1 Tesalonica 1

1Ang pagsolat ta na ay yami--si Pablo, si Silas ig si Timoteo. Pagpakomosta ami ong nindiong tarabidan atan ong Tesalonica, yamong mga pamagto ong Dios ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo. Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios. 2Pirmi aming pagpasalamat ong Dios tenged ong nindiong tanan, ig aggagapil amo ka yamen ang pirmi mga pangadi ami 3ong yaten ang Dios ig Tatay. Pagpasalamat ami ong nandia tenged agdemdemen amen tang mo-yang mga boat mi ang yay ang borak tang pagto mi, ang pagtabang mi ong doma ang pagalin ong gegma mi, asta ang pagagoanta mi ong mo-yang nem tenged may kasigoroan ming magbalik si Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 4Pagpasalamat ami ka, mga logod ang agmalen tang Dios, tenged gata-wanan amen ang pinilik amo nandia. 5Gata-wanan amen sia tenged ang pagpakabot amen ong nindio tang Mo-yang Balita belag lamang ta ong bitala, kondi ang Ispirito Santo mismo nagpaita nga ang agtotoldok amen may gaem na, ig bogos tang pagparet amen ang na yay ang kamatodan. Napanaidan mi ra ka mga monopa tang pagparangaboien amen asing atan ami pa ong nindio, ig sia bindoat amen para lamang ong ikakao-ya mi. 6Gata-wanan amen ang pinilik amo tang Dios tenged asing pagparet mi ong bitala na, pinatoladan mi tang kaboi amen asta ang kaboi ni Ginong Jesus. Tenged maski dorong kaliwagan tang napasaran mi tenged ong pagto mi, nangalipay amo pa ka enged, tenged linipay amo tang Ispirito Santo. 7Animan, nagimo among modilo ong tanan ang pamagto ong ni Cristo atan ong probinsia tang Macedonia asta ong Acaya. 8Tenged magalin ong nindio nabantog da tang bitala tang Gino ong Macedonia ig Acaya. Ig belag lamang ta sia, kondi asta ang balita natetenged ong pagto mi nabalitan da ka ong tanan ang logar. Animan anday kaministiran ang mamalita ami pa ong mga taw natetenged ong bagay ang narin. 9Tanira mismo tang pamamalita mga monopa tang pagrisibi mi ong yamen. Pamamalita ka mga monopa bino-wanan mi tang pagto mi ong mga dios-diosan mi agod mapagsirbi amo ra lamang ong Dios ang boi ig matod, 10ig magelat ong Ana nang si Jesus ang magbalik tarin magalin ong langit. Si Jesus yay ang binoing oman tang Dios ig tanandia tang maglibri ong yaten ong silot ang ipakabot tang Dios ong kalibotan ong parakaboton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\