2 Corinto 12

1Kaministiran idayono pa enged tang pagpambogo, maski anday pakinabang na. Ang isayodo si mandian yay ang mga bagay ang pinaita ig pinaintindi tang Gino ong yen. 2May gailalao ang tatang tawan ni Cristo ang ingkelan ong dibabaw ong kalawigan ang langit, tampolok may epat dang takon tang nagta-lib. Yo mismo tang agganingeno, piro indio lamang masigoro mga ang yen ang ispirito lamang tang ingkelan don obin asta ang yen ang sinangoni. Dios lamang tang gatako. 3Aggoliteno, ingkelano don ong Paraiso ig indio masigoro mga narin tatang pinaita lamang ong yen ang ispirito obin matod ang nainabo. Dios lamang tang gatako. 4Nabasio don ta mga bagay ang indi mabogawas ta ig indi poiding ibitala tang maski sinopa. 5Poiding mapambogo ka kaman tang tatang taw ang may inita nang maning atan. Piro indi enged dayaweno tang sadilio, poira lamang ong mga kalolobayeno. 6Ig maski magpambogo man, anday mapaganing ang yo kabos, tenged matod tang yaningo. Piro pagawido lamang, itaben somobra tang pabetang tang mga taw ong yen. Ang galiliagano ay ang pabetang nira ong yen sigon lamang ong gitaen ig gaba-yan nira ong yen. 7Ig agod indio mapagdayaw tang sadilio natetenged ong makabebereng ang pinaita tang Dios ong yen, sindolano ta magang tenek ong sinangonio ang nagsirbing pamalo ni Satanas agod indio magpalawig tang sadilio. 8Tolong bisis ang nagpakiloyo ong Gino ang komiten na narin, piro indi kinomit na. 9Maning ta na tang sabat na ong yen, "Ang tabango indi magkorang para ong nio. Mas itaen tang gaemo ong kalolobayen mo." Animan galipayong pisan ang ipambogo tang yen ang kalolobayen agod pirmi ong yen tang gaem ni Cristo. 10Galipayo ka kaman ang magpinitinsia para ong ni Cristo. Anday bali maski malobayo, maski intirimisen, paliwagan, papagpinitinsiaen obin galisedan. Tenged maski ong ariopa panlobay, dono agpapoirsaen na. 11Nagpambogo ra ang pario ong tatang beyeg, piro yamo tang nagreges ong yen ang magboat ta si. Yamo rin tang dapat ang magdayaw ong yen. Matod ka kaman ang yo anday kointao, piro indio ka paori ong mga agganingen apostolis atan ang doro ono karaosay. 12Asing atano ong nindio nangabedlayo ta mo-ya, ig napamatodano ang yo tatang matod ang apostolis ong mga milagro, mga tanda, ig doma pang makabebereng ang mga bagay ang bindoato. 13Onopa lamang tang kao-yan ang naboato ong domang pamagto ong ni Cristo ang indi bindoato ong nindio? Anda, poira lamang ong bagay ang na: Indio nama-dol ta maski onopa ong nindio. Patawadeno ra lamang nindio mga kasalanan sia. 14Narin tang magimong ya-long paningo atan, piro indio enged mama-dol ta tabang ong nindio agod anday mabelatan. Belag ta manggad mi tang agdilemeno, kondi ang paggegma mi. Tenged ang mga ginikanan tang dapat ang magsimet para ong mga ana nira, ig belag ta mga ana para ong mga ginikanan nira. 15Animan dorong kalipayo ang magtorol ong nindio asta ang mismong kaboio para ong ikakao-ya mi. Mintras pandolang ang pandolang tang paggegmao ong nindio, pangge-ley da bato tang paggegma mi ong yen? 16Gata-wanan ming indio nagpatabang ong maski sinopa ong nindio. Piro agganing tang doma ang yo dayador ig aglokon amo lamang yen. 17Angay? Dinayan amo bato yen ong mga taw ang sinobolo atan? 18Kinampango si Tito ang paning atan, ig pinatabido ka ong nandia tang tatang logod ta ong ni Cristo. Onopa? Dinayan amo bato ni Tito? Anda! Inita mi ra ka ang pario tang ogali ig kaliek na ong yamen. 19Ang kalaom mi sigoro, pagdipinsao lamang tang sadilio. Belag! Bibitalao ong talongan tang Dios bilang tatang tawan ni Cristo. Agmalenong mga logod, ang tanan ang agboateno ay para mambaked tang pagto mi. 20Pangelbao ang itaben ong pagpaningo atan, may itaenong indi maliagano. Oman mapasaran mi ka ong yen tang indi maliagan mi. Itaben kabotan amo yen ang pamagsoroayan, pamagkirimonan ig pamagasilagan. Obin itaen amo yen ang pamagirispotan, pamaglanggan ta dengeg, pamagtsismis, pamagpambog, ig pamaggolo. 21Pangelbao itaben ong moman ang pagpaningo atan mapaeyako ong Dios tenged ong nindio, ig magini-yako ra ka enged tenged asta mandian indi pa agpagtogatan ig indi agbo-wanan mi tang ogali ming maboling, ang pagpangombabay ig pagpangonlali asta ang mga boat ming malalaway ang pinagostoan mi impisa asing naboay da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\