1 Timoteo 1

1Yo si Pablo, ang nagimong tatang apostolis ni Cristo Jesus sigon ong tobol tang Dios ang Maniglibri ta ig ni Cristo Jesus mismo ang yay ang agtaligan ta para ong parakaboton. 2Pagsolato ong nio, Timoteo, ang agkabigenong matod ang anao ong pagto ta ong ni Cristo. Balampa pirmi ong nio tang kaloy, kate-bek ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino. 3Ang galiagano, magtinira kang lagi atan ong Efeso, pario tang toyono ong nio asing nagalino ang paning ong Macedonia. Tenged parti tang agtotoldok tang domang mga taw atan, ig kaministiran ang tobolon mo ang indi ra tanira mamagtoldok ta maning atan. 4Aningen mo ang indi ra mamagpagasta tang oras nira ong mga istoriang imo-imo tang mga kamepet-mepetan, ig ong indi malobot-lobot ang listan tang pinagalinan tang mga ginikanan nira. Tenged sia yay agpagalinan ta mga pagdiskosionan, ig indi matabang ong yaten ong pagtoman tang kaliliagan tang Dios. Ang kaliliagan na mata-wanan ta tenged lamang ong pagto ta ong nandia. 5Pagtobolo ong nio ang maning ta na agod poawen tang paggegma mi ong tata may tata, paggegma ang magalin ong mga limpiong popotokon, limpiong konsinsia ig de-dek ang pagto. 6May doma atan ang bino-wanan da nira tang mga bagay ang na, animan anday domang agboaten nira, magdiskosionan ang anda kay pakinabang nira. 7Galiliag ka rin tanirang magimong manigtoldok tang Katobolan tang Dios, piro indi gaintindian nira tang onopa tang agbibitala nira obin ang mga bagay ang agpareges nira ang ganing matod ono. 8Gata-wanan ta ka, ang Katobolan ay mo-ya, basta aggamiten ta lamang ong masinlong papanaw. 9Demdemen ta, ang Katobolan indi bindoat para ong mga taw ang mo-ya, kondi para ong mga taw ang malain pario tang mga taw ang pamangontra ong li, ang mga taw ang matetegat ta kolo, ang mga taw ang indi galiliag ang magto ong Dios, ang mga mapinagtalaken, ig ang mga taw ang indi paggalang ong Dios may ong mga bagay ang sagrado. Ang Katobolan ang na para ka ong mga taw ang pamamatay ong mga ginikanan nira obin ong masig ka taw nira. 10Na bindoat para ong mga taw ang pamagigdolog ong belag ta kakatawan nira, ong mga pagigkayam-kayam ong kapario nirang mga lali, ong mga kidnaper, ong mga bo-lien, ong mga taw ang pamagtistigo ta belag ta matod, ig asta ong maski sinopa ang pamangontra ong tamang toldok 11sigon ong Mo-yang Balita. Ang Mo-yang Balitang na nagalin ong kalawigan ig dalayawen ang Dios, ig yay ang sinalig na ong yen para itoldoko. 12Pagpasalamato ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino, ang yay nagtorol ong yen ta poirsa para ong obrang na. Pagpasalamato ka tenged kinabigo nandia ang mataligan ig piniliko nandia para magsirbi ong nandia, 13maski asing tokaw pirmiong pagbitala ta anday sayod kontra ong nandia. Agginsoltono tanandia ig agpaliwagano ta mo-ya tang mga pamagto ong nandia. Piro ong dobali ta asia, nate-bek tanandia ong yen, tenged ang mga oras ang asi indio pa pagto ong nandia ig indio pa gatako nga ang agboateno mali. 14Dorong pisan tang kaloy ang pinaita ong yen ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino! Sindolano pa nandia ta pagto ig paggegma, ang yay ang mga agto-dol na ong mga na-pen da ong nandia. 15Ang tatang kamatodan ang dapat risibien ig pareten tang tanan yay na: si Cristo Jesus napaning tarin ong kalibotan para maglibri ong mga mapinagtalaken. Ig ong tanan ang mapinagtalaken, yo tang kalainan. 16Piro inate-bekano tang Dios agod ong pagpatawad na ong yen, ang yo tang kalainan ong tanan, mapaita ni Cristo Jesus tang doro k?boat ang pasinsia na. Ig na magsirbing alimbawa agod ang domang mga taw mamagto ka ong nandia ig oldan ta kaboing anday kataposan. 17Animan padengegan ig dayawen ta ang anday kataposan tang Adi ang maggaem asta ong tanopa! Tanandia anday kamatayen na ig indi gitaen, ig tanandia lamang tang Dios! Amen. 18Timoteo, anao, ang mga bagay ang nang agtotoyono ong nio ay kompormi ong mga inaning dang lagi tang mga namagpakabot tang bitala tang Dios natetenged ong nio. Animan demdemen mo tang inaning nirang asi, agod mamoirsa tang nem mo para mabatokan mo tang mga pamangontra ong kamatodan. 19Sigoron mong maelet tang pagto mo ig pirming limpio tang konsinsia mo. May mga taw ang indi pamagtoman ong agganing tang konsinsia nirang tama, animan linangga lamang nira tang pagto nira. 20Pario da Himeneo ni Alejandro. Ang mga taw ang na, inintrigao ra lamang ong ni Satanas agod mangasigam tanira para indi ra mamagbitala ta kontra ong Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\