pina-bod tang Dios. Ig ang batong asi tatang simbolo tang matod ang Bato ang nagaroman ig nagsoporta ong nira, anday doma kondi si Cristo mismo. 5Piro indi nalipay tang Dios ong karakelan ong nira. Animan ang mga sinangoni nirang patay naglinget da lamang don ong logar ang anday gistar ang taw. 6Mandian, ang mga nainabo ong nira nagtorol ta adal ong yaten agod indi ita maliliag ang magboat ta malain, pario tang bindoat nira. 7Indi amo mamagto ong dios-diosan, pario tang bindoat tang doma ong nira. Ang bindoat nira na-tang ong Kasolatan ang ganing, "Ang mga taw namagkombida, namagirineman, ig namagboat ta malalaway ang kalipayan." 8Ig indi ita enged mangombabay obin mangonlali, pario tang bindoat tang doma ong nira. Animan sinilotan tanira tang Dios ig doroang polok may tolong ribong taw tang nangapatay ong tang kaldaw lamang. 9Ig indi sobokan ta tang Dios pario tang bindoat tang doma ong nira. Yay sia ang inalat tanira ta mga ma-kal ig nangapatay. 10Indi ita ka magriklamo ang pirmi pario tang bindoat tang doma ong nira. Tenged yay sia ang sinobol ong nira tang Dios tang anghil ang manigpatay agod pamatayen tanira. 11Ang tanan ang nang nainabo ong mga Israelita pagsirbing alimbawa, ig sinolat agod magimong pandam ong yaten ang gangaboi mandian ong mga timpong alenget dang matapos tang kalibotan. 12Animan, mga ganing among mabaked da tang pagto mi, magandam amo. Itaben magkatalak amo pa. 13Anday pagsobok ang gapasaran mi ang indi kakabot ong tanan ang taw. Piro mataligan ta tang Dios ong mga pangako na ang indi amo sobokan ang sobra pa ong poirsa mi. Piro mga komabot tang pagsobok, magboat ka tanandia ta midios agod malibri amo, ig indi amo madeg tang tokso. 14Animan, mga agmaleno, palawid amo ong mga dios-diosan. 15Narin tang maningo ong nindio mandian, bilang mga matatako. Pagisip-isipan mi lamang tang agganingong na. 16Mga itang pamagto pamagsirimet-simet agod demdemen tang kamatayen ni Cristo, may agginemen ta ang agpasalamatan ta ong Dios. Asia maliag yaning aggaloyan ita tenged ong dogong pinatorok ni Cristo. Ig ang tinapay ang agparti-partien ta ig agpanganen pagpaita ang ka-pen itang tanan ong sinangoni na. 17Ig maski yadi ita, tanga sinangonian ita lamang, tenged tanga tinapayan lamang tang aggelay-elayen ta. 18Isipen mi tang mga Israelita. Pamamangan tanira tang agbobolontad ong altar tang Dios ig don pamagpaita ang tanira ka-pen ong mga pamagto ong Dios. 19Mandian onopay maliagong yaning? May kointa na ka bato tang mga dios-diosan ig ang pamangan ang agbobolontad ong nira? 20Anda enged! Ang maliagong yaning, ang mga bolontad tang mga taw ang indi gailala ong Dios, indi agbobolontad nira ong Dios, kondi ong mga dimonio ra! Ig indio maliag ang magiga-pen amo ong mga dimonio! 21Indi poiding manginem amo ong kopa tang Gino oman manginem ta binolontad ong mga dimonio. Indi ka poiding mamangan bilang sinagpan tang Gino ig magigsaro pa ong binolontad ong mga dimonio. 22Onopa? Galiliag itang mangimon tang Gino? Makagagaem ita bato ang sobra pa ong nandia? 23Itaben may maganing, "Libri itang magboat ta maski onopang bagayay!" Piro belag ta tanan ang bagay tang para ong ikakao-ya ta. Maski maning ita kaman ang "Libri itang magboat ta maski onopang bagayay!" Piro belag ta tanan tang mapakinabangan ta agod magpabaked tang pagto tang tata may tata. 24Dapat belag tang ikakao-ya mi tang intindien mi, kondi ang ikakao-ya tang doma. 25Mandian mga natetenged ong karni, libri among mamangan ta maski onopay agpabakal ong palingki. Indi amo ra mane-ma te-ma mga asia nabolontad ong mga dios-diosan agod indi golon tang isip mi. 26Tenged na-tang ong Kasolatan, "Ang kalibotan ig ang tanan tarin, ang Gino tang may nandia ta na." 27Pabetang ta, may tatang taw ang indi pagto ong Gino ig inimbitar amo nandia ang mamangan ong nira. Paning amo lamang, mga galiliag amo, ig panganen mi tang maski onopay agsisirbi nira ong nindio. Indi amo ra mane-ma te-ma mga asi binolontad ong dios-diosan obin anda, agod indi golon tang isip mi. 28Piro mga may maganing ong nindio ang binolontad ong dios-diosan tang pamangan ang asi, maski indi ra lamang panganen mi. Maning ta sia tang boaten mi agod anday goloan ta isip. 29Ang isip ang agganingeno yay ang isip tang taw ang asi, ig belag tang isip mi. Mandian itaben maning amo, "Angay awidano tang sadilio para lamang indi golon tang isip ta doma? 30Mga pagpasalamato ong Dios mintras pamangano, angay pakalaineno pa tenged ong pamangan ang agpasalamatano?" 31Narin tang sabato ong nindio: Maski onopay boaten mi, mamangan amo man obin manginem, boaten mi tang tanan agod mas dayawen tang Dios. 32Indi amo enged magboat ta maski onopa ang mapagpatalak ong mga Judio obin ong mga belag ta Judio, obin ong aroman ming pamagto ong Dios. 33Pario yo, pirmiong pagprosigir ang malipay tang tanan ang taw ong tanan ang agboateno. Belag tang sadiling ikakao-yao tang agpalabieno, kondi ang ikakao-ya tang doma, agod malibri tanira ong silot tang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\