1 Juan 1:2

2Tanandia, ang yay ang agpagalinan tang kaboi, napaita ra ig mismong inita amen. Animan pagpamatod ig pamalita ami ong nindio tang natetenged ong nandia, ang yay ang Kaboing anday kataposan. Tanandia aroman ang lagi tang Dios ang Tatay, ig napaita ra ka ong yamen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More