2 Timoteo 1:1

1Yo si Pablo, ang nagimong tatang apostolis ni Cristo Jesus sigon ong kaliagan tang Dios. Sinobolo nandia agod ibalitao tang natetenged ong kaboing pinangako na ong yaten bilang mga na-pen da ong ni Cristo Jesus.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More