1 Timoteo 4

1Mayag tang agganing tang Ispirito Santo nga ong oring mga kaldaw, ang domang mga taw bo-wanan da nira tang pagto nira tenged mamagparet da ong mga manlolokong ispirito ig ong toldok ta mga dimonio. 2Maning don tang toldok tang mga taw ang manloloko ig bo-lien. Ig indi ra tanira gakonsinsia, tenged langga ra tang mga konsinsia nira pario ong tatang parti tang sinangoni ta ang nasirok ta taltalen ang doro kakinit. 3Pamagtoldok tanira ang ganing bawal ono ang mangatawa. Agbawalen pa nira tang domang mga pamangan, maski ang pamangan ang asi bindoat ka tang Dios agod risibien ang may pagpasalamat tang mga taw ang pamagto ong nandia ig gangatako tang kamatodan. 4Ang tanan ang bindoat tang Dios mo-ya, animan dapat anday pangindian ta, basta agrisibien ta ang may pagpasalamat ong Dios. 5Tenged sia pagimong limpio tenged ong bitala tang Dios ig ong pagpangadi ta. 6Animan, mga itoldok mo tang mga bagay ang na ong mga logod atan, maliag yaning yawa mo-yang torobolon ni Cristo Jesus. Ig mintras pagtoldoka ong nira, mamoirsa pa ka enged tang pagto mo tenged ong agtotoldok mo natetenged ong pagto ta ig ong kamatodan ang agpareten mo ka. 7Piro palawida ong mga istoriang imo-imo lamang ang belag ta natetenged ong Dios ig anday kointa na. Ang boaten mo, anaden mo tang sadili mo ang magosoy ong Dios. 8May pakinabang na mga magdisiplina ita ong sinangoni ta, piro mas mabael pa enged tang pakinabang na mga magosoy ita ong Dios. Tenged sia gatabang ong kaboi ta mandian, maning ka don ong dobaling kaboi. 9Narin matod, ig dapat bogos ang pareten tang tanan ang taw. 10Animan pagpatikaseg ita ig pagprosigir ong pagtoldok ong mga taw, tenged pamagtalig ita ong Dios ang boi. Ya kay ang Maniglibri tang tanan ang taw, labi ra enged ong mga pamagto ong nandia. 11Animan, ang mga bagay ang na itoldok mo ig ipatoman mo ong mga taw atan. 12Indi oldan mo ta logar ang degdegena ta maski sinopa tenged lamang mol? pa, kondi prosigiran mong magimong modilo para ong mga aroman ta ang pamagto ong ni Cristo. Boaten mo narin ong pamitala mo, ong pagkaliek mo, ong paggegma mo ong doma, ong pagto mo ong Dios, asta ong limpiong pangaboi. 13Mintras andao pa atan, gamiten mo tang timpo mo ong pagbasa tang Sagradong Kasolatan ong mga pagsirimeten mi, asta ong pagpatako ig ong pagtoldok ta sia. 14Indi ka pabayan mo tang abilidad ang sindol ong nio tang Ispirito Santo asing tokaw. Sia sindol na ong nio sigon ong pinabitala na asing ang mga pangolokolo binondo nira tang mga kalima nira ong nio. 15Ang mga sinoyonong narin ong nio prosigiran mong boaten agod itaen tang tanan ang mintras gaboay pagimong mas maosay pa tang pagsirbi mo ong Gino. 16Andaman mo tang kaliek mo asta ang pagtoldok mo. Mga padayonon mong boaten tang mga bagay ang na, ilibri mo tang sadili mo asta ang mga mamamasi ong nio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\