2 Corinto 6

1Animan, tenged yami mga katabang tang Dios ong mga boroaten na, pagpakiloy ami ong nindio ang indi baliwalaen mi tang kaloy na ang agpaita na ong yaten. 2Pario tang inaning tang Dios ong Kasolatan: "Ong tamang oras, pinama-yana yen. Ong kaldaw tang kalibrian, sinabangana yen." Mamasi amo! Nakabot da tang tamang oras! Mandian tang kaldaw ang malibri ita! 3Agpalawido ang magboat ta maski onopay mapagtorol ta kasisintiren ta nem, agod anday maning tang mga taw kontra ong pagsirbio ong Dios. 4Piro pagpaitao ong tanan ang boato ang yo torobolon tang Dios. Pagagoantao tang kaliwagan, kapongawan, ig mga kagipitan. 5Yo linatigo, kinolong ig sinalalabangan. Nagsakripisi?, nagpapirdi ta poyat, ig nagagoanta ta letem. 6Pagpamatodo ang yo torobolon tang Dios ong limpiong pangaboio, ong kinata-wanan, ong pagagoanta, ig ong mo-yang kaneman. Maning ka ta si tang pamatodo tenged sia gitaen ong tabang tang Ispirito Santo ong yen, ong de-dek ang paggegmao, 7ong pagpatak? tang kamatodan, asta ong gaem ang pagalin ong Dios. Ang mato-lid ang pangaboi yay ang pagsirbing armaso ong pagigbatok--ong pagpanolos maning ka ong pagpanagang. 8Teta aggalangeno ta taw, ig teta aglanggano nira. Teta agpakalaineno ig teta agdayawen. Ganing tang doma bo-lieno ono maski kamatodan lamang tang agbibitalao. 9Indio agsapeten tang mga taw, maski yo ilalado tang tanan. Kalaom tang doma, gapatayo ra. Piro gaboio pa enged! Maski agsilotano, indio ka gapatay. 10Matod ang teta pagsintio ka, piro indi malobot-lobot tang kalipayo. Malisedo ka kaman ong pama-dek ta taw, piro pagtorolo ta manggad ang ispiritoal ong doro-dorong taw. Maski midio yo andang-anda, yen tang tanan ang bagay. 11Yamong mga taga Corinto, anday agtataloko ong mga pamitalao, ig alenget tang nemo ong nindio. 12Agmalen amo yen ta mo-ya, piro alawid tang nem mi ong yen. 13Bibitalao mandian ang midio tatang tatay: Mga palanggao, balten mi ka tang paggegmao. 14Indi amo magigtabid ong mga indi pamagto ong Gino. Indi poiding papagtabiden tang to-lid ig liko. Monopa magtabidan tang mayag ig maki-lep? 15Mamagoroyonan bato si Cristo ig si Satanas? Indi poidi! Pario ka ta si indi mapagtabidan tang mga pamagto ig ang indi pamagto. 16Ang mga dios-diosan nira andang pisan ay labet nira ong timplo tang Dios. Ig ang timplo tang Dios ang boi, anday doma kondi ita mismo. Tanandia ra ka tang minaning ong Kasolatan: "Mistaro ig mangaboio ang ka-pen nira, Yo tang magimong Dios nira, ig tanira magimong tawano." 17Ganing pa tang Gino, "Animan palawid amo ong nira, Pabelag amo ong nira. Indi amo magpalabet ong maski onopay maboling ong pama-deko, ig risibien amo yen." 18"Yo tang magimong tatay mi, ig yamo magimong mga anao, ganing tang Ampoan ang Makagagaem."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\