1 Juan 4

1Mga agmaleno, indi amo basta-bastang magparet ong mga taw ang ganing ang Ispirito tang Dios yay ang sinobol ong nira. Osisaen mi kang lagi para mata-wanan mi mga nagalin ka kaman ong Dios tang ispirito ang don ong nira. Tenged doro rang mga bo-lien ang mga propita ang limindoa ra ong kalibotan. 2Tarin mata-wanan mi mga ang tatang taw agtobolon tang Ispirito tang Dios--mga ganing tanandia ang si Jesu-Cristo nagimong taw, asia pagpamatod ang nagalin ong Dios tang ispirito ang nagtobol ong nandia. 3Piro mga ang tatang taw indi aggilalaen na si Jesus, pagpamatod ang indi nagalin ong Dios tang ispiritong nagtobol ong nandia. Asia tang kontra-Cristo. Naba-yan mi rang asia komabot, ig mandian narin da ong kalibotan. 4Piro yamo, mga anao, ana amo ra tang Dios, ig dineg mi ra tang mga bo-lien ang mga propita. Tenged ang Ispiritong atan ong nindio mas mapoirsa pa ong ni Satanas, ang yay ang paggaem ong mga taw ang sakep tang kalibotan ang na. 5Ang mga bo-lien ang propita pamagosoy ong malain ang sikad tang kalibotan ang na. Animan ang agtotoldok nira kompormi lamang ong isip tang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na, ig ang mga narin yay ang pamamasi ong nira. 6Piro ita, ong Dios ita ra, ig pamamasi ong yaten tang tanan ang mga taw ang gailala ong Dios. Piro ang mga taw ang belag ta ong Dios indi ka mamamasi ong yaten. Asia mata-wanan ta mga sinopa tang agtobolon tang matod ang Ispirito tang Dios ig sinopa tang mga bo-lien. 7Mga agmaleno, mamaggeregman ita tenged ang gegma pagalin ong Dios. Ig ang tanan ang mga taw ang pamaggegma pamagpaita ang tanira mga ana na, ig gangailala ka ong nandia. 8Piro ang taw ang indi paggegma, indi ka gailala ong Dios, tenged ang Dios gegma. 9Maning ta na pinaita tang Dios tang paggegma na ong yaten--sinobol na tarin ong kalibotan tang bogtong ang Ana na, agod tanandiay magimong dalan ang maboi itang anday kataposan. 10Narin tang matod ang gegma, belag tang paggegma ta ong Dios, kondi ang paggegma na ong yaten. Tenged sinobol tang Dios tang Ana na ang magimong sagda agod mapatawad tang mga talak ta. 11Mga agmaleno, mga maning ta sia kabael tang paggegma tang Dios ong yaten, dapat mamaggeregman ita ka ong tata may tata. 12Anday taw ang naita ong Dios. Piro mga pamaggeregman ita, maliag yaning ang Dios indi agpalbag ong yaten, ig bogos ong yaten tang paggegma na. 13Gasigoro ita ang indi ita agpalbag ong Dios ig tanandia pirmi ka ong yaten, tenged sindolan ita tang Ispirito na. 14Inita amen ig agpamatodan amen ang sinobol tang Dios ang Tatay tang Ana na bilang Maniglibri ong mga taw ong kalibotan. 15Ang maski sinopa tang ganing ang si Jesus Ana tang Dios, tanandia ong Dios, ig ang Dios atan ka ong nandia. 16Animan mandian, gata-wanan ta ang aggegman ita tang Dios, ig panalig ita pa ong paggegma nang asi. Ang Dios gegma, ig ang taw ang pirming paggegma indi enged agpalbag ong Dios, ig ang Dios pirmi ka ong nandia. 17Ong maning ta sia, bogos ang mapasaran ta tang gegma tang Dios agod indi ita ra eldan ong Kaldaw tang Pagosgar. Tenged ong Dios ita ra mandian pario ni Cristo, maski tarin ita pa ong ta-paw tang kalibotan. 18Ang eled, anday labet na ong gegma. Maliag yaning, indi ra meled tang taw ang bogos ang gapasaran na tang paggegma tang Dios. Piro ang eled ig ang silot, narin yay ang doroang pamagtarabidan. Maliag yaning, ang taw ang geldan ang silotan tang Dios, korang pa tang gegma ang gapasaran na. 19Pamaggegma ita tenged ang Dios na-kaw ang naggegma ong yaten. 20Mga may taw ang ganing, "Yo, pagmalo ong Dios," piro anday paggegma na ong logod na, ang taw ang asi bo-lien. Mga indi aggegman na tang logod nang asiang gitaen na, monopa enged tanandia mapaggegma ong Dios ang indi gitaen na? 21Narin tang tobol ang sindol ni Cristo ong yaten--mga maggegma ita ong Dios dapat maggegma ita ka ong mga logod ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\