1 Juan 1:1

1Pagsolat ami ong nindio natetenged ong Bitalang pagtorol ta kaboi. Tanandia atan dang lagi, ba-lo pa lamang nagimpisa tang tanan ang mga bagay. Naba-yan amen tanandia ig inita amen ong mga mata amen. Natelekan amen ig nabiotan pa ong mga kalima amen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More