2 Corinto 2

1Ang naisipo, indio si kang lagi paning atan agod indi masitan sing moman tang nem mi. 2Tenged mga oldan amo yen ta kapongawan, sinora lamang tang maglipay ong yen? Anda rang pisan! 3Animan nagsolato kang lagi ong nindio agod mga mapaningo si atan, indi amo ra magpapongaw ong yen, yamong dapat din magimong kalipayano. Tenged pagpareto nga ang pagtorol ta kalipayan ong yen, magtorol ka ta kalipayan ong nindio. 4Piro ang popotokono ponok ta pagsinti ig pagdemdem asing sinolatan amo yen, ig belag lamang ta ge-ley tang lok ang siminorok mintras pagsolato ta si. Sinolatan amo yen belag ta maning ang oldan amo yen ta kapongawan, kondi agod ipaita ong nindio mga monopa kabael tang paggegmao. 5Mandian natetenged ong taw ang asing nagkatalak ig nagtorol ta kapongawan, belag lamang ta yo tang sindolan na. Indio ka pagpasobra maski maningo ang asta yamong tanan sindolan na ka ta kapongawan. 6Piro tama ra tang silot ang bindoat ong nandia tang kayadian ong nindio. 7Mandian dapat patawaden mi ig lipayen agod indi ra tanandia degen tang pagsinti na. 8Animan pagigampango ong nindio ang ipaita mi ong nandia ang aggegman mi pa enged tanandia. 9Ang tata pang dailan tang pagsolato ong nindio tanopa sia ay agod mata-wanano mga agtomanen mi ta mo-ya tang tanan ang agtotoldoko ong nindio. 10Animan mandian, ang maski sinopay pinatawad mi, pinatawado ra ka. Ig ang pinatawado, mga matod ang nagkatalak tanandia, pinatawado ra ong talongan ni Cristo para ong ikakao-ya mi, 11agod indi ita degen ni Satanas. Tenged gata-wanan ta ra mga monopa tang pagpanloko na. 12Asing napaningo ong Troas agod magpatako tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo, sindolano tang Gino ta masinlong oportonidad agod maboato si. 13Piro indi ka matareng tang isipo natetenged indi initao don tang logod tang si Tito. Animan naglisinsiao ig nagpadayono ong Macedonia. 14Piro salamat ong Dios, gapil ita ong pagpandeg ni Cristo bilang mga na-pen da ong nandia. Midio kaman ang pirmi itang agpatabiden tang Dios ong tatang mabael ang prosision ang pagsilibra tang pagpandeg ni Cristo. Ig aggamiten ita nandia agod ipakabot tang kamatodan natetenged ong ni Cristo, ang midio agpawasag na tang tatang mabanglong ongaw ong tanan ang logar. 15Mga ong tata pang alimbawa, ita midio mga insinsong agbobolontad ni Cristo para ong Dios. Ig gaongaw narin tang mga agpaning ong kalibrian asta ra ka ang mga agpaning ong impirno. 16Ong naning mga mangadisgrasia, ang insinsong na makalpot ang ongaw ang makamamatay. Piro ong mga taw ang aglilibri, banglo ang pagtorol ta kaboi. Anday taw ang kaya na tang obrang na! 17Piro yami tang sinobol tang Dios ig mga torobolon ni Cristo. Animan pagtoldok ami tang bitala na ang de-dek ong popotokon amen. Belag ami ta pario tang domang pamangoarta ong bitala tang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\