1 Juan 1

1Pagsolat ami ong nindio natetenged ong Bitalang pagtorol ta kaboi. Tanandia atan dang lagi, ba-lo pa lamang nagimpisa tang tanan ang mga bagay. Naba-yan amen tanandia ig inita amen ong mga mata amen. Natelekan amen ig nabiotan pa ong mga kalima amen. 2Tanandia, ang yay ang agpagalinan tang kaboi, napaita ra ig mismong inita amen. Animan pagpamatod ig pamalita ami ong nindio tang natetenged ong nandia, ang yay ang Kaboing anday kataposan. Tanandia aroman ang lagi tang Dios ang Tatay, ig napaita ra ka ong yamen. 3Agbabalita amen ong nindio tang naita ig naba-yan amen agod ma-pen amo ong masinlong pagtarabid-tabidan amen ong Dios ang Tatay ig ong Ana nang si Jesu-Cristo. 4Ig pagsolat ami ka ong nindio mandian agod magimong bogos tang kambengan ta. 5Narin tang naba-yan amen ong ni Jesu-Cristo, ig ang agbabalita amen mandian ong nindio: Ang Dios mayag, ig andang pisan ay maki-lep ong nandia. 6Mga ganing itang pamagtabid-tabid ita ong Dios piro pamangaboi ita pa ong maki-lep, maliag yaning pamagbo-li ita ig indi ita pamagosoy ong kamatodan. 7Piro mga pangaboi ita ong mayag, pario tang Dios ang gistar ka ong mayag, asia masinlo tang pagtarabidan ta ong tata may tata, ig limpion na tang tanan ang mga kasalanan ta ong dogo tang Ana nang si Jesus. 8Mga ganing itang anday talak ta, aglokon ta lamang tang mga sadili ta, ig anda ong yaten tang kamatodan. 9Piro mga aminen ta tang mga talak ta, mataligan ta tang Dios ang magpatawad ig maglimpio ong yaten ong tanan ang mga boat tang anday sasayod, tenged mato-lid tanandia. 10Mga ganing itang anday talak ta, agboaten ta tang Dios ang bo-lien, ig agbaliwalaen ta tang bitala na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\