1 Corinto 7

1Mga natetenged ong mga bagay ang sinolat mi ong yen, nani tang masabato. Mo-ya ka ang indi ra mangatawa. 2Piro tenged dorong pagpangombabay, mas mo-ya pa ang mangatawa ig magpakatawa amo ra lamang agod ang kada tata may sadili nirang kakatawan. 3Ig ong mga magkatawa, ang lali dapat boaten na tang obligasion na ong babay, ig ang babay oldan na ka tang lali tang kaministiran na. 4Tenged ang sinangoni tang katawang babay, belag da tang babay ang paggaem atan kondi ang lali. Ig maning ka ta si, ang sinangoni tang katawang lali, belag da tang lali tang paggaem atan kondi ang babay. 5Animan indi pangindian mi tang tata may tata, poira lamang ang namagampang among doroa ang indi amo kang lagi mamaglengetan ong teled ta tatang timpo agod may oras mi ka ong pagpangadi. Piro pagatapos, mamaga-pen amo si. Itaben ong kaboayan indi ra mawidan mi tang sadili mi, ig dayon among panolayan ni Satanas. 6Ang laygayong asia belag ta tobol, kondi ge-ley lamang ang pasonaid ong pagkabetang mi. 7Masinlo ka rin mga yamong tanan pario ong yen. Piro belag ita ta parario tenged sari-sari tang mga abilidad ang agto-dol ong yaten tang Dios. 8Mandian narin tang maningo ong nindiong anday kakatawan mi asta ong nindiong mga babay ang balo: Mo-ya pa, magpadayon among anday katawa mi pario ong yen. 9Piro mga indi ra mawidan mi tang mga sadili mi, mangatawa obin magpakatawa amo ra lamang. Tenged mas mo-ya pa si imbis ang magkatalak amo ong mga belag ta kakatawan mi. 10Mandian mga ong mga may katawa nira, narin tang agtotobol tang Gino, belag ta yo: Indi magigbelag tang babay ong katawa na. 11Piro mga magigbelag pa enged tanandia, magpadayon da lamang tanandiang anday katawa na, obin magigbalik si ong katawa na. Ig indi ka poiding belagan tang lali tang katawa na. 12Mga natetenged pa ong doma, na tang maliagong yaning ong nira. Na ong yen lamang nagalin ig belag ta ong Dios. Mga may lali atan ang logod ta ong ni Cristo, ig ang katawa na indi pagto ong Gino, mga ang katawa na galiliag ang magpadayon ang aroman na, dapat indi belagan na. 13Ig mga may babay ka atan ang logod ta ang may katawang indi pagto ong Gino, piro galiliag pa ka enged tang lali ang magiga-pen ong nandia, indi dapat magigbelag tang babay. 14Tenged ang katawang indi pagto ong Gino magang agpalbag da ka para ong Dios, tenged ong pagto tang katawa na. Narin matod ong lali pario ka ong babay. Mga belag ta maning ta na, asta ang mga ana nira indi ra ka marisibi tang Dios. Piro ang kamatodan, garisibi na tanira. 15Piro mga galiliag pa enged ang magigbelag tang katawang indi pagto, pabayan mi. Libri ra tanirang magigbelag, tenged ginoyan ita tang Dios ang mangaboi ita ang anday golo. 16Sinopa lamay gatako? Babay man obin lali, indi masigoro mi mga yamo tang gamiten tang Dios agod malibri na tang mga kakatawan mi. 17Ang kada tata dapat mangaboi sigon ong pagkabetang ang sindol tang Dios ong nandia, ig magpadayon ong pagkabetang na asing tanandia ginoyan na. Yay na tang agtotoldoko ong mga pamagto ong ni Cristo ong tanan ang logar. 18Alimbawa, mga may laling natorian da ba-lo tanandia nagto ong Gino, pabayan da lamang tanandia ang maning ta sia. Ig mga may atan kang indi natorian ba-lo nagto ong Gino, belag da ka ta kaministiran ang magpatori pa tanandia. 19Tenged belag ta importanti mga natorian obin anda. Ang importanti lamang ay ang pagtoman tang mga tobol tang Dios. 20Animan magpadayon tang kada tata sigon ong pagkabetang na asing tanandia ginoyan tang Dios. 21Mga yawa torobolon ta doma ba-loa nagto ong Gino, sigi lamang. Piro mga may tsansa mong malibri ong pagimong torobolon, boaten mo. 22Ang tatang torobolon ang ginoyan da tang Gino, libri ra ong gaem tang kasalanan. Maning ka ta si, ang taw ang libri ang ginoyan da ni Cristo, nagimong torobolon na ra. 23Mal tang binayad tang Dios agod magimo among nandia, animan magsirbi amo ra ong Dios, belag ta ong taw lamang. 24Mga logodo, mga onopay pagkabetang mi asing ginoyan amo tang Dios, magpadayon amo lamang atan ang aroman na. 25Mga natetenged ong mga anday katawa nira, anday ma-dolong tobol ang nagalin ong Gino. Piro ong kate-bek tang Gino bilang taw ang nagimong mataligan da, narin tang maningo. 26Mga ong yen, tenged ong mga kaliwagan ang agtalongaen ta mandian, mo-ya pang magpadayon ita kang lagi ong yaten ang pagkabetang. 27May katawa mo ra? Indi belagan mo. Anda pay katawa mo? India ra magdilem ta katawa mo. 28Piro mga yawa mangatawa ka enged, india ka pagkatalak. Ig mga ang tatang soltiras magpakatawa, indi ka tanandia pagkatalak. Kaso lamang, ang magkatawa magkatinir ta mga problima ong kaboi nira tarin ong ta-paw tang kalibotan, ig galiliago rin ang indi mapasaran mi tang mga kaliwagan ang maning atan. 29Narin tang maliagong yaning, mga logod--dipot da lamang tang timpo para magsirbi ong Gino. Animan impisa mandian, ang mga may katawa dapat mangaboi ang midio anday katawa nira ang agtokawen nira. 30Ang mga pamagsinti, mangaboi ang midio anday kaso tang kasisintiren nira. Ig ang mga gangalipay, maning ka ta si ong kalipayan nira. Ang mga pamamakal, dapat mangaboi ang midio anda ray barakalen nira ang irintindien pa nira. 31Ig ang mga pamagpakinabang tang mga bagay tarin ong kalibotan, indi dapat oldan ta importansia tang mga bagay ang asia. Tenged ang tanan ang bagay tarin ong kalibotan mangalipat lamang. 32Galiliago rin ang indi amo malibeg ong mga irintindien tarin ong kalibotan. Ang laling anday katawa na pagdemdem tang boroaten tang Gino ig mga monopa tanandia mapagtorol ta kalipayan ong nandia. 33Piro ang laling may katawa na pagdemdem ang pirmi tang mga bagay tarin ong kalibotan ig mga monopa tanandia mapagtorol ta kalipayan ong katawa na. 34Yay na tang dailan ang pirming pagdoadoa tang isip na. Ig maning ka ta sia tang mga soltiras obin ang mga babay ang anday katawa na. Ang babay ang anday katawa na, anday domang aggintindien na kondi ang pagsirbi na ong Gino, tenged galiliag tanandiang bogos ang magbolontad tang sadili na ong pagsirbi ong Gino. Piro ang babay ang may katawa na pagdemdem ang pirmi tang mga bagay tarin ong kalibotan ig mga monopa tanandia mapagtorol ta kalipayan ong katawa na. 35Agganingo narin ong nindio para lamang ong ikakao-ya mi. Indi amo ka agbawalen ta ang mangatawa, kondi galiliago lamang ang tabangan amo yen agod maosay tang pangaboi mi ig anday magsamber ong pagsirbi mi ong Gino. 36Mandian, natetenged ong magnobio--mga ong isip tang lali belag ta tama tang agboaten na ong nobia na, ig indi ra mawidan na tang sadili na, ig ong isip na dapat magpakasal da tanira, mo-ya pa magpakasal da lamang. Belag sia ta talak. 37Piro mga disidido tang laling indi katawaen na tang nobia na ig mga para ong nandia belag ta kaministiran ang mangatawa tenged gawidan na pa ka tang sadili na, mo-ya ka tang agboaten na. 38Animan mo-ya tang agboaten tang pangatawa ong nobia na, piro mas mo-ya pa enged tang indi pangatawa. 39Ang babay gabe-ket ong katawa na mintras gaboi tang katawa na. Piro mga patay da tang katawa na, poidi si tanandiang magpakatawa, basta ong tatang laling pagosoy ong Gino. 40Piro midio mas mambeng tanandia mga indi ra magpakatawa. Narin ong yen ka lamang. Piro pagparetong ang Ispirito Santo pagtoldok ka ong yen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\