1 Corinto 2

1Mga logod, asing napaningo atan, sinoldoko ong nindio tang sinalok ang kamatodan natetenged ong Dios. Piro indio naggamit ta adadalem ang mga bitala obin alawig ang kinata-wanan. 2Naisipano ang anday domang itoldoko ong nindio kondi si Jesu-Cristo ang linansang ong kros. 3Animan siminalongao ong nindio ang malobay tang sinangonio, geldano ig pangelelo pa. 4Ong pamitalao ig pagtoroldokono ong nindio indio naggamit ta mamit ang bitala obin ang kinata-wanan ta taw agod makombinsir amo. Piro ang Ispirito Santo, yay ang nagpaita tang gaem na ong mga binitalao, 5agod ang pagto mi indi magtalig ong kinata-wanan ta taw kondi ong gaem tang Dios. 6Mandian, mga para ong mga taw ang madalem da tang pagto nira ong Dios, kinata-wanan ka kaman tang agtotoldok amen. Piro ang kinata-wanan ang na indi nagalin ong mga taw obin ong pamaggaem mandian tarin ong kalibotan ang na ang mangalipat da lamang. 7Ang kinata-wanan ang nang agganingeno anday doma kondi ang sikritong plano tang Dios ang sinalok asing tokaw. Piro ba-lo bindoat tang Dios tang kalibotan pinlano na rang lagi tang mga bagay ang na agod ma-pen ita ong kadengegan na ong langit. 8Ang mga pamaggaem mandian ong mga timpong na indi gangaintindi tang plano tang Dios. Tenged mga naintindian da nira, indi ra rin linansang nira ong kros tang dalayawen ang Ampoan ta. 9Pario tang na-tang ong Kasolatan, "Ang mga bagay ang sinimpan tang Dios para ong mga pamaggegma ong nandia Indi pa gaita ta mata, obin gaba-yan ta talinga. Indi pa enged ga-dep ong mga isip ta taw." 10Piro ang plano ang na tang Dios, pinatako na ong yaten ong Ispirito Santo na. Tenged ang tanan ang bagay gata-wanan ang enged tang Ispirito Santo, maski pa ang adadalem ang kinaisipan tang Dios. 11Mga ong yaten ang mga taw, anday gatako tang aggisipen tang tatang taw poira lamang ong sadili nang ispirito. Maning ka atan tang Dios. Anday gatako tang aggisipen na poira lamang ong Ispirito na. 12Mandian, ang Ispiritong nang pinakabot ong yaten indi nagalin tarin ong kalibotan, kondi nagalin ong Dios mismo agod maintindian ta tang mga kao-yan ang rinigalo tang Dios ong yaten. 13Animan ang agtotoldok amen yay ang mga kamatodan ang pagalin ong Ispirito tang Dios ig para ong mga taw ang agtabiden tang Ispirito. Ig ang pagtoroldokon amen ay sigon ong toldok tang Ispirito, belag ta sigon ong kinata-wanan ta taw. 14Piro ang mga taw ang anda ong nira tang Ispirito tang Dios, indi marisibi nira tang toldok ang pagalin ong Ispirito, tenged agpabetang nira asia kalokoan lamang. Indi ngani maintindian nira, tenged ang Ispirito tang Dios enged lamang tang matabang ong nira agod maintindian nira. 15Ang mga taw ang agtabiden tang Ispirito tang Dios, gangaintindi tang importansia tang tanan ang bagay, piro anday gatakong magosgar ong nira. 16Pario tang na-tang ong Kasolatan, "Anday gatako tang pagirisipen tang Gino! Anda enged ay mapaglaygay ong nandia!" Piro ita, ang pagirisipen ta kompormi enged ong isip ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\