2 Pedro 2

1Piro asing tokaw pa, may atan ka ong mga Israelita ang mga bo-lien ang mga taw ang namaganing ang tanira ono mga propita ka tang Dios. Maning ka ta si tang mainabo mandian ang mga timpo. May lomboa ka atan ong nindiong pamagto ang indi nabantayan, ig mamagtoldok tanira ta kabo-lian ang manlangga tang pagto mi ong Dios. Indi ilalaen nira tang Gino ang yay ang naglibri ong nira. Yay sia ang golpi lamang komabot ong nira tang silot tang Dios. 2Yadi ong mga aroman ming pamagto tang magpatolad ong mga ogali nirang makaeyak. Ong maning don, pakalainen tang doma tang kamatodan ang agpareten ta. 3Ang mga bo-lien ang mga manigtoldok ang asia, mamanloko ong nindio ong pagistoria nira ta imo-imo para lamang mapangoartan amo nira. Piro ong matod, naboay dang lagi tanirang sinintinsian tang Dios ang silotan, ig indi ra lamang maboay i-lek da ong impirno. 4Gata-wanan ta sia, tenged maski ngani ang mga anghil ang namagkatalak asing tokaw, indi pinatawad tang Dios, kondi pinriso na tanira don ong impirno, don ong dorog kadalem ang galoang ig dorog kaki-lep, agod don elaten nira tang Kaldaw tang Pagosgar. 5Ig tenged ka ong talak tang mga taw asing timpo pa ni Noe, nagpekel tang Dios ta mabael ang ba ig binonaw na tang kalibotan. Anda enged ay nalibri, poira lamang ong ni Noe ang nagtoldok natetenged ong mato-lid ang pangaboi, ig ang pitong mimbro tang pamilia na. 6Tenged ka ong kasalanan, sinompa ig pinogdaw tang Dios tang mga siodad tang Sodoma ig Gomorra, agod ipaita na ong mga malalain ang taw tang kaboton nira. 7Piro linibri tang Dios si Lot tenged mato-lid tanandia ong pama-dek na. Gaborido ta mo-ya si Lot ig pagsinti ong mga malalaway ang agboaten tang mga kasimanoa na ang anda enged ay prinsipio nira. 8Kaldaw-kaldaw gaba-yan na ig aggitaen na tang mga malalain ang agboaten nira, ig pagpasit lamang ang pirmi tang nem na. 9Animan sigorado enged, ang Gino gatakong maglibri ong mga pagsobok tang mga taw ang madinioson. Ig gatako kang magsilot tang mga taw ang malalain asta ong kaldaw ang tanira osgaran, 10labi ra enged ang mga taw ang pamagtoman ong anday sasayod ang kaliliagan tang sinangoni nira ig indi gangaliliag ang pasakep ong Makagagaem. Maning ka atan tang ogali tang mga bo-lien ang mga manigtoldok ang agganingeno. Tanira mga mapangas ig ambogon. Indi gengeldan ang mamagbitala ta malain kontra ong mga taga langit. 11Maski ngani ang mga anghil mismo, ang mas mapoirsa pa ig mas makagagaem pa ong nira, indi pamangas ang magbandan ig magbitala ta malain kontra ong kapario nirang mga anghil ong talongan tang Dios. 12Piro ang mga taw ang narin, agpakalainen nira tang maski onopang bagayay ang indi gaintindian nira. Pario tanira ong mga ayep ang indi enged pamagisip mga onopa tang agboaten nira. Anday domang tegkan tang mga ayep ang maning atan, depen ig patayen. Ya ka ang mga taw ang asi, anday domang tegkan nira, silotan ang i-lek ong impirno. 13Asia tang magimong balet ong bindoat nirang malain ong doma. Ang agkabigen nirang kalipayan ay ang magboat ta maski onopay maliliagan nirang anday sayod, maski kaldaw. Ang mga taw ang maning atan mga traidor ig manloloko. Animan mabael ang kaeyakan para ong nindio mga itaen tanirang ka-pen mi ong oras ang pamagsaro amo bilang mamaglogod ong ni Cristo. 14Pirmi lamang tanirang pamagdilem ta babay para mapangalipayan nira, ig indi tanira agtakan ong pagboat ta talak. Agtokson nira tang mga malolobay tang pagto nira. Masiado tanirang takaban. Sinompa ra tanira tang Dios! 15Bino-wanan nira tang mga mato-lid ang toldok ig nanga-ngi ra tanira. Agpatoladan nira tang ogali ni Balaam, ang ana ni Beor asing tokaw. Pinalabi ni Balaam tang koarta ig may plano na rin ang magpasol ong pagboat ta malain. 16Piro sinambleng tanandia tang asno na ang golping minitala ang midio taw, ig ong maning don napedan tanandia ong kakabosan nang asi tang tatang ayep ang indi ka rin mabitala. 17Ang mga bo-lien ang mga manigtoldok ang na, pario ong mga toro-bodan ang na-lan da, obin pario ong mga onom ang agpapalied tang mageyep piro anda kay koran na. Animan may logar dang dorog kaki-lep ang natagana tang Dios ong nira, don ong impirno. 18Pamagpambog tanira ong mababael ang bosis, piro anday kointa na tang agbibitala nira. Pamagtoldok ang ganing anday kaso ono maski panonot ita ong anday sasayod ang kaliliagan tang mga sinangoni ta. Ong maning don, agtokson nira ang magbalik ong kalainan tang mga ba-lo pa lamang gangalibri ong maling pangaboi. 19Pamangako tanira ang ganing libri ita ono ang magboat tang maski onopay galiliagan ta. Piro ong dobali ta sia, tanira mismo mga torobolon ang pamagsirbi ong malain ang ogali ang yay ang paggaem ig panlangga ong nira. Tenged mga degen ita ta tatang bagay, maliag yaning torobolon ita ra tang bagay ang asi. 20Ong kamatodan, ang maski sinopay gailala ong yaten ang Gino ig Maniglibri ang si Jesu-Cristo, nalibri ra ong makaeyak ang pagparangaboien tang mga taw ang indi pangilala ong Dios. Piro mga magbalik tanira ong dating boat nira, ig degen si tanira tang anday sasayod ang ogali, mas maliwag da enged tang pagkabetang nira kaysa ong dati. 21Mo-ya pang indi ra lamang natoman nira tang dalan ang mato-lid, imbis matapos ang matoman nira, dayon sing taliodan nira tang mga tobol tang Dios ang sinoldok ong nira. 22Mga maning ta si, tanira tang agpataman tang sarabien ang ganing, "Kiro ang nagtoka, balikan na sing panganen tang toka na. Baboy ang dinigo, magbalik ong lagnang ang tombog."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\