2 Juan 1

1Ang pagsolat ta na yo, tata ong mga mepet ang pamangolokolo ong mga pamagto ong Dios. Pagsolato ong nio, pinilik ang babay, asta ong mga ana mo. Matod ang agmalen amo yen. Ig belag lamang ta yo tang pagmal ong nindio, kondi ang tanan ang gailala ong kamatodan. 2Agmalen amo yen tenged ong kamatodan ang narisibi ta, ig narin da ong yaten asta ong tanopa. 3Balampa pirmi ong yaten tang kaloy, kate-bek, ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Jesu-Cristo ang Ana na mintras pamagosoy ita ong kamatodan ig pamaggeregman ita. 4Galipayo ta mo-ya ang initao tang doma ong mga ana mo ang pamagosoy ong kamatodan, pario tang sinobol ong yaten tang Dios ang Tatay. 5Ig mandian, aggalangen ang babay, may ipakiloyo rin ong nio. Naning agsosolato ong nio belag ta ba-long tobol, kondi dati rang tobol ang sindol ong yaten asing primiro, ang mamaggeregman itang tanan. 6Maning ta na tang sinobol ong nindio asing primiro pa, ang mamaggeregman amo. Mga matod ang aggegman ta tang Dios, maliag yaning tomanen ta ka tang mga tobol na. 7Doro rang mga taw ang manloloko ang namagwasag tarin ong kalibotan, ang indi pamagparet ang si Jesu-Cristo nagimong taw. Ang mga taw ang maning atan manloloko ig mga kontra-Cristo. 8Animan pandam amo agod indi malipat tang binedlayan mi, kondi bogos ang marisibi mi tang primiong aggelaten mi ang magalin ong Dios. 9Ang taw ang paglampas ig agbo-wanan na tang mga sinoldok ni Cristo, anda ong nandia tang Dios. Piro ang taw ang pagpadayon ang pagosoy ong mga sinoldok ni Cristo, indi tanandia galbag ong Dios ang Tatay asta ong Ana na. 10Animan mga may taw ang agpaning ong nindio ig ang agtotoldok na ay parti ong toldok ni Cristo, indi padayonon mi ong pamalay-balay mi ig indi risibien mi. 11Tenged ang maski sinopay magrisibi ong nandia, gapil da ka ong mga boat nang anday sasayod. 12Doro pa rin tang yaningo ong nindio, piro mo-ya pa indi ra isolato. Pagtaligo ang mapamisitao atan ig mapagarampang-ampang ita ta masinlo agod magimong bogos tang kambengan ta. 13Pagpakomosta ong nio tang mga ana tang logod mong babay ang pinilik ka tang Dios ang pario mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\