2 Timoteo 1:12

12Ig sia yay ang dailan ang pagpinitinsiao mandian ta maning ta na. Piro indi agkakaeyako tang gainabong na ong yen, tenged gailalao si Cristo ang yay ang agtaligano, ig gasigor? ang mata-lingan na tang sinaligo ong nandia, asta ong kaldaw ang magbalik tanandia.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More