2 Corinto 9

1Belag da ta kaministiran ang magsolato pa ong nindio natetenged ong pagtorol ta tabang ong mga sinakepan tang Dios. 2Gata-wanano ang listo among tomabang, ig agpambog amo yen ong mga taga Macedonia. Inaningo ong nira ang yamong mga taga Acaya listo ra asi pang nagta-lib ang takon. Animan napoaw tang isip tang kayadian ong nira ang magtorol ka ta tabang nira. 3Animan pina-kawo atan ong nindio tang mga logod ang narin agod indio mapaeyak ong pagpambogo natetenged ong nindio, ig agod malisto ra tang tabang mi pario tang inaningo. 4Itaben mapaeyako ong mabael ang pagtaligo ong nindio, indi ra aningen ang asta yamo, mga may taga Macedoniang tomabid ong yen ig itaen nirang belag amo ta listo. 5Animan kinampango tang mga logod ang tongkaw da atan, agod malisto tang tabang ang pinangako mi. Ong maning ta si, lomboang bogos ong nem tang pagtabang mi ig belag ta regesan. 6Tandan mi narin: Ang pagloak ta ge-ley, ang mayeg na ge-ley ka. Ig ang pagloak ta doro, doro kang pa-bat na. 7Ang kada tata dapat magtorol kompormi ong kaliliagan na, bogos ong nem na ig belag tang garegesan lamang. Tenged gambengan tang Dios ong mambeng ang pagtorol. 8Ig ang Dios sarang ang magtorol ong nindio tang tanan ang bagay, sobra pa ong pangaministiran mi, agod pirming may magamit mi ong tanan ang mo-yang boroaten. 9Pario tang na-tang ong Kasolatan, "Nandol tang Dios ong mga malilised; anday kataposan tang kao-yan na." 10Ang Dios yay ang pagtorol ta binik ang ita-bol ig anen ang mapangan. Tanandia ka tang magtorol ong nindio tang kaministiran mi. Ig dolangan na pa enged, agod mas mandoro ka tang mga boat ming mo-ya. 11Pabondaen amo nandia ong tanan ang bagay, agod mas doro pang mga taw ang matabangan mi. Ong maning ta sia, doro ka tang magpasalamat ong Dios tenged ong tabang ming ekelano ong nira. 12Ang pagtorol ming na matabang ong pangaministiran tang mga sinakepan tang Dios. Piro belag lamang ta sia. Tenged tarin, indi malobot-lobot tang pagpasalamat nira ong Dios. 13Ang tabang mi pagpamatod ang pamagtoman amo ong Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo ang agpareten mi ig agganing ming matod. Animan dayawen nira tang Dios tenged ong bogos ang pagtorol mi ong nira asta ong tanan ang sinakepan tang Dios. 14Animan ipangadi amo nira ang bogos tang paggegma nira tenged ong abondang kaloy ang pinaita tang Dios ong nindio. 15Salamat ong Dios ong rinigalo na ang andang pisan ay kapario na!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\