1 Pedro 1

1Ang pagsolat ta na yo si Pedro, tatang apostolis ni Jesu-Cristo. Pangomostao ong nindiong tanan ang pinilik tang Dios ang namagwasag atan ong mga probinsia tang Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ig Bitinia, yamong mga pamansistar ong ta-paw tang kalibotan ang na bilang mga dayoan. 2Mimpisa pa asing tokaw, gailala amo rang lagi tang Dios ang Tatay, ig pinilik amo nandia sigon ong kinata-wanan na agod boaten among sagradong sinakepan na ong tabang tang Ispirito Santo. Bindoat na narin agod tomanen mi si Jesu-Cristo, ig agod malimpio amo ong mga talak mi tenged ong dogo na. Balampa pirmi ong nindio tang tanan ang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios. 3Dayawen ta tang Dios ig Tatay tang yaten ang Ginong si Jesu-Cristo! Tenged ong mabael ang kaloy na ong yaten, sindolan ita nandia ta ba-long kaboi ong pagboi nang moman ong ni Jesu-Cristo. Ig tenged ong ba-long kaboi tang na, may kasigoroan ta 4ang marisibi ta tang manggad ang indi maronot, indi malangga, ig indi magkopas. Ang manggad ang na natagana para ong nindio bilang toroblien mi don ong langit. 5Ig tenged pamagto amo, ta-lingan amo tang gaem tang Dios mintras aggelaten mi tang kalibrian ang tinagana tang Dios ong nindio ig bogos ang ipaita na ong oring kaldaw. 6Animan, tenged maning ta sia tang kaloy tang Dios ong yaten, mangalipay amo ta mo-ya, maski kakabot mandian ong nindio tang sari-saring pagsobok. Tenged ang pagsobok ang na dipot lamang ang timpo ig kaministiran ka enged ang mainabo ong nindio, 7agod mata-wanan mga ang pagto mi matod obin belag. Maski ngani ang bolawan, ang indi magtinir asta ong tanopa, agsobokan ong apoy agod mata-wanan mga narin poro obin belag. Mandian, ang pagto ta mas importanti pa enged ong bolawan, animan kaministiran kang sobokan. Ig mga itaen tang Dios nga ang pagto mi matod ang enged, ipalawig amo nandia, dayawen ig padengegan ong kaldaw ang itaen si Jesu-Cristo ang pagbalik da. 8Aggegman mi tanandia maski indi inita mi. Ig pamagto amo ong nandia maski indi amo pa enged gaita ong nandia asta mandian. Animan sobra-sobra tang kalipay mi ong mga popotokon mi. Doro kambeng ig inding pisan mabogawas mi 9tenged garisibi mi ra tang borak tang pagto mi, ang yay ang kalibrian mi. 10Ang kalibrian tang na, inisip ta mo-ya ig inosisa enged tang mga propita asing tokaw pa. Ig pinatako ka nira tang natetenged ong kaloy ang na ang pinaita ra mandian tang Dios ong yaten. 11Pinaintindi ong nira tang Ispirito ni Cristo ang atan ong nira nga ang Cristo magpinitinsia kang lagi ba-lo ilalaen ig dayawen. Animan namagprosigir tanira ta mo-ya ong pagosisa nira tenged gangaliliag ka rin ang mata-wanan nira mga tanopa ig monopa narin mainabo. 12Piro pinatako ong nira tang Dios nga ang mga bagay ang agpatako nira, indi kabotan nira kondi ita tang maita ta sia. Ig mandian ang mga inaning nira asing tokaw, naba-yan mi ra mismo ong mga namagsayod ong nindio tang Mo-yang Balitang natetenged ong ni Jesus. Namagsayod tanira ong nindio ong gaem tang Ispirito Santo ang pinekel tang Dios ang nagalin ong langit. Maski ngani ang mga anghil, dorong kaliag nirang mangaintindi tang mga kamatodan ang na. 13Animan isintro mi tang mga isip mi. Awidan mi tang mga sadili mi, ig magtalig amo ang anday doadoa ang marisibi mi tang kaloy ig kao-yan tang Dios mga itaen si Jesu-Cristo ang pagbalik da. 14Bilang mga ana tang Dios, tomanen mi tanandia, ig belag tang mga anday sasayod ang mga kaliliagan mi pario tang agboaten mi asing indi amo pa gailala ong nandia. 15Sagrado tang Dios ang naggoy ong nindio ig andang pisan ay talak na. Animan kaministiran ang mangaboi among limpio ig anda kay talak mi. 16Tenged ganing tang Dios ong Kasolatan, "Magimong sagrado amo tenged yo sagrado." 17Bilang mga ana tang Dios, aggoyan mi tanandia ta Tatay mga pagampo amo ong nandia. Ig ang Tatay ming na anday agpalabien na, kondi pagosgar tanandia ong tanan sigon ong mga bindoatan nira. Animan, dapat galangen mi tanandia ta mo-ya mintras gaboi amo pa tarin ong ta-paw tang kalibotan. 18Gata-wanan mi mga onopa tang ginawad na ong nindio para malibri amo ong gaem tang kaboi ming anday kointa na ang pinanoblian mi ong mga kamepet-mepetan mi. Ang ginawad ong nindio belag ta mga bagay ang gangalangga, pario ong bolawan obin silber, 19kondi ang mal ang dogo mismo ni Cristo. Tanandia tang nagsirbing Karnirong anda enged ay sarawayen ang sinagda ong Dios agod magawad ita ong mga kasalanan ta. 20Indi pa gaboat tang kalibotan, si Cristo pinilik dang lagi tang Dios ang magimong Maniglibri ta. Piro mandian lamang ang oring mga kaldaw ang na, pinaita ra tanandia ong mga taw. Bindoat narin tang Dios para ong ikakao-ya mi. 21Ig tenged ong ni Cristo, pamagto amo ra ong Dios ang yay ang nagboi ig nagtorol ong ni Cristo ta mabael ang dengeg. Animan Dios da tang agtowan ig agtaligan mi. 22Mandian ang nalimpio amo ra ong mga talak mi tenged ong pagtoman mi tang kamatodan, matod da tang paggegma mi ong kapario ming pamagto. Balampa mamaggeregman amo kaman ang de-dek ong mga popotokon mi, 23tenged pinangana amo rang moman. Ang ba-long kaboing na indi nagalin ong mga ginikanan ming gangapatay, kondi nagalin ong Dios mismo ang andang pisan ay kamatayen na. Nagimo among mga ana na tenged ong bitala nang boi ang indi enged magoman asta tanopa. 24Sigon ong Kasolatan, "Ang kaboi tang tanan ang taw pario lamang ong ibabawen, Ig ang kasinloan ang agpambog nira pario ka ong talay na. Ang ibabawen galango ig ang talay na gadagdag, 25Piro ang bitala tang Gino indi enged magoman maski ong tanopa." Ig narin anday doma kondi ang Mo-yang Balitang pinatako ra ong nindio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\