2 Corinto 4

1Ong kate-bek tang Dios, piniliko nandia para magsirbi ong nandia ong pagpatako tang Mo-yang Balita. Animan indi panlobay tang nemo. 2Napalawido ra ong mga boat ang makaeyak ang agboaten ong talok. Indio panloko obin pagbali-kad tang bitala tang Dios. Mayag tang pagtoldoko tang kamatodan ong pama-dek na, agod anday maning tang mga taw kontra ong yen. 3Mga midio may gatalok pa ong Mo-yang Balitang agtotoldok amen, sia sinalok para lamang ong mga taw nga ang paningan nira impirno. 4Indi tanira mamagparet tenged ang mga isip nira midio binoray ni Satanas, ang yay ang dios ang paggaem ong kalibotan ang na. Binoray ka kaman tanira agod indi itaen nira tang ayag tang Mo-yang Balitang pagpatako tang mabael ang dengeg ni Cristo, ang yay ang mismong pagpaita mga monopa enged tang Dios. 5Si Cristo Jesus bilang Gino ta yay ang agtotoldoko, ig belag tang sadilio. Yo, pagsirbio lamang ong nindio para ong ni Jesus. 6Tenged ang Dios tang minaning, "Ang mayag lomboa ra ong maki-lep." Ig tanandia ya kay ang nagtorol ta kayagan ong kinaisipan amen agod itaen amen ong ni Cristo tang mabael ang dengeg tang Dios. 7Piro yaming mga torobolon tang Dios, pario ami lamang ong mga oron ang baraton ang agteldan ta manggad ang doro kamal, tenged maski taw ami lamang sinalig tang Dios ong yamen tang doro kasinlong balita natetenged ong ni Cristo. Ong maning ta na, mata-wanan tang tanan ang pagalin ong Dios tang gaem ang nang anday kapario na, ig indi pagalin ong yamen. 8Aggakigan ami ong dobali may dobali, piro indi ami mapirdi nira. Teta pagdoadoa ami ka, piro indi panlobay tang nem amen. 9Agpaliwagan ami, piro indi ami agpabayan tang Dios. Agpaibokon ami, piro indi ami gapatay. 10Pirming agtalongaeno tang kamatayen, pario tang bindoat ni Jesus, agod ong kaboio itaen ka tang kaboi na. 11Ang kaboi amen pirming ga-tang ong karisgoan tenged ong pagsirbi amen ong ni Jesus, agod ong mga sinangoni amen ang nang gapatay, itaen ka tang kaboi na. 12Animan maski amat-amatong gapatay, asia ya ray pagekel ong nindio tang kaboing anday kataposan. 13Na-tang ong Kasolatan, "Pagpamatodo tenged pagpareto." Maning ka ta sia kabael tang pagtaligo, animan pagtoldoko pa, tenged pagpareto. 14Tenged gata-wanano, ang Dios ang nagboing oman ong ni Ginong Jesus, ya kay ang magboi ong yen ang aroman na, ig magekel ong nindio asta ong yen don mismo ong podir na. 15Aggagoantaeno tang tanan ang kaliwagan para lamang ong ikakao-ya mi, agod mintras panyadi tang mga gasakepan tang kaloy tang Dios, mas mandoro ka tang mamagpasalamat ig mamagdayaw ong nandia. 16Animan indi enged panlobay tang nemo. Maski panlobay tang sinangonio ang taga tanek, pagpadayon ang pamoirsa tang yen ang ispirito. 17Ang mga kaliwagan ang gapasarano mandian indi lamang maboay, ig midio malakan lamang. Piro ang risolta ta narin magimong kalipayan ang doro kabael, anday kataposan ig anday kapario na. 18Animan ang pa-dek amen agsisintro ong mga bagay ang indi gitaen, belag tang gitaen. Tenged ang mga bagay ang gitaen mangalipat lamang, piro ang indi gitaen anday kataposan nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\