2 Corinto 5

1Gata-wanan ta, ang mga sinangoni ta ang aggistaran ta mandian midio mga balay-balay lamang ang bindoat ong torda. Ig mga nalangga ra tang mga tordang nang para ong tanek, may paistaran tang Dios ong yaten don ong langit ang indi bindoat ta taw ig indi enged malangga asta ong tanopa. 2Pagaroroy ita ong aggistaran ta mandian ig pamaglangkag ita ang mapa-letan da tang istaran ta ong langit, 3agod ang mga ispirito ta mapalambongan ang lagi ta si, ig indi ra itaen ang midio pagloat. 4Mintras gistar ita pa ong tordang narin, ang yay ang sinangoni ta ang taga tanek, pamagsinti ita ig pamagaroroy. Belag ta maning ang galiliag itang bo-wanan ta tang sinangoni ta ang taga tanek, kondi galiliag itang mapa-letan ta sinangoning taga langit. Ong maning ta si, ang kaboi ta ang may kataposan na, mapa-letan tang kaboing anday kataposan na. 5Ang Dios tang nagplano ang maning ta na tang mismong boaten na para ong yaten. Ig sindolan ita ra nandia tang Ispirito na bilang pangako ang boaten na ka enged. 6Animan pirming panalig tang nemo, maski gata-wanano ang mintras narin ita ong sinangoni tang na, alawid ita pa ong istaran tang Gino. 7Tenged pangaboio mandian sigon ong pagtaligo ong Dios, ig indio ra pagtalig ong mga bagay ang gitaen. 8Mapoirsa ka kaman tang nemo. Mo-ya pa ngani ang bo-wanano ra tang sinangoniong narin agod mistaro don ong podir tang Gino. 9Ang galiliagano lamang ay malipay tang Dios ong yen, tarino man ong ta-paw tang kalibotan obin don da ong langit. 10Tenged ang kada tata ong yaten tomalonga ong palagosgaran ni Cristo agod balten ita sigon ong mga bindoat ta, mo-ya man obin malain, asing tarin ita pa ong ta-paw tang kalibotan. 11Mandian, tenged gata-wanano ang dapat meled ita ong Gino, agprosigiran amen ang ibalik tang mga taw ong nandia. Gata-wanan tang Dios tang ga-tang ong popotokono, ig balampa gata-wanan mi ra ka ong mga sadili mi. 12Indi ka agpambogo ang oman ong nindio tang sadilio. Galiliago lamang ang may mapambog mi natetenged ong yen, ig may masabat mi ong mga taw ang pagpambog tang mga bagay ang gitaen ta mata ig belag tang ga-tang ong popotokon. 13Maski ganing tanira ang langga ra tang isipo, Dios lamang tang agsirbiano. Ig mga may maning ang osto tang isipo, narin para ka ong ikakao-ya mi. 14Tenged aggaemano tang paggegma ni Cristo, mandian ang gata-wanano ang tanandia napatay para ong tanan. Animan poiding maning ita ang itang tanan nangapatay ka ang aroman na. 15Napatay ka kaman si Cristo para ong tanan, agod itang gangaboi mandian indi ra mangaboi para ong mga sadili ta, kondi para ong nandia ang yay ang napatay ig naboing oman para ong yaten. 16Animan mandian, ang pama-dek amen ong maski sinopa, belag da ta sigon ong aggitaen ig aggilalaen ta taw. Maski asing tokaw, maning ka ta si tang pama-dek amen ong ni Cristo, piro mandian belag da. 17Tenged ang maski sinopay na-pen da ong ni Cristo bindoat dang oman. Anda ra tang dating pagkataw na. Ba-lo ra tanandia. 18Ang Dios yay ang pagboat tang tanan ang na. Tenged ong ni Cristo, binilango ra tang Dios ang tangay na, ig belag da ta kasoay. Ig piniliko nandia agod ibaliko ong nandia tang mga taw. 19Maliagong yaning, ang taw agbibilang tang Dios ang mga tangay na natetenged ong kamatayen ni Cristo, ig indi ra demdemen na tang mga talak nira. Ig sinalig na ong yen ang ipatak? tang balitang narin. 20Animan yo sinobol ni Cristo, ig midio Dios mismo ra tang pagigampang ong nindio ong agsosolato. Pagpakiloyo ang magbalik amo ong nandia. 21Si Cristo anda enged ay talak na. Piro para ong yaten, inilala tanandia tang Dios bilang tatang mapinagtalaken agod ong mainabo ong nandia, magimo itang mato-lid ang aroman na ong pama-dek tang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\