1 Timoteo 3

1Matod kaman tang agganingen: Mga ang tatang taw galiag ang magimong mangolokolo ong mga pamagto ong ni Cristo, masinlong katengdanan tang galiliagan na. 2Mandian, kaministiran ang mangolokolo anday dilemen ong nandia, ig tambilog lamang tang katawa na. Dapat matakong magawid tang sadili na, mo-yang magisip, aggalangen tanandia, mo-yang magamoma ta bisita, ig maosay ang manigtoldok. 3Dapat belag tanandia ta palainem, belag ta masisilagen ig indi pagigsoay kondi neman, ig belag ta ingganioso ta koarta. 4Dapat maosay tanandiang magekel tang pamilia na agod pirmi tanandia galangen ig tomanen tang mga ana na. 5Tenged mga ang tatang taw indi matakong magekel tang pamilia na, monopa bato tanandia mapangolokolo ta masinlo ong mga pamagto ong Dios? 6Ang mangolokolo ong mga pamagto, kaministiran naboay dang gailala ong ni Cristo, tenged mga ba-lo pa lamang pagto, itaben magimong ambogon, ig dayon da tanandiang osgaran tang Dios ig silotan, pario tang nainabo ong ni Satanas. 7Dapat aggalangen ka tanandia tang mga taw ang indi pamagto ong yaten ang Gino, itaben sawayen nira tanandia ig ong maning don madep tanandia ong kabantay ni Satanas. 8Asta ang mga piliken mong magimong manigsirbi ong mga aroman tang pamagto, kaministiran aggalangen ka ig gataligan ong mga agbibitala nira, belag ta palainem, ig belag ta ingganioso ta koarta. 9Dapat limpio tang konsinsia nira ig maelet tang pagto nira ong mga adalem ang kamatodan ang pinatako ra tang Dios ong yaten. 10Kaministiran panaidan kang lagi tanira ig mga itaen ang anday sarawayen ong nira, ba-lo tanira boaten ang manigsirbi. 11Asta ang mga kakatawan nira, kaministiran aggalangen ka tanira, indi pamaglibak ong doma, ig gatakong magawid tang sadili nira. Dapat mataligan tanira ong tanan ang bagay. 12Ang tatang manigsirbi, kaministiran tambilog lamang tang katawa na. Dapat matako tanandiang magpatoman ong mga ana na ig mo-yang magekel tang pamilia na. 13Mga matod tanandiang maderep ong mga obligasion na bilang tatang manigsirbi, indi maimong indi galangen ta mga taw, ig mas mamoirsa tang nem na para magpamatod natetenged ong pagto na ong ni Cristo Jesus. 14Balampa indi ra lamang maboay mapaningo ra ka atan ong nio. Piro sinolato pa ka enged tang mga bagay ang na, 15Itaben lamang matras? pa. Tenged ang galiagano, mata-wanan mo mga monopa tang dapat ang ogali ta bilang mga gasakepan tang pamalay-balay tang Dios ang boi. Tenged itang mga pamagto ong nandia, ita tang sinaligan na ang magbiot ig magdipinsa tang kamatodan. 16Ig adalem ang enged kaman tang kamatodan ang agpareten ta, pario tang agganingen: Pinaita ong tanan, bilang taw pinangana. Ispirito minaning mato-lid tanandia. Inita ta mga anghil, ong mga nasion binalita. Tinowan ong kalibotan, ong langit ingkelan da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\