2 Corinto 8

1Mga logod, galiliago ang ibalita ong nindio tang natetenged ong mga pamagto ong ni Cristo don ong Macedonia, mga monopa pinaita nira tang kaloy tang Dios. 2Napasar tanira ta dorong kaliwagan ang nagimong tatang mabelat ang pagsobok ong nira. Piro ong dobali tang sobrang kalisedan, mambeng pa ka enged tanira ig abondang magtorol ta tabang ong doma. 3Ang pagtorol nira belag lamang ta kompormi ong masarangan nira, kondi sobra pa. Gata-wanano narin tenged 4tanira mismo nagigampang ong yen ang oldan ta logar ang matabang ong mga sinakepan tang Dios don ong Judea. 5Anday kalaom-laomo ang tanira magboat ta maning ta sia. Namagbolontad tanira asta ra ka ang mga sadili nira, tokaw-tokaw ong Gino, ig pagatapos ong yamen, sigon ong kaliliagan tang Dios. 6Animan nagigampango ong ni Tito ang ipadayon na ka ong nindio tang kao-yan ang na ang inimpisan na ra agod asta yamo mapaekel mi ka tang tabang mi. 7Manggaden amo ong pagto, ong pagtoldok, ong kinata-wanan, ong kaderep asta ong paggegma mi ong yamen. Animan prosigiran mi ka ang manokaw-tokawan amo asta ong pagtorol ta tabang ming narin. 8Belag ta maning ang agtobolon amo yen. Agbebego lamang ong nindio tang agboaten tang doma ang pagtorol ta tabang agod mapaita mi ong yamen ang matod tang paggegma mi. 9Gata-wanan ming monopa kabael tang paggegma tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo. Maski manggaden tanandia, piro nagimong malised pa enged agod yamo magimong manggaden ong kalisedan nang asi. 10Ig narin tang malaygayo natetenged atan: Ipadayon mi tang inimpisan mi asi pang tatang takon. Yamo tang nanokaw-tokawan belag lamang ong pagtorol ta tabang, kondi maski ong pagplano. 11Animan ipadayon mi sia! Ang kaderep ang pinaita mi asing primiro ipadayon mi asta matapos. Magtorol amo sigon ong kaya mi. 12Tenged mga de-dek ong popotokon mi tang pagtorol, malipay tang Dios ong agto-dol mi. Indi tanandia pagelat ang magtorol ita tang indi kaya ta. 13Indio galiliag ang palakanen mi tang pagkabetang tang doma mintras gabelatan amo. Dapat lamang ang mamagpario-parioan itang tanan. 14Piro abonda amo mandian, animan bagay lamang ang tabangan mi tang mga pamangaministiran. Mga ong domang kaldaw yamo si ka tang mangaministiran ig tanira tang may logar, tanira si ka tang tomabang ong nindio. Ong maning ta si, pario among magtarabangan ong tata may tata, ig 15mainabo ong nindio tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, "Ang nagsimet ta doro, anday nasobra, ig ang nagsimet ta ge-ley indi ka kinorang." 16Pagpasalamat ami ong Dios tenged pinoaw na tang panemdeman ni Tito para ong nindio, pario ka tang pagdemdemo ong nindio! 17Sindolan na ta importansia tang pagigampango ang papaningen tanandia atan ong nindio. Ig belag lamang ta sia, tanandia mismo tang nagprisintar tenged ong dorong kaliliag nang magtabang ong nindio. 18Pinatabido ong nandia tang tatang logod ta ang aggalangen tang tanan ang pamagto ong ni Cristo tenged ong pagpatako na tang Mo-yang Balita. 19Tata pa, tanandia tang pinilik tang mga pamagto tani agod tomabid ong yamen ong pagated amen tang mga tabang nira don ong Jerusalem. Agboaten amen narin agod mas dayawen tang Gino, ig agod itaen ang listo ami kang tomabang. 20Pangandam ami agod anday maning tang maski sinopa natetenged ong pagpapanaw amen tang mabael ang tabang ang na. 21Pagprosigir aming magboat ta tama, belag lamang ong pama-dek tang Gino kondi maging ong pama-dek tang mga taw. 22Animan sinobol amen ang tomabid ong nira tang tata pang logod ta ang sinobokan amen ong naboay ang timpo. Inita amen ang maderep tanandiang tomabang, ig labi pa mandian tenged ong mabael ang pagtalig na ong nindio. 23Mga natetenged ong ni Tito, tanandia aromanong pangabedlay para ong nindio. Ig ang domang mga logod ang aroman na, tanira sinobol tang mga pamagto ong ni Cristo tani, ig ang mga kaboi nira pagtorol ka ta dengeg ong ni Cristo. 24Animan ipaita mi kay ong nira tang de-dek ang paggegma mi, agod mata-wanan tang tanan ang mga pamagto ong ni Cristo ang indi ami nagkamali ong pagpambog amen natetenged ong nindio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\