2 Timoteo 1:10

10Ig mandian pinaita na ra tang kaloy nang asia asing kiminabot tarin ong kalibotan tang yaten ang Maniglibri ang si Cristo Jesus. Dineg ni Cristo tang gaem tang kamatayen, ig pinatako na ong Mo-yang Balita tang natetenged ong kaboing anday kataposan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More