2 Corinto 7

1Mga agmaleno, ang tanan ang asia pinangakoan da tang Dios ong yaten. Animan bo-wanan ta ra enged tang tanan ang pagpaboling tang mga sinangoni ig ispirito ta, ig magprosigir itang mangaboi ta mato-lid ang may eled ong Dios. 2Olday ami ka nindio ta ge-ley ang logar ong mga popotokon mi. Anday talak amen ong nindio. Anday naekelan amen ong anday sayod ang ogali, ig anday linoko amen. 3Indio pagsolat ta maning ta na agod pakalainen amo. Tenged minaningo rang lagi, aggegman amo yamen ang pisan ig pamagbere-ketan ita maski ong kaboi man obin kamatayen. 4Bogos tang pagtaligo ong nindio, ig pirmi among agpambog ta! Maski dorong kaliwagan tang gapasaran amen, pamoirsang-pamoirsa tang nemo ig galipayo pa ka enged ta mo-ya. 5Gata-wanan mi, asing nakabot ami ong Macedonia, andang pisan ay penay amen. Poros lamang golo tang nabagat amen. Yading namangontra ong yamen ig nagsinti ami ta mo-ya. 6Piro ang Dios pagpabaked tang mga nem tang mga pamanlobay, ig ya kay bindoat na ong yen asing kiminabot si Tito. 7Ig belag lamang tang pagkabot na tang naglipay ong yen, kondi asta ang balita nang ganing linipay mi ka ono tanandia. Binalita na ka ang agpongawan amo ong yen, pagsinti amo tang nainabo, ig listo amo rang tomabang ong yen. Animan mas nalipayo ra enged. 8Maski nagtorol ong nindio ta kapongawan tang solatong asi tanopa sia, indio ka pagtogat ang nagsolato ta maning don. Ong bagay, nagtogato asing primiro, tenged gata-wanano ang nagtorol ta kapongawan ong ge-ley ka lamang ang oras. 9Piro maski maning ta si, galipayo ka tenged namagtogat amo ig bino-wanan mi tang mga kasalanan mi tenged ong kapongawan ang asi. Ang maning atan ang klasi ta kapongawan ay nagalin ong Dios, animan anday napalain ong nindio tenged ong sinolato. 10Tenged ang kapongawan ang pagalin ong Dios yay ang pagekel ong yaten ang magtogat ig magba-lo agod malibri ita. Ig anda enged ay magtogat tenged atan! Piro ang kapongawan ang pagalin ong kalibotan ang na yay ang pagekel ta kamatayen. 11Isipen mi mga onopa tang risolta tang kapongawan ang asi ang nagalin ong Dios. Pamagprosigir amo mandian ang de-dek ong popotokon mi para magpaita ang anday kasalanan mi natetenged ong mga bagay ang inaningo. Inerepan amo ong nainabo ig inledan amo pa. Dorong kaliliag ming magimong masinlo si tang pagtarabidan ta, ig listo among magsilot ong nagboat ta talak. Ong tanan ang bagay, pinaita mi ang anday sarabaten mi ong talak ang asi. 12Indio nagsolat ong nindio natetenged lamang ong taw ang asing nagkatalak obin ong pinagkatalakan na, kondi yamo ka tang aggisipeno. Galiliagong poawen ong talongan tang Dios tang matod ang paggegma mi ong yen. 13Animan galipayo ta mo-ya ong tanan ang asi. Ig mas inambengan ami pa enged asing inita amen mga monopa linipay mi si Tito. 14Pinambog amo yen ong nandia, ig indio napaeyak. Inita na ang matod tang agpambog amen natetenged ong nindio, pario ang matod tang tanan ang inaning amen ong nindio. 15Ig kada mademdeman ni Tito mga mono amo pa namagtoman ong tanan ang inaning na, mas pandolang pa enged tang paggegma na ong nindio. Indi malipat-lipatan na tang mo-yang pagrisibi ig paggalang ang pinaita mi ong nandia. 16Ig yo, galipayo tenged mataligan amo ka kaman ang enged.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\