2 Corinto 11

1Magpasinsia amo ra lamang ong yen tenged midio kalokoan tang pagpambogong na mandian, 2piro pangimono ang itaben kalawen amo ong Dios. Yamo, ang kalimbawan mi pario ong tatang soltiras ang limpio tang pagkababay na, ang yen ang pinangako ang ipakasal ong tatang lali, ang yay si Cristo mismo. 3Piro pangelbao mandian ang itaben malason tang kinaisipan mi, ig malawid amo ong de-dek ig limpiong paggegma mi ong ni Cristo, pario tang nainabo ong ni Eva ang naloko ong pagtokso tang ma-kal. 4Tenged agrisibien ming basta-basta tang maski sinopay kakabot ang pagtoldok ong nindio, maski ang toldok nira natetenged ong ni Jesus parti ong agtotoldoko. Listo amo ono ang magrisibi ta domang ispirito ang belag tang Ispirito Santo ang narisibi mi ra, ig toldok ang parti pa ong Mo-yang Balitang rinisibi mi ong yen. 5Mga ong yen lamang, indio ka paori ong mga agganingen apostolis ang asi ang doro ono karaosay. 6Poiding belago ta maosay ang mitala, piro belago ta korang ong kinata-wanan. Agpaitao ra narin ong nindio ta mo-ya ong tanan ang agtotoldoko. 7Nagpatak? ong nindio tang Mo-yang Balitang nagalin ong Dios, piro indio nama-dol ta sol. Nagpalepeo lamang ig nagprosigir agod magimong mo-ya tang pagkabetang mi. Onopa bato? Malain tang bindoatong asi? 8Asing pagsirbio pa ong nindio tanopa sia, ang mga pamagto ong domang logar ya ray nagtorol tang mga kaministirano. Mga isip-isipen ta lamang, magang nanakawo ong domang mga pamagto para lamang tomabang ong nindiong mga taga Corinto. 9Ig asing kinorango ong kaministirano atan, indio nama-dol ta tabang ong maski sinopa ong nindio tenged ingkelano ta tabang tang mga logod ang namagalin ong Macedonia. Maski tanopa, pagprosigiro para anday mabelatan ong nindio, maski onopang bagayay. Ig maning pa enged ta sia tang boateno. 10Agganingo bilang manigpatako tang kamatodan natetenged ong ni Cristo, anday maski sinopa atan ong mga logar tang Acaya tang mapagpotol tang agpambogong na, ang indio nagpatabang ong nindio. 11Mandian itaben maning amo indio nagpatabang tenged indi amo aggegman ta. Piro gata-wanan tang Dios ang agmalen amo yen ta mo-ya! 12Piro ipadayono ra ka enged ang indi magpatabang ong nindio agod ang mga agganingen ang mga apostolis ang asia anday mapambog nira ang maning ang pagsilirbien nira pario ong yamen. 13Belag tanira ta matod ang apostolis, kondi pamanloko lamang ig pamagpaita-itang mga apostolis ni Cristo. 14Ig indi ita dapat mangabereng atan. Tenged maski ngani si Satanas, gatakong magpaita ang midio anghil ang doro kayag. 15Animan, belag ka ta makabebereng mga ang pamagsirbi ong ni Satanas pamagpaita-ita kang pamagtoldok tang kato-lidan. Ang te-kan nira silot ang bagay lamang ong mga bindoatan nira! 16Aggoliteno, indi dapat isipen tang maski sinopa ang yo tatang beyeg. Piro maski maning ta si tang pabetang mi ong yen, anday bali sia basta pama-yan mi tang ge-ley ang mapambogo. 17Mintras agpambogo tang sadilio, midio beyego ka kaman, tenged indio pagpatolad ong Gino ong pagboato ta maning ta na. 18Piro doro ra atan ang pamagpambog ong mga bagay ang agpalabien tarin ong kalibotan, animan yo magpambogo ra ka. 19Kaosay mi! Pamamasi amo ong mga beyeg, ig gangalipay amo pa! 20Abaw! Agboaten amo nirang mga torobolon nira. Agkalawan amo nira, agdayan, agsamantalaen ig agginsolton. Ig aggagoantaen mi lamang! 21Makaeyak, piro risibieno ka kaman ang korang tang kaitego ang mapagboat ta maning atan ong nindio! Maski bibitalao mandian ang midio beyeg, mga may agpambog tang maski sinopa atan, yo mapambogo ka si. 22Tanira mga Hebreo ono. Yo ya ka. Tanira mga Israelita. Yo ya ka. Tanira nagalin ong dogo ni Abraham? Maski yo, ya ka. 23Tanira ono mga torobolon ni Cristo? Gata-wanano ra ang beyeg da tang bitalao, piro yo mas mo-yang torobolon pa ka enged ong nira. Mas pa tang yen ang pagpangabedlay, ig pirapang bisis napris? sobra pa ong nira. Yo pinal? sobra pa ong nira, ig pirapang bisis ong kalaomo ang mapatayo ra! 24Nalimao ang narisibi ta tolong polok may siam ang latigo magalin ong kasimanoao ang mga Judio. 25Tolong bisis sinigbako ta palo tang mga Romano, ig namintao binanggil ta bato. Tolong bisis nabagbag tang barkong agtayano, ig may naminta nagapon ig nagdamalo ang nagpalotaw-lotaw ong laod. 26Ong pirming pagbiahio, natarako ta dorong karisgoan--ong mga soba, ong mga takawan, ong kalima tang yen ang masig ka Judio ig ong mga belag ta Judio. Dorong karisgoan ang napasarano ong mga siodad, ong mga kabobokidan, ong talsi asta ong mga pamagpaita-itang mga logod ta. 27Napasarano tang sobrang sakripisio ig dorong papirdi ta poyat, masiadong letem ig koaw. Napasarano ka tang malamig ang andang pisan ay makoltono. 28Belag lamang ta sia, gaborido tang isipo kaldaw-kaldaw ong pagkabetang tang tanan ang pamagto ong ni Cristo ong sari-saring mga logar. 29Mga may panlobay ong pagto na, pagsintio ka. Ig mga may pagkatalak, pisan ang gasit tang nemo. 30Mga kaministiran ang magpambogo, ang kalolobayeno ra lamang tang ipambogo. 31Ang Dios ang Tatay tang yaten ang Ginong Jesus dalayawen ang asta tanopa, ig gata-wanan na ang indio pagbo-li. 32Asing dono ong Damasco, ang portan tang siodad pinabantayan tang gobirnador ni ading Aretas agod ipadepo. 33Piro ang bindoat tang mga aromano, linogodo nira ong tatang tiklis, pinalapoto ong talamban, ig sinonton ong dobali tang padir tang siodad, ig don nalibrio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\