2 Timoteo 1

1Yo si Pablo, ang nagimong tatang apostolis ni Cristo Jesus sigon ong kaliagan tang Dios. Sinobolo nandia agod ibalitao tang natetenged ong kaboing pinangako na ong yaten bilang mga na-pen da ong ni Cristo Jesus. 2Pagsolato ong nio, Timoteo, bilang agmalenong anao. Balampa pirmi ong nio tang kaloy, kate-bek ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino. 3Pagpasalamato ong Dios, ang yay ang agsirbiano ang limpio tang konsinsiao, pario tang bindoat tang mga kamepet-mepetano asing tokaw. Pagpasalamato ong nandia kada mangadio ig kaldaw may labi indio galipat ang ipangadia ka yen. 4Mga gademdemano tang mga lok mong siminorok asing namagbelagan ita, galangkago ta mo-ya ang itaena si yen agod magimong bogos tang kalipayano. 5Gademdemano ka tang pagto mo ang de-dek ong popotokon mo, pario tang pagto tang nanay mong si Eunice asta ang lola mong si Loida ang na-kaw ang namagparet. Ig gasigor? ang maning pa ka enged don tang pagto mo mandian. 6Tenged tarin, agpademdemena yen ang magderepa ong paggamit tang abilidad ang sindol ong nio tang Dios asing binond? tang kalimao ong kolo mo. 7India magdoadoa ong paggamit ta sia, tenged ang Ispirito Santo ang sindol tang Dios ong yaten indi pagtorol ta eled, kondi pagpapoirsa ig pagtabang ong yaten ang maggegma ong masig ka taw ta ig magawid tang mga sadili ta. 8Animan india maeyak ang magpamatod natetenged ong yaten ang Gino. Ig indio ka ikaeyak mo maski agprisono tani tenged ong pagsirbio ong nandia, kondi mimbenga ka ong pagagoanta ta mga kaliwagan para ong Mo-yang Balita ong poirsa ang agto-dol tang Dios ong nio. 9Tanandia yay ang naglibri ig naggoy ong yaten agod magimo itang mga sagradong tawan na. Bindoat na narin belag ta maning ang tenged ong mga boat ta, kondi yay ang kaliliagan na sigon ong kaloy na ong yaten. Anda pa tang kalibotan pinlano na rang lagi ang aloyan ita nandia ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus. 10Ig mandian pinaita na ra tang kaloy nang asia asing kiminabot tarin ong kalibotan tang yaten ang Maniglibri ang si Cristo Jesus. Dineg ni Cristo tang gaem tang kamatayen, ig pinatako na ong Mo-yang Balita tang natetenged ong kaboing anday kataposan. 11Yo tatang bindoat tang Dios ang apostolis ig manigtoldok agod ipatak? tang Mo-yang Balitang na. 12Ig sia yay ang dailan ang pagpinitinsiao mandian ta maning ta na. Piro indi agkakaeyako tang gainabong na ong yen, tenged gailalao si Cristo ang yay ang agtaligano, ig gasigor? ang mata-lingan na tang sinaligo ong nandia, asta ong kaldaw ang magbalik tanandia. 13Animan, ang kamatodan ang nadalan mo ong yen yay ang osoyon mo ong pagtoldok mo, mintras pagpadayona ong pagto ig ong paggegma ang agto-dol tang Dios ong yaten tenged ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus. 14Ong tabang tang Ispirito Santo ang gistar ong yaten, ta-lingan mo ta mo-ya tang mga toldok ang sinalig ong nio agod indi matagelan ta mga maling toldok. 15Gata-wanan mo ka ang yo, sinaliodano tang alos tanan ang mga pamagto don ong probinsia tang Asia. Asta si Figelo may si Hermogenes, sinaliodano ka nira. 16Piro balampa aloyan ka enged tang Dios tang pamalay-balay ni Onesiforo tenged pira rang bisis ang linipayo nandia, ig indio kinaeyak na, maski gapris?. 17Ong matod, pagakabot na tani ong Roma, dinilemo enged nandia asta indio inita na. 18Ig gata-wanan mo ka mga monopa kabael tang tabang na ong yen asing atano pa ong Efeso. Balampa aloyan tanandia ong kaldaw ang magosgar tang Gino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\