2 Corinto 3

1Itaben maning amo agdayawen amen si tang mga sadili amen. Piro belag ami enged ta pario ong domang pangaministiran pa ta rikomindasion ang sinolat para ong nindio obin magalin ong nindio. 2Yamo mismo tang ibidinsia ang yami matod ang mga apostolis. Ang nainabo ong kaboi mi sinolat ong mga popotokon amen agod itaen ig basaen tang tanan. 3Yamo kaman tang mayag ang sinolat ni Cristo ang agge-lan amen. Ig narin indi sinolat ong tinta kondi ong Ispirito tang Dios ang boi, ig anda ong belak ang bato kondi ong popotokon ta taw. 4Gabitala ami ta maning ta na, tenged ong tabang ni Cristo mabael tang pagtalig amen ong Dios. 5Mga ong sadili amen lamang, indi maboat amen tang obrang na. Dios lamang tang pagtorol ta abilidad ong yamen. 6Sindolan ami nandia ta abilidad agod magsirbi bilang manigtoldok tang natetenged ong ba-long inigoan ang bindoat tang Dios ong mga taw. Ang inigoan ang na belag da ta sigon ong Katobolan ang sinolat, kondi sigon ong Ispirito. Tenged ang Katobolan pagekel ta kamatayen, piro ang Ispirito pagtorol ta kaboi. 7Asing tokaw, sindol tang Dios ong ni Moises tang Katobolan ang sinolat ong mga belak ang bato. Ig ong oras ang asi, pinaita tang Dios tang kayagan na. Animan pisan ang simininggat tang emet ni Moises, asta indi mapa-dekan tang mga Israelita, maski ang kayagan ang asi pagkopas da. Maning ta si pinaita tang Dios tang dalayawen ang pagkadios na asing sindol na tang Katobolan ang nagekel ta kamatayen. 8Piro mandian ong ori, na-dol da tang Dios tang mismong Ispirito na. Animan sigorado, mas pa enged itaen ta tang dalayawen ang pagkadios na! 9Tenged mga inita tang kayagan tang Dios ong pagtorol na tang Katobolan ang nagsintinsia ta kamatayen ong mga taw, maliag yaning mas itaen pa enged tang dalayawen ang pagkadios na ong nang ba-long plano na para ang mga taw boaten nang mato-lid da. 10Animan maning ta ang dating kayagan anda ra, tenged napa-letan da ta mas mayag pa. 11Tenged maski may gaem tang Katobolan ang nata-liban da, mas makagagaem pa enged nang ba-long plano tang Dios, ig narin indi ra enged mapa-letan asta ong tanopa. 12May kasigoroan ta ong mga bagay ang na, animan mapoirsa ra tang nem ta ang magpatako tang Mo-yang Balita. 13Belag ita ta pario ni Moises. Tanandia nagkopot tang emet na agod indi itaen tang mga Israelita tang kayagan tang emet na ang pagkopas da. 14Piro matetegat tang mga kolo nira, animan asta mandian midio gakopotan pa ka enged tang pagirisipen tang mga Judio kada basaen ong nira tang Lomang Inigoan, tenged indi maintindian nira tang maliag nang yaning. Ig si Cristo lamang tang mapagkomit tang kopot nirang asi. 15Asta mandian, may kopot ka kaman tang isip nira kada basaen nira tang mga libro ni Moises. 16Piro gakomit tang kopot mga magbalik ita ong Gino. 17Mandian, ang Ginong agsambiten tarin anday doma kondi ang Ispirito, ig ang Ispiritong na yay ang pagtorol ta kalibrian. 18Animan, midio nakomit da tang kopot ta, ig itang tanan mayag ang pamagpaita tang mabael ang dengeg tang Gino, ang yay ang Ispirito ang pagba-lo ong yaten agod amat-amat ang magimo itang kapario na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\