1 Corinto 4

1Animan yaming mga pamagtoldok dapat ilalaen ming mga torobolon ni Cristo ig mga agtaligan tang Dios ang magbalita tang mga kamatodan ang sinalok na asing tokaw. 2Mandian ang sinaligan dapat magpaita ang mataligan ka kaman tanandia. 3Piro mga osisaeno nindio, obin osgarano man tang maski sinopang manigosgaray, asia anday kaso ong yen. Yo mismo, indio ganing mga ang pagsirbio ong Dios mo-ya obin belag. 4Limpio tang konsinsiao, piro asi belag ta maning ang anday talako. Ang Gino enged lamang tang pagosgar ong yen. 5Animan indi amo ra magosgar ang belag ta oras. Elaten mi tang pagbalik tang Gino. Tenged ipaloa na ong mayag tang mga bagay ang gatalok pa mandian ong maki-lep. Ipaita na mga onopa tang matod ang mga kaliliagan tang mga taw. Ong oras ang asi, marisibi tang tanan tang pagdayaw tang Dios ang bagay ong nira. 6Mga logod, yami ni Apolos ginamito rang alimbawa para ong ikakao-ya mi, agod madalan mi tang maliag yaning tang agganingen, "Indi magpasobra ong na-tang ong Kasolatan." Animan maski sinopa, indi ra ipambog na tang tatang taw ig ge-ley ge-leyen na tang doma. 7Tenged onopa lamang tang mas pa atan ong mga sadili mi? Onopa enged tang atan ong nindio ang indi nagalin ong Dios? Ig mga ang Dios kaman tang nagtorol, angay ipambog mi pa ang midio sia belag ta rigalo? 8Yamong mga taw amo! Midio kontinto amo ig indi amo ra pangaministiran ta toldok ang pagalin ong yamen. Kakarong amo ra ang midio mga adi, piro indi ami na-pen! Dapat din adi amo ra ka kaman, agod mapaggaem ami ka ang aroman mi. 9Mga isipeno, yaming mga apostolis midio bintang tang Dios ong pagkabetang ang dibabak ong tanan. Pario ami ong mga taw ang sinintinsian dang patayen ig agpaloa ami agod matelek tang bilog ang kalibotan, mga taw asta ang mga anghil. 10Yami pamagsirbi ong ni Cristo, ig yami pa tang agganingen mga gabeyeg-beyeg. Piro yamo ono tang matatako bilang mga nanga-pen da ong nandia. Yami malolobay, piro yamo mapopoirsa ono. Aglibaken ami ta taw, piro agdayawen amo nira. 11Asta mandian pamagagoanta ami lamang tang letem ig koaw. Lasik-lasik tang lambong amen, agsigbaken ami ta taw, ig anday sadiling balay amen. 12Pamagobra ami ig pamagpainang agod maboi ami lamang. Agpangadi amen tang mga taw ang pamagpakalain ong yamen agod aloyan pa enged tanira tang Dios. Ig aggagoantaen amen lamang mga may magpaliwag ong yamen. 13Agbitalan ami ta malain piro agsabaten amen ta masinlo. Asta ngani mandian, midio mga po-pot ami lamang, dibabak ong tanan ang klasi ta taw ong kalibotan. 14Nagsolato ta maning ta na, belag ta maning agod paeyaken amo, kondi agod malaygayan amo yen bilang mga agmalenong mga ana. 15Tenged maski magimong tampolok ang ribong taw tang magtoldok ong nindio natetenged ong pagto ong ni Cristo Jesus, tambilog ka enged lamang tang nagimong tatay mi ong pagto mi ong nandia. Asia anday doma kondi yo, asing nagekelo ong nindio tang Mo-yang Balita. 16Animan pagigampango ang patoladano nindio. 17Yay sia ang agpapaningeno atan ong nindio si Timoteo ang palanggao ig mataligan ang anao ong Gino. Tanandia tang magpademdem ong nindio tang yen ang ogali ong pagorosoyon ong ni Cristo Jesus, kompormi ong agtotoldoko ong mga pamagto ong maski ong aripang logaray. 18Ang doma atan ong nindio pagpalawig da tang mga sadili nira, tenged ong kalaom nira sigoro indio ra paning atan. 19Piro mga pagnano lamang tang Gino, indi ra lamang maboay paningo ka atan. Oman telekan ta tang mga ambogon ang asia mga monopa enged tang maimo nira ong dorong gabitala nira. 20Tenged ang matod, mga ang Dios tang paggaem ong kaboi ta tatang taw, mata-wanan sia ong boat na ig belag ta ong bitala na lamang. 21Animan onopay galiliagan mi? Paningo bato atan ang midio pagekelo ta palo? Obin paningo atan ang pagekel ta paggegma ig mo-yang kaneman?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\