2 Corinto 10

1Yo si Pablo, ang agganingen tang mga doma ang talawan ta nem ono mga atan ong talongan mi, piro maiteg mga alawid. Piro pagigampango mandian tenged agpatoladano tang pagpalepe ig dibabak ang nem ni Cristo. 2Pagpakiloyo ang indio regesen ming ipaitao tang kaitego mga komaboto atan. May mga taw atan ang pamagbandan ong yen ang ganing ang ogalio pario lamang ono ong mga taw ong kalibotan ang indi pamangilala ong Dios. Tanira sigoro tang mangaita tang kaitego. 3Maski gaboio man ong ta-paw tang kalibotan, indio pagigbatok pario ong mga taw ang sakep tang kalibotan ang na. 4Ang armaso indi bindoat tarin ong kalibotan, kondi may gaem nirang pagalin ong Dios agod pirdien tang poirsa tang mga pamangontra ong nandia. Animan ang mga maling rason nira ay agdegeno, 5ig agpotolono tang tanan ang pagpambog nira kontra ong matod ang pagpangilala ong Dios. Agpasok? tanira ong tanan ang pagirisipen nira agod mamagtoman da tanira ong ni Cristo. 6Mandian, mga itaeno ang bogos amo ra ka kaman ang pamagtoman ong ni Cristo, list? rang magsilot ong tanan ang pamansikontra pa. 7Angay ang mga bagay lamang ang gitaen ta mata tang aggisipen mi? Mga pagtalig tang maski sinopa atan ang tanandia tatang tawan ni Cristo, dapat ang isipen na ang yo ya ka. 8Maski midio sobra tang pagpambogo ong gaemo, anday dapat ang ikakaeyako, tenged Dios mismo tang nagtorol ong yen tang gaem ang na. Ig narin belag ta maning agod langgaen tang pagto mi kondi agod pabakeden. 9Indi isipen ming paeled-eled lamang tang solatong na ong nindio. 10Ganing tang doma, "Ang agsosolat na mabelat ig maiteg, piro mga tatalonga korang tang pamitala na ig anda kay maimo na." 11Dapat mata-wanan tang mga taw ang pamaganing ta maning ta sia ang mga onopa tang agganingo ong solat, mandian ang alawido, ya ka enged tang boateno mga komaboto atan ig katalongao nindio. 12Indio galiliag ang ikomparao tang sadilio ong doma ang pamagdayaw tang mga sadili nira. Doro kadipot tang pagirisipen nira! Tanira-tanira lamang tang pamagkoromparan tang mga sadili nira, ig aggamiten nira tang sadiling taket nira ong pagosgar ong ogali nira. 13Piro yo, indio magpambog sobra pa ong kate-kan ang sindol ong yen tang Dios. Narin yay ang obrang sinalig na ong yamen, ig gapil don tang pagtoldok amen ong nindio. 14Indio pagpasobra tenged nasakepan amo ka kaman tang obrao ang na asing tokaw ang napaningo atan ig nagpatako tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo. 15Indio pagpambog ta sobra tenged indi aggakono tang inobra ta doma. Piro pagtaligo ang mintras pambaked pa tang pagto mi, mas magdolang ka enged tang maboato atan ong nindio, te-ka ong kaliagan tang Dios. 16Oman, balampa magpatak? pa tang Mo-yang Balita ong mga alalawid ang banoa ang don ong dobali mi. Ong maning ta si indi ipambogo tang obra tang doma. 17Pario tang na-tang ong Kasolatan, "Ang maski sinopay galiliag ang magpambog, dapat ang Gino ra lamang tang ipambog na." 18Tenged ang Gino indi galipay ong taw ang pagdayaw ong sadili na, kondi ong taw ang agdayawen na mismo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\