1 Corinto 16

1Mga natetenged ong tabang mi ong mga logod ta don ong Judea, boaten mi sigon ong sinoyono ong mga pamagto don ong Galacia. 2Kada Dominggo, ang kada tata ong nindio magpalbag ta kantidad sigon ong initan na. Simeten mi rang lagi agod ong pagkaboto atan, indi amo ra manokot-tokot pa. 3Mga atano ong nindio, oldano ta kasolatan tang mga taw ang pinilik mi ig tanira yay ang magekel tang tabang mi ong Jerusalem. 4Ig mga kaministiran ang yo pa enged tang magekel, patabideno ra lamang tanira. 5Yo pagplano ang magdiritso atan ong Corinto pagalino ong Macedonia, tenged dono kang lagi toma-lib. 6Oman itaben magpaboay-boayo atan ong nindio, obin pata-libeno tang taglalamig, agod matabangano nindio ong kaministirano ong pagbiahio maski ong ariopa enged paning. 7Indio galiliag ang mana-loyo lamang atan ong nindio mandian, tenged galiliagong magtinir atan ta maboay-boay, mga pagnan ita tang Gino. 8Piro mandian magtiniro kang lagi tani ong Efeso tegka ong kaldaw tang Pentecostes, 9tenged mabael tang mga oportonidad tarin para ong obra tang Gino, maski doro tang pamangontra ong yen. 10Mga komabot atan si Timoteo, amomaen mi ka tanandia ta osto agod indi tanandia magdoadoa, tenged pario ka tanandia ong yen ang pangabedlay para ong Gino. 11Indi ge-ley ge-leyen mi tanandia, kondi tabangan mi ong mga kaministiran na agod mabalik tani ong yen ta masinlo. Tenged agpakabotono tanandia aroman tang doma pang mga logod ta. 12Mga natetenged ong logod tang si Apolos, inampangano enged tanandiang mamisita atan ong nindio aroman tang mga logod ta, piro indi pa ono tanandia mapaning atan. Ong domang oras da lamang ono, mga may timpo. 13Kaministiran pirmi among listo ig indi amo magpalobay ong pagto mi. Paitegen mi tang nem mi ig pabakeden tang pagtalig mi? 14Ig ong tanan ang agboaten mi, ipaita mi tang paggegma. 15Mga logod, gata-wanan mi, ang na-kaw ang enged ang namagto ong Gino atan ong Acaya anday doma kondi si Estefanas ig ang pamilia na. Namagbolontad tanira tang mga sadili nira agod magsirbi ong mga sinakepan tang Dios. Animan pagigampango ong nindio 16ang magpasakep amo ong nira, asta ong tanan ang kapario nirang pamangabedlay para ong Gino. 17Nalipayo ta mo-ya asing kiminabot da Estefanas, Fortunato ig Acaico. Tenged maski anda amo tani, taniray nagimong mga katelet mi. 18Linipayo nira, pario tang bindoat nira ong nindio. Dapat galangen tang mga taw ang pario ong nira. 19Ang mga pamagto ong ni Cristo tani ong probinsia tang Asia pamagpakomosta atan ong nindio. Da Aquila may Prescila, aroman tang mga pamagto ang pamagsirimet-simet ong balay nira, pamagpakabot tang paggegma nira bilang mga logod ta ong Gino. 20Pamangomosta ka ong nindio tang tanan ang pamagto tani. Mamagkoromostan amo ta masinlo bilang mga mamaglogod ong ni Cristo. 21Mandian, yo mismo si Pablo tang pagsolat ta na: Komosta. 22Balampa silotan tang Dios asta ong tanopa tang maski sinopay indi paggegma ong Gino. Gino, magbalika ra! 23Aloyan amo enged tang Ginong Jesus. 24Risibien ming tanan tang paggegmao ong nindio, yamong mga logodo ong ni Cristo Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\